Obsah: • Manipulace s Katalogem předmětů, • Plnění základních údajů předmětu, • Plnění doplňujících údajů předmětu, • Atributy Katalogu předmětů, • Harmonogram období, • Kontrolní, registrační a akreditační šablony

 • 1.Koncepce Katalogu
  Katalog předmětů je soustava aplikací, které slouží k pořizování, udržování a zveřejňování informací o předmětech vyučovaných na univerzitě. S většinou operací pro správu Katalogu mohou pracovat pouze pověřené osoby (podrobnosti viz níže v sekci o přístupových právech). Nejste-li garantem nebo vedoucím garančního pracoviště některých předmětů, můžete text jen informativně prolétnout.

 • 2.Co je to předmět v Katalogu?
  Pro sjednocení struktury Katalogu v rámci školy mají předměty v Katalogu některé důležité vlastnosti:
  • Každý předmět tvoří výukový celek probíhající pouze jedno časové období (typicky semestr).
  • Každý předmět student zapisuje a ukončuje právě jedním způsobem; definován je doporučovaný typ ukončení a případné další možné typy ukončení, na které lze doporučované ukončení změnit.
  • Každý předmět je označen zkratkou (kódem), která je na fakultě jedinečná a slouží k hlavní identifikaci předmětu. Striktně se nedoporučuje měnit v dalších bězích předmětu (např. za rok) kód předmětu – vede k obtížnému udržení návaznosti.
   Pozor

   Není možné použít tentýž kód pro dva různé předměty a to ani v případě, že např. první předmět již byl zrušen a dále nebude vypisován.

  • Zapisují-li si studenti více oborů společně tentýž předmět (stejná osnova, vyučující...), měla by pro něj existovat pouze jedna položka v Katalogu.
  • Probíhá-li výuka předmětu paralelně (seminární skupiny, cvičení v laboratořích), nedělte předmět na více jednotek. Zaveďte ho s jedinečným kódem, který si studenti budou zapisovat. V době okolo vlastního zápisu budete moci specifikovat, kolik skupin poběží, rozdělit mezi ně vyučující a podobně.

 • 3.Editace a prohlídka předmětů
  Editace:
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele
  Prohlídka:
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úplný (technický) výpis všech údajů

  Příznaky:

  Nevypisuje se
  Takto označený předmět je pro uživatele téměř neviditelný, prohlédnout si ho lze pouze explicitně (např. volbou „včetně nevypisovaných předmětů“). Student se do něj nemůže zapsat.
  Doporučené ukončení
  Každý předmět má právě jedno doporučené ukončení (např. zkouška). Kromě toho smí mít další možná ukončení; student může zvolit např. že místo zkoušky hodlá skládat kolokvium. Přehledy ukončení a známek dané fakulty lze najít zde.
  Lze ukončit mimo zkouškové období
  Jedná se pouze o informativní příznak. Typicky lze zkušební termín vypsat v Záznamníku učitele nejpozději do 90 dnů po ukončení zkouškového období. Je-li nastaven tento příznak, lze stanovit termíny i mimo toto období.
  Lze opakovat
  Typicky platí, že za jeden předmět nelze získat kredity vícekrát. Pokud student úspěšně absolvuje některý předmět, je při příštím pokusu o jeho zapsání v registraci a zápisu předmět tzv. červený, tj. implicitně nedoporučený studijním oddělením k potvrzení. V některých případech je toto nepraktické, např. u předmětu Diplomová práce, či Projekt, které se typicky zapisují opakovaně. Příznak „Lze opakovat“ potlačí varovné hlášení, že předmět již byl absolvován a předmět lze bez formalit zapsat znovu.
  Nabízet mimo mateřské obory
  Jedná se pouze o informativní příznak. Každý student může požádat o studium libovolného předmětu STING. Pokud není předmět nabízen mimo mateřské obory, úředník/vyučující vidí varovné hlášení. Studenti jsou instruováni, že jejich žádosti o takový předmět nebude bez dalšího vyhověno.
  Neuvádět na vysvědčení
  Takto označený předmět se nepromítne do oficiálních výpisů známek (vysvědčení).
  Hodnotí všichni vyučující
  Přístup ke vkládání známek takového předmětu mají explicitně vyjmenovaní učitelé předmětu a všichni, kteří v daném období vyučují jiný předmět zařazený na stejné pracoviště nebo na podpracoviště. Hodnocení předmětu pak mohou vkládat všichni učitelé, kteří něco v daném semestru učí na témže pracovišti, nebo na podpracovišti. (Typicky pro hodnocení projektů, diplomových prací...)
  Editace sylabů a doplňujících informací
  Vyjadřuje právo osob s právem katal_a, katal_b, katal_c zařazené na pracoviště předmětu, garanty předmětu, vedoucí garančního pracoviště předmětu, kontaktní osoby a vyučující (nebo jeho zástupce). Garant, vedoucí garančního pracoviště a osoba „přednášející“ navíc mohou přidat do záznamu další vyučující (a tím jim např. zpřístupnit editaci doplňujících údajů). Učitel smí editovat pouze v době, kdy mohou editovat garanti a vedoucí garančního pracoviště (viz harmonogram pro dané období).
  Práce se záznamníkem učitele, vkládání známek, vypisování zkušebních termínů
  Může provádět kdokoliv uvedený u předmětu v Katalogu, tj. garant, osoba podílející se na výuce, kontaktní osoba a dále lidé s právem s_studium, s_vyuka zařazení na pracoviště předmětu a vedoucí garančního pracoviště.

