• 1.Jak se odhalují podobnosti textu (podezření na plagiát) v IS STING? (původní verze)
  Tip

  Aktuálně dochází k souběhu původního algoritmu a nového algoritmu (nasazeného v roce 2021). Následující nápověda popisuje původní algoritmus. Můžete se podívat i na nápovědu k nové verzi.

  Obsah souborů v datovém úložišti IS STING, u kterých je k dispozici čistě textová verze, je průběžně strojově analyzován. Každý dokument (závěrečná práce, seminární práce, esej, prezentace, ...), který si uživatel v systému vyhledá, lze porovnat a zobrazit k němu zdroje, které mají podobný text:
  • klikněte na řádek se souborem (kliknutí pravým tlačítkem myši vyvolá panel podrobností vpravo, kliknutí levým tlačítkem vyvolá kontextové menu),
  • použijte operaci „Vyhledat podobné dokumenty“ (ikona dvou vajíček „podobných jako vejce vejci“),
  • přes odkaz „Podobnosti“ u vybraného zdrojového souboru si otevřete podrobnější informace,
  • využijte zobrazené podobnosti (či upravte nastavení a nechejte si podobnosti přepočítat) k tomu, abyste mohli posoudit, jestli se může jednat o plagiát nebo nikoliv.

  1 Operace „Vyhledat podobné dokumenty“.

  Využít lze i cestu:

  Informační systém Soubory Podobnosti Vyhledat podobnosti mezi dokumenty

  a zadat rovnou adresu daného dokumentu.

  U nalezených podobných dokumentů IS STING vypíše míru shody v procentech („Celková podobnost“). K dispozici je i celková spočítaná podobnost dokumentu s ostatními. Procento podobnosti je jen orientační údaj, dokument nebo jeho část může být plagiátem, i když procento je významně nízké. Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do dvanácti hodin od zavedení nového dokumentu do IS STING je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Systém vyhodnocuje podobnost textu bez ohledu na to, je-li zdroj citovaný nebo ne.

 • 2.Mezi jakými pracemi se podobnosti porovnávají?
  Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje vedle dokumentového serveru IS STING i závěrečné práce zapojených škol v systému Theses.cz, seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, vědecké publikace v systému Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných MU.

  Tato rozsáhlá databáze prací, dokumentů a zdrojových dohledaných podobných dokumentů je důležitá. Student nemůže jen tak odevzdat seminární práci svého kamaráda z jiné školy, protože je vysoká pravděpodobnost, že již je v systému a našly by se s ní podobnosti. Zadání témat seminárních a závěrečných prací se často opakuje a tedy je pravděpodobné, že již systém bude vědět o zdrojových dokumentech, ze kterých se pro toto téma obvykle čerpá. Výrazné množství prací a dokumentů je neveřejných, takže je prohledávání společné databáze efektivním nástrojem pro vyhledávání možných plagiátů. Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do dvanácti hodin od zavedení nového dokumentu do IS MU je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Součástí vyhledávání podobností je i algoritmus, který porovnávaný dokument přímo analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z internetu, ne jen vůči společné databázi prací a všech známých zdrojových dokumentů. Tento postup má různá technická omezení a je výpočetně a časově náročenější, takže je přednostně používán pro závěrečné práce a až v dalším pořadí teprve pro seminární práce aj. U seminárních prací lze očekávat, že se témata hodně opakují a systém už „zná“ typické zdroje, ze kterých studenti obvykle čerpají.

 • 3.Chci prověřit originalitu závěrečné práce (původní verze algoritmu)
  Tip

  Aktuálně dochází k souběhu původního algoritmu a nového algoritmu (nasazeného v roce 2021). Následující nápověda popisuje původní algoritmus. Můžete se podívat i na nápovědu k nové verzi.

  Vedoucí práce, který zpravidla chce prověřit kvalitu práce při psaní posudku, postupuje pomocí

  Informační systém Školitel (vybraný student) Archiv závěrečné práce

  a zvolí „Vyhledat podobné dokumenty“. Uvidí celkové procento podobností a u každého zdrojového dokumentu si můžete rozkliknout vyznačení podobností. U nalezených podobných dokumentů vedoucí práce posoudí shodu.

  1 Předtím, než vedoucí práce potvrdí, že byla provedena kontrola práce, by měl použít funkci „Vyhledat podobné dokumenty“ a posoudit případnou shodu.

  Pozor

  Je na čtenáři, aby posoudil význam nalezených podobností, tj. zda například student korektně cituje. Originalitu závěrečné práce nejlépe posoudí vedoucí práce (je nejvíce obeznámen s publikacemi v oboru).

 • 4.Potřebuji dokument porovnat s neveřejným dokumentem (původní verze algoritmu)
  Tip

  Aktuálně dochází k souběhu původního algoritmu a nového algoritmu (nasazeného v roce 2021). Následující nápověda popisuje původní algoritmus. Můžete se podívat i na nápovědu k nové verzi.

  Pokud dokument máte v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), vložte jej kamkoliv do IS STING (např. do Poskytovny, do Studijních materiálů předmětu nebo do Mého webu) a IS jej do mechanismu vyhledání podobností zahrne.

 • 5.Jak funguje vyhledávací algoritmus? (původní verze algoritmu)
  Tip

  Aktuálně dochází k souběhu původního algoritmu a nového algoritmu (nasazeného v roce 2021). Následující nápověda popisuje původní algoritmus. Můžete se podívat i na nápovědu k nové verzi.

