Cíle studijního programu

Studijní program umožňuje studentům získat teoretické a praktické odborné znalosti a dovednosti zejména v oblastech ekonomie, podnikového hospodářství, ekonomiky podniku a managementu, a to v propojení na ostatní ekonomické disciplíny, které jsou standardem pro ekonomické programy. Studijní program nabízí tři specializace: Zdaňování, Organizace a řízení malých a středních podniků a Management podnikových procesů. Společně se získáváním nových teoretických znalostí je studium zaměřeno také na rozvoj kompetencí potřebných pro výkonnou a řídící činnost absolventa. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v profilových disciplínách studijního programu a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro 2022/2023 - 1. kolo
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Při založení přihlášky si pečlivě uložte přihlašovací údaje pro potřeby pozdější editace a doplnění přihlášky. Při pozdějším přihlášení můžete také zjistit, zda byla Vaše přihláška potvrzena. Přihlášky je možné podávat do 31.7.2022. Uchazeči, kteří vyplnili přihlášku kompletně, budou osloveni s podrobnými informacemi k přijímacímu řízení.

Studium

 • Cíle

  Studijní program umožňuje studentům získat teoretické a praktické odborné znalosti a dovednosti zejména v oblastech ekonomie, podnikového hospodářství, ekonomiky podniku a managementu, a to v propojení na ostatní ekonomické disciplíny, které jsou standardem pro ekonomické programy. Studijní program nabízí tři specializace: Zdaňování, Organizace a řízení malých a středních podniků a Management podnikových procesů. Společně se získáváním nových teoretických znalostí je studium zaměřeno také na rozvoj kompetencí potřebných pro výkonnou a řídící činnost absolventa. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v profilových disciplínách studijního programu a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

 • Uplatnění absolventa

  Profil absolventa studijního programu

  Absolvent získá znalosti v oblastech základních ekonomických a manažerských disciplín. Získané znalosti dokáže odborně aplikovat v praxi při samostatné nebo týmové činnosti ve všech typech subjektů. Má schopnosti získávat, korektně interpretovat a předávat data svým kolegům i externím partnerům. Absolvent je seznámen s aktuálními informačními a komunikačními technologiemi a je schopen je efektivně využívat. Je také schopen odborné komunikace v jednom světovém jazyce. Absolvent se dokáže rychle adaptovat v organizaci ihned po dokončení studia, protože v jeho průběhu si ověřuje nabyté znalosti prostřednictvím rozsáhlé odborné praxe. Absolvent získává další specifické znalosti, dovednosti a kompetence na základě volby specializace.

  Profil absolventa specializace Organizace a řízení malých a středních podniků

  Absolvent je znalý podstaty základních ekonomických procesů a je tedy schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní řízení organizace. Disponuje k tomu adekvátními ekonomickými, manažerskými a komunikačními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Absolvent je schopen vykonávat funkci řídícího pracovníka nižšího či středního stupně managementu pro podnikovou i neziskovou sféru. Mezi základní schopnosti absolventa rovněž patří uplatnění při založení a řízení vlastního malého či středního podniku.

  Profil absolventa specializace Zdaňování

  Absolvent je schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní fungování organizace zejména v oblasti ekonomiky malých a středních podniků nebo ve státní správě, zejména ve vedení účetnictví včetně daňových aspektů vedení účetnictví a správě daní. Absolvent je schopen vykonávat funkci kvalifikovaného ekonoma s velmi dobrou právnickou orientací v soukromém podniku i ve veřejné správě, např. na pozici účetního, ekonoma, daňového specialisty, prokuristy, asistenta v účetní a daňové kanceláři. Po získání potřebné praxe může zastávat pozici účetního poradce, ekonomického a organizačního poradce, po vykonání profesních zkoušek profesi daňového poradce. Je oprávněn se ucházet o odbornou práci na finančních úřadech, případně dalších institucích státní správy a samosprávy měst a obcí. Získaných znalostí a dovedností může využít i při řízení vlastního podniku.

  Profil absolventa specializace Management podnikových procesů

  Absolvent je schopen se komplexně orientovat v problematice managementu podnikových, zejména výrobních procesů. Absolvent nalezne uplatnění také v ekonomických úsecích podniku, v organizaci a řízení podniku, v organizaci obchodních činností, včetně marketingu. Rovněž může být zařazen do úseku personálního. Díky rozsáhlé praxi v průběhu studia se dokáže v organizaci rychle adaptovat, Absolvent programu je schopen v rámci zadaných úkolů a projektů samostatně a odpovědně rozhodovat, obhajovat svou práci a své názory na řešení problémů, vést pracovní tým a nést odpovědnost za jeho výsledky a samostatným studiem si doplňovat teoretické poznatky v oboru. Absolvent nalezne uplatnění v průmyslových, stavebních a obchodních společnostech, v poradenských organizacích a v dalších výrobních i nevýrobních organizacích a rovněž v oblasti spotřebního průmyslu a služeb.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program obsahuje 4 skupiny předmětů:

  • povinné předměty společného teoretického základu,

  • povinné předměty profilujícího základu,

  • ostatní povinné předměty,

  • volitelné předměty.

  Standardní doba studia je 3 roky. Tato doba byla určena na základě studijní zátěže při plnění všech předepsaných studijních povinností. Studijní zátěž je kvantifikována prostřednictvím kreditů za jednotlivé předměty a odpovídá požadavkům ECTS. Celkový počet kreditů za studium je 180, což odpovídá standardu.

  Student musí absolvovat všechny povinné předměty společného teoretického základu, povinné předměty profilujícího základu týkající se zvolené specializace, ostatní povinné předměty (celkem 170 kreditů) a vybrané volitelné předměty (celkem 10 kreditů).

 • Praxe

  Povinná odborná praxe je součástí studijního plánu a jejím cílem je umožnit studentům po dobu studia ve druhém až pátém semestru získat praktické ověření znalostí získaných studiem studijního programu. Praxe v prezenční formě studia probíhá v rámci uvedených semestrů vždy ve čtvrtek a pátek, a to s výjimkou zápočtového týdne a zkouškového období. V kombinované formě studia, pokud je v souladu se zaměřením studijní specializace, může praxe probíhat u zaměstnavatele studenta.

  Za účelem zvýšení odborně praktických znalostí studentů je povinná odborná praxe organizována za následujících podmínek:

  • poskytovatel praxe pověří svého zaměstnance metodickým vedením studenta na praxi,

  • na začátku každého semestru je přímo na pracovišti zpracován stručný průběh praxe ve vazbě na předměty předchozího semestru,

  • po ukončení semestrální praxe je zpracováno její vyhodnocení poskytovatelem praxe.

  Poskytovatel odborné praxe poskytuje v jejím rámci možnost zpracovávat závěrečnou kvalifikační práci. Téma práce si každý student vybere ze seznamu zveřejněného školou, případně dohodne s poskytovatelem praxe téma jiné.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Základní údaje

Zkratka
BEM
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
počet aktivních studentů
51
počet závěrečných prací

Vysoká škola Sting, o.p.s.
Program zajišťuje