 • 4.Co je třeba udělat před začátkem plnění Katalogu?
  Založit nové časové období
  Založit nejlépe podzimní i jarní semestr a vyplnit časový harmonogram. Konkrétní běh předmětu je určen dvojicí kód a období, např. M000 a Podzim 2005. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Plnění časových období
  Zkopírovat předměty ze starých období
  Před začátkem úprav nového semestru katalogu ho předvyplňte loňskými údaji. Lze přesouvat, kopírovat, rušit hromadně předměty. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Manipulace s obsahem období
  Zkontrolovat garanty předmětů a zařazení předmětů na pracoviště
  Garanti jsou osoby zodpovědné za obsahovou náplň předmětu a zařazení předmětu do studijního programu. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Parametrizovaný výpis seznamu předmětů
  Zkontrolovat přidělení explicitních katalogových práv
  Jedná se o práva katal_a, katal_b či katal_c. Dohodnout se s odpovědným proděkanem na aktualizaci přidělení přístupových práv, případně na nových fakultních zadavatelích údajů do Katalogu.
  Výběr rubrik do tištěného Studijního katalogu
  Dohodnout se s odpovědným proděkanem, jaké rubriky se budou sázet do Studijního katalogu, a upozornit plniče, že zejména tyto kolonky je nutné vyplnit na základě dohody s odpovědným proděkanem a sazečem brožury vyhlásit fakultní termíny pro plnění Katalogu předmětů a korektury Studijního katalogu.
  Plnění doplňujících informací o předmětech
  Informovat, že doplňující informace o předmětu (včetně sylabů, českých i anglických) si plní vyučující sami. U kurzů převedených z minulého roku může být vhodné provést revizi sylabu, doplnit doporučenou literaturu ke kurzu atd.
  Kontrolní aplikace
  Připomenout fakultním uživatelům aplikaci sloužící k výpisu Katalogu předmětů „po sloupečcích“ (výhodné pro rozsáhlejší kontroly přes větší množství vybraných předmětů)
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Parametrizovaný výpis seznamu předmětů
  a seznámit je s Úplným výpisem všech údajů (vhodné pro kontroly úplnosti zadání údajů pro menší množství předmětů, například pro „moje“ předměty)
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Úplný (technický) výpis všech údajů
  Potvrzení správnosti
  Zvážit, zda bude fakulta vyžadovat po vyučujících potvrzení správnosti údajů zadaných o jeho předmětech v Katalogu. Vyučující mají možnost správnost informací potvrdit v Úplném výpisu všech údajů, což může být výhodné při korekturách brožury, případně vytvořit a zveřejnit mechanismus kontroly, korektur a oprav textu Studijního katalogu tak, aby se změny promítaly i do IS – soulad informací v tištěném a elektronickém katalogu je důležitý například při registraci a zápisu předmětů.
  Atributy předmětů
  Dohodnout s odpovědným proděkanem a sazečem brožury strukturu atributů předmětů, případné nové atributy definovat, požádat plniče, aby atributy pečlivě vyplnili. Zvážit, které předměty fakulta označí atributem „zaklad“ a tím je nabídne studentům ostatních fakult k zapsání (pro předměty označené tímto atributem nejsou požadovány vyšší než středoškolské znalosti).