  Jedná se o srovnávání všech části textů dokumentů mezi sebou. Nesrovnají se malé soubory (v úplně malých souborech není dostatek textu pro jejich analýzy a nalezení podobností). Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině. Jako varovný mechanismus pro studenty je důležité, že odevzdané práce jsou v IS archivovány a mohou být podrobeny zkoumání opakovaně a kdykoliv později další vylepšenou verzí algoritmu; ušetření práce opisováním může přinést mnoho práce navíc s napravováním vlastní reputace. Vývojáři IS STING postupně algoritmus vylepšují a databáze prohledávaných dokumentů se neustále rozšiřuje o další zdroje. Co dnes systémy neodhalí, neznamená, že neodhalí zítra.

 • 6.Systém našel k mé práci podobnosti, co to znamená? (původní verze algoritmu)

  Studenti si často sami ověřují originalitu své práce (seminární, závěrečná...) před jejím odevzdáním.

  Důležité upozornění!

  Podobnost, kterou systém nalezl mezi Vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) musí odborník na dané téma posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje žádná hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  Co studentovi ukazuje rozhraní vyhledávání podobností a jak jej využít:

  1 celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi.

  2 kliknutím na "Celková podobnost" se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem

  3 kliknutím na "Podobnosti s vybranými" se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže zaškrtnutých dokumentů s daným souborem.

  4 po rozkliknutí odkazu se zobrazí podobnost souborů v databázi vůči zkoumané práci (zobrazují se podobnosti nad 5 %).

 • 7.Kontrolují se i odpovědi v Odpovědnících?
  Systém také kontroluje delší texty vepsané jako odpovědi do Odpovědníků. Kontrolují se odpovědi na otázky typu „Vepište text“ (:a) , pokud bylo vepsáno více jak 50 znaků. Tyto odpovědi automaticky systém vkládá do Studijních materiálů předmětu, je-li odpovědník ve studijních materiálech. Pokud odpovědník není ve studijních materiálech, pak se ukládají pod soubor s popisem odpovědníku. Tyto soubory nejsou studentům implicitně dostupné.

  Pro kontrolu odpovědí v Odpovědnících použijte:

  Informační systém Učitel (vybraný předmět) Správa odpovědníku (vybraný odpovědník) odpovědi Kontrola opisování dlouhých textů

  1 Zde je možné zkontrolovat najednou odpovědi v celém odpovědníku.

  Zobrazí se jednotlivé soubory, jména studentů a procento podobnosti.

  Pozor

  Seminární práce v odevzdávárnách a dlouhé odpovědi v odpovědnících jsou kvůli rychlosti zpracování porovnávány primárně pouze vůči sdílené databázi všech zdrojových dokumentů. Je zde tedy rozdíl oproti hledání podobností u závěrečných prací, kde každou závěrečnou práci systém podrobí i přímého zkoumání podobností vůči internetu.

  Není třeba se ale obávat, databáze je opravdu rozsáhlá. Ve většině případů tedy už systém „zná“ dostatek zdrojů, ze kterých studenti obvykle čerpají, a také dostatek zdrojů, ze kterých obvykle studenti opisují.

  Pokud od sebe budou studenti vzájemně opisovat, systém vyhodnotí jejich odpovědi jako podobné a zobrazí procento podobnosti.

  Tip

  Pokud učitel nechce, aby studenti při testu opisovali z jeho prezentací a učebních textů, je dobré, když studentům do studijních materiálů do IS STING tyto soubory nahrají. Dostanou se tak do sdílené databáze porovnávaných dokumentů a dlouhé odpovědi v odpovědnících budou vůči nim porovnávány.

 • 8.Jak mohu kontrolovat originalitu prací odevzdaných v Odevzdávárnách?
  Nástroj pro hledání podobností může pomoci zamezit opisování či znovuodevzdávání prací spolužáků z vyšších ročníků. Pro kontrolu prací v odevzdárně použijte:
  Informační systém Učitel (vybraný předmět) Odevzdávárny (vybraná odevzdávárna) ikona "podobné jako vejce vejci"

  1 Zde je možné zkontrolovat najednou odpovědi v celé odevzdávárně.

  Zobrazí se jednotlivé soubory, jména studentů a procento podobnosti.

  Pozor

  Seminární práce v odevzdávárnách a dlouhé odpovědi v odpovědnících jsou kvůli rychlosti zpracování porovnávány primárně pouze vůči sdílené databázi všech zdrojových dokumentů. Je zde tedy rozdíl oproti hledání podobností u závěrečných prací, kde každou závěrečnou práci systém podrobí i přímého zkoumání podobností vůči internetu.

  Není třeba se ale obávat, databáze je opravdu rozsáhlá. Ve většině případů tedy už systém „zná“ dostatek zdrojů, ze kterých studenti obvykle čerpají, a také dostatek zdrojů, ze kterých obvykle studenti opisují.

  Pokud od sebe budou studenti vzájemně opisovat, systém vyhodnotí jejich odpovědi jako podobné a zobrazí procento podobnosti.

  Tip

  Pokud vyučující nechce, aby studenti při testu opisovali z jeho prezentací a učebních textů, je dobré, aby studentům do studijních materiálů do IS STING tyto soubory nahrávali. Dostanou se tak do sdílené databáze porovnávaných dokumentů a dlouhé odpovědi v odpovědnících budou vůči nim porovnávány.

 • 9.Co se stane, když budu opisovat?
  Plagiátorství (opisování, zhotovování napodobenin) je neetická činnost a podvodné jednání, která nemá na vysoké škole svoje místo. Převzetí textu jiného autora bez viditelného označení převzatého textu s uvedením přesné citace zdroje představuje neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s autorským zákonem. Za přestupek hrozí sankce, a to třeba i po ukončení studia.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.