 • 5.Příznaky časových období
  Období je typicky semestr akademického roku. Katalog udržuje pro každý semestr zvláštní sadu předmětů, protože v čase se mění vyučující, ukončení atd.
  Obvyklý semestr
  Příznak, že jde o skutečný semestr, jehož harmonogram se přibližně kryje s celouniverzitním semestrem. Známky z tohoto období se studentům tisknou na vysvědčení.

  Není-li období obvyklé, jde typicky o sadu pseudopředmětů (výukových jednotek), do kterých bylo třeba studenty rozdělit (cvičební skupiny, stáže na klinikách ...). Údaje („předměty“) z neobvyklých období se nevypisují na osobních stránkách učitelů.

  Informační systém Hledání
  V Prohlídce katalogu si můžete neobvyklá období zobrazit:
  Informační systém Hledání předmětu Období Včetně neobvyklých

  1Zobrazení včetně neobvyklých období.

  Studenti vidí
  Příznak odškrtněte, pokud se jedná o období sloužící k testování, nebo pro naplnění katalogu vedoucím garančního pracoviště pro akreditační komisi. Studenti dané období neuvidí. Atribut „Studenti vidí“ se používá ve významu: „Toto období studenti nemají vidět“. Atribut „Katalog předmětů lze zveřejňovat“ pak ve významu: „Toto období studenti zatím vidět nemají, ale později jim bude zveřejněno“.
  Držitelé práv s_vyuka, s_studium, katal_a, katal_b a učitelé vidí všechna období, bez ohledu na tento atribut.
  Studenti si smí sami registrovat/zapisovat předměty
  Je-li tato volba zaškrtnuta, studenti si smí zapisovat a registrovat předměty vypsané v daném období sami, pomocí studentských aplikací zápisu předmětu. V opačném případě předměty může studentovi registrovat či zapisovat pouze studijní oddělení (či jiná osoba s dostatečnými právy).
  Harmonogram období lze zveřejňovat
  Příznak označte až po správném naplnění všech relevantních časových údajů (začátek registrace, výuky apod.). Harmonogram je vhodné zveřejnit v předstihu (jakmile je známý a schválený), katalog lze zveřejnit později.
  Katalog předmětů lze zveřejňovat
  Dokud není nastaven tento příznak, předměty tohoto období se veřejně neprezentují (např. na Osobních stránkách, při vyhledávání nezávisle na semestru). Až správce katalogu usoudí, že data jsou v pořádku, semestr zveřejní.
  Zveřejnit na neautentizovaném webu
  Na neautentizovaném webu (bez přihlášení do ISu) jsou implicitně viditelné pouze informace z období, která jsou obvyklými semestry a současně je zveřejněn Katalog předmětů. Zaškrtnutím toho příznaku zapnete zobrazení na neautentizovaném webu i u ostatních období. Zobrazení zveřejněného obvyklého semestru nelze na neautentizovaném webu vypnout.
  Lze editovat základní údaje o předmětu implicitními garanty a učiteli
  Pro určité časové období je možné nastavit, zda lze editovat základní údaje (vedoucí garančního pracoviště, garanti a učitelé) a doplňující údaje. Správce Katalogu potlačí editaci např. v období sazby Seznamu přednášek. Toto omezení se netýká osob s explicitními přístupovými právy katal_a, katal_b, katal_c nebo katal_d. Ta jsou na časovém období nezávislá a fungují stále.
  Lze editovat sylaby
  Možnost opravovat a plnit sylaby (osnovu, litaraturu apod.) typicky musíte potlačit v okamžiku, kdy údaje v databázi používáte pro přípravu a sazbu Studijního programu. Po zablokování opravy sylabů je smí editovat pouze osoby vlastnící explicitní práva katal_a, katal_b, katal_c a katal_d. Sylaby dále nelze opravovat po uplynutí 300 dnů od začátku výuky příslušného období. To však platí bez ohledu na nastavení tohoto příznaku. Uvedená omezení se uplatňují pouze v aplikaci určené na manipulaci s doplňujícími údaji o předmětech.
  Důležitá data období
  U každého období se eviduje šestnáct dat (registrace předmětů, zápis předmětů, podávání žádosti o postup do dalšího semestru, výuka, změny v zápisu předmětů, zkouškové období, prodloužené zkouškové období, rozpis do seminárních skupin). Registrace běží typicky v červnu a prosinci, zápis předmětů před začátkem semestru, změny v zápisu v prvních týdnech semestru.

 • 6.Kdo může pracovat s Katalogem?
  Systém přístupu k informačnímu systému je řízen pomocí přístupových práv. Manipulace s Katalogem předmětů je rozdělena na tří úrovně přístupu, v dalším textu označovaná jako práva katal_a, katal_b a katal_c. Podle toho, jaká má osoba práva, nabízejí se jí různé aplikace, či při použití určité aplikace může některé údaje pouze prohlížet a jiné editovat. Potřebujete-li s Katalogem pracovat na vyšší úrovni, než vám byla svěřena, kontaktujte lokálního správce práv. Právo katal_a (typicky explicitně přiděleno proděkanovi) umožňuje:
  • zavedení nového období a nastavení harmonogramu,
  • zavedení nového předmětu/kódu,
  • změna kódu předmětu,
  • zadání a editaci hlavního českého názvu předmětu,
  • zadání a editaci garanta a garančního pracoviště,
  • tj. červené rubriky ve formuláři pro základní údaje,
  • dále může definovat a přidělovat libovolné atributy pro danou fakultu,
  • všechno, co mohou práva katal_b a katal_c.

  Právo katal_b je typicky určeno garantovi předmětu. Implicitně je vlastní ten, kdo je garantem předmětu uvedeným v rubrice Garant, kterou vyplňuje majitel práva katal_a. Dále právo katal_b může mít osoba přiřazeno explicitně. V nastavení harmonogramu období může být implicitnímu garantovi zakázána manipulace se základními údaji o předmětech. Pokud má garant i přesto s údaji o předmětech dále manipulovat, je nutné mu přidělit právo katal_b explicitně.

  Majitel práva katal_b může:

  • plnit čísla (limity, rozsahy, způsoby ukončení, ...),
  • plnit další názvy (např. anglický název),
  • plnit kontaktní osoby,
  • plnit prerekvizity, studijní povinnosti pro zápis předmětu,
  • přiřazovat předmět k oboru,
  • ... (všechny bílé rubriky ve formuláři pro základní údaje),
  • nastavovat (přidělovat) atributy (viz níže).

  Právo katal_c je typicky právo učitele a garanta. Majitel práva katal_c smí:

  • plnit osnovy, informace, ...,
  • přiřazovat publikace doporučené literatury k sylabu,
  • určovat navazující předměty.

  Přiřazovat další osoby k předmětu (ve formuláři základních informací) může pouze přednášející.

  Sekce osnov a dalších doplňujících informací o předmětu, které může editovat osoba s právem katal_c (tj. vyučující předmětu), tvoří samostatný formulář, dostupný pomocí odkazů:

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Osoba smí aplikací číst libovolnou fakultu a libovolný údaj. Zde není nic důvěrného. Pokud osoba nemá právo určité údaje editovat, otevře se jí příslušný formulář pouze s údaji vypsanými (např. pro kontrolu).

  Explicitní oprávnění katal_a, katal_b, katal_c se může vztahovat na celou školu, fakultu, či menší pracoviště. Správce práv při zadávání práva přidělí dotčenou oblast, tzv. zařazení. Tj. např. proděkan fakulty má typicky právo katal_a 1431 na celou fakultu, vedoucí určité sekce/katedry má právo katal_a 143110 pro předměty zařazené pod tuto sekci. Předměty jsou na sekce/katedry řazeny v rubrice „zařazení“ předmětu (jedna z červených rubrik základního formuláře). Osoba s daným zařazením může předmět na umístit do svého či nižšího zařazení (např. proděkan s katal_a 1431 umístí nový předmět na úroveň fakulty, nebo ho přidělí nějaké sekci – v té chvíli s ním může pracovat i osoba s právem katal_a na danou sekci).

 • 7.Jaké aplikace Katalogu použít při přípravě nového ročníku/studijního katalogu?
  Popišme stručně, co lze využít při opravování údajů v Katalogu a korekturách pro sazbu Studijního katalogu (brožury):
  Úprava základních údajů předmětu (návod)
  Vkládací formulář pro názvy, ukončení, vyučující atd.

  Informační systém Předměty Úprava základních údajů
  Úprava doplňujících údajů předmětu (návod)
  Vkládací formulář pro učitele – sylabus, literatura atd.

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele
  Hromadná úprava základních údajů
  Vyberte předměty a poté rubriky k opravě. Tabulkový formulář umožní např. všude doplnit anglické názvy, opravit kapacitní limity ap.

  Informační systém Předměty Hromadná úprava základních údajů
  Hromadná manipulace s obory
  Tuto aplikaci lze použít k manipulaci s mateřskými obory u vybrané skupiny předmětů zpravidla v případě, že byl akreditován zcela nový obor, nebo chcete změnit nastavení stávajících oborů.

  Informační systém Předměty Hromadná manipulace s obory
  Pomocí této aplikace vyhledejte předměty, se kterými chcete dále pracovat. (Lze použít omezení na výpis předmětů, u kterých jste veden jako učitel.)
  • Pokud chcete přidat nový obor více předmětům, rozbalte nabídku oborů, označte vybrané obory a potvrďte kliknutím na „Vybrat označené obory“.
  • Lze použít též k zobrazení mateřských oborů u více předmětů před rušením mateřského oboru nebo nastavení stejných oborů u dalšího předmětu. Potvrďte volbou „Zobrazit přiřazené obory“.
  • Dále lze přiřadit všechny prezenční mateřské obory univerzity vybraným předmětům. Potvrďte kliknutím na „Přiřadit všechny prezenční obory“.
  • Můžete také zrušit všechny mateřské obory u vybraných předmětů najednou. Potvrďte volbou „Zrušit všechny obory“.
  Úplný (technický) výpis všech údajů a potvrzování správnosti
  Tabulka se všemi informacemi (volitelně jen některými) o předmětu. Vhodné např. pro tisk pro kontrolu u vyučujících, kteří s IS nepracují. Vyučující v aplikaci vidí tlačítko „potvrdit správnost“ – vhodné jako zpětná vazba pro proděkana, kolik vyučujících, již úpravy předmětu prohlásilo za definitivní.

  Informační systém Předměty Úplný (technický) výpis všech údajů
  Informace o změnách v Katalogu
  Kdo kdy provedl změnu ve formulářích Katalogu. Které předměty již učitelé potvrdili jako správné. Vhodné pro kontrolu postupu prací.

  Informační systém Předměty Informace o změnách v Katalogu předmětů
  Výpis seznamu předmětů
  Tabulka s vybranými předměty a vybranými údaji – vhodné pro hromadnou kontrolu údajů.

  Informační systém Předměty Výpis seznamu předmětů dle zadaných parametrů

 • 8.Volné atributy předmětu
  Aplikace Katalog předmětů udržuje o každém předmětu vyučovaném na škole celou řadu (desítky) údajů. Proto je v Katalogu k dispozici obecný nástroj pro popis předmětů, tzv. volné atributy. Cílem je:
  • umožnit definovat nové vlastnosti a rubriky Katalogu, informující o rysech předmětu specifických pro určitý obor,
  • vypisovat tyto informace při Prohlídce katalogu a zjednodušit studentům orientaci v nabídce předmětů,
  • vystavět podle seznamů předmětů s určitými atributy studijní plány a umožnit v pozdější fázi zavedení IS automaticky kontrolovat průchod studiem,
  • snadno aktualizovat informace o předmětech a v jarních měsících akademického roku z nich generovat seznamy potřebné pro sazbu Seznamu přednášek.

  Jak mechanismus vypadá v praxi? Garant studijního oboru nadefinuje např. atribut povinně pro MAVT a označí jím předměty povinné pro tento typ studia. Student kreditového studia při zápisu do semestru volí předměty, které hodlá studovat, a u příslušných předmětů je mu zobrazena i tato dodatečná informace, kterou by jinak obtížně hledal v brožuře (ne vždy zcela aktuální) Studijní program. Atributy označkovaný Katalog předmětů je propojen s elektronickým zápisem, kde student svou poznámkami garanta usměrněnou volbu realizuje.

  Další informace o atributech naleznete v návodu pro jejich použití. Prohlédnout si, jaké atributy fakulty nadefinovaly a přiřadily předmětům může každý pomocí odkazů:

  Informační systém Předměty Komentovaný výpis atributů předmětů

Plnění základních údajů předmětu

 • 1.Pokyny k vyplňování základních údajů předmětu
  Pokud začínáte pracovat s Katalogem předmětů, přečtěte si návod pro manipulaci s Katalogem předmětů. Tento text uvádí pouze podrobnosti o vyplňování rubrik v aplikaci
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů
  Červeným pruhem jsou v aplikaci označeny rubriky, k jejichž editaci je zapotřebí právo katal_a.

  Informace o předmětu jsou rozděleny na dvě části. Pod odkazem „Úprava doplňujících údajů“ z manipulační stránky Katalogu naleznete rubriky, které kromě pověřených osob typicky vyplňují vyučující. Podrobnější informace o tomto formuláři jsou v návodu k plnění doplňujících údajů předmětu. Základní údaje jsou soustředěny ve formuláři „Úprava základních údajů“ (odkaz viz výše). Tato aplikace pro záznam o předmětu je bohatě opatřena vysvětlivkami. Pokud je již nepotřebujete, potlačte tyto výpisy stiskem tlačítka „Nevypisovat nápovědu“ (na začátku editovacího formuláře).

  Vzhled formuláře pro vyplňování/změnu/korekturu základních údajů o jednom předmětu se liší podle toho, jaká přístupová práva má osoba, která k němu přistupuje.

  Na první (šedé) obrazovce vybereme dle názvu nebo kódu předmět, který chceme editovat. Nahoře se vypisuje vybraná fakulta a období, lze změnit kliknutím na (jiná) nebo (jiné). Nový předmět založíme odkazem „založit nový předmět“.

 • 2.Rubriky základních údajů předmětu a jejich vyplňování
  Kód předmětu
  U nového předmětu zvolte vhodný kód. Kód předmětu nesmí být prázdný, smí obsahovat pouze malá a velká písmena bez diakritiky, podtržítko '_' a nesmí začínat číslicí. Není možné, aby dva různé předměty měly tentýž kód a to ani v případě, že první předmět již byl zrušen a nadále se nebude vypisovat. Kontrola průchodu studiem se provádí vůči absolvovaným kódům; změna významu kódu by tedy měla velmi nepříjemné důsledky. Taktéž měnit již vytvořený kód u daného předmětu se velice nedoporučuje, zejména poté, co začal být předmět vyučován.
  Určete, kam bude předmět zařazen
  Zařazení pomáhá rozdělit kompetence při práci na Katalogu. Osoba, která má právo katal_a na zde uvedené pracoviště, může s ním manipulovat.

  Vysvětlení: Objektem explicitního práva pro právo katal_a je typicky fakulta, např. 1431 Přírodovědecká fakulta. Takové právo má typicky proděkan fakulty, který má katalog předmětů na starosti. Proděkan zavede nový předmět a předmět bude přiřazen Přírodovědecké fakultě jako celku. Ovšem proděkan se vzhledem k rozlehlosti fakulty může rozhodnout, že právo katal_a deleguje na více osob, typicky na Přírodovědecké fakultě na studijní vedoucí sekcí. Tyto osoby budou mít též právo katal_a, ale objektem jejich práva bude např. 143110 Sekce Matematika. Tito studijní vedoucí mají stejná práva jako proděkan, předměty jimi vytvořené budou předmět přiřazené celé Přírodovědecké fakultě, ale zařazené budou na 143110. Proděkan s objektem 1431 smí modifikovat předměty 143110. Vedoucí 143110 nesmí modifikovat předměty 143120 ani 1431. Dále, než na šestimístné číslo, objekty drobit nelze. Zařazování předmětů se vztahuje výhradně k právu katal_a. Fakulty bez členění tohoto typu (např. FI) nemusí zařazování používat (resp. budou vše zařazovat na úroveň fakulty).

  Z nabídnutého menu vyberte sekci, ústav či prostě jednotku, které předmět přísluší. Budou ho moci upravovat osoby s právem A nad danou jednotkou.

  Tlačítko „Zrušit předmět“
  Data předmětu budou vymazána. Chcete-li pouze zablokovat použití tohoto předmětu, klikněte na „Nevypisovat“. Poté, co kliknete na „Zrušit“, objeví se potvrzení „skutečně zrušit tento předmět?“ (zobrazuje se dole, na konci stránky). Pokud znovu neodkliknete „opravdu zrušit“, předmět zrušen nebude. Předmět lze zrušit pouze v případě, že na něm nejsou navázány další aplikace - tj. že si ho dosud nikdo v daném období nezapsal.
  Vypisovat/nevypisovat tento předmět?
  Předměty, které jsou označeny „nevypsat“, se studentům nenabídnou k registraci a zápisu a nebudou zobrazeny v Prohlídce katalogu.
  Formulář předvyplnit obsahem jiného předmětu
  V případě, že zakládáte předmět podobný jinému (sestava vyučujících, podobné názvy...) můžete si usnadnit práci zadáním kódu a období vzorového předmětu a stiskem „Dohledat“. Předvyplní se všechny rubriky kromě rubriky s kódem předmětu.
  Název
  Sekce umožňuje zadat název předmětu ve vyučovacím jazyce. Nemůžete-li správně napsat písmena s diakritikou, obraťte se na své LVT - nemáte správně nakonfigurovaný prohlížeč. V názvech předmětů používejte znak vlnka (~) pro nedělitelnou mezeru. Nedělitelná mezera se v české typografii používá v místech, kde není vhodné zalomit řádek, např. po neslabičné předložce či iniciále: předmět Dílo A. C. Clarka zaveďte raději Dílo A.~C.~Clarka.
  Garanční osoba
  Zadejte osobu, která předmět garantuje. Typicky asi vedoucí garanční katedry. Zde uvedená osoba (musí být z STING) získává právo katal_b pro editaci bílých (bez červeného pruhu) rubrik záznamu. Klikněte na „Dohledat“. V případě, že zadanému příjmení odpovídá značné množství záznamů (např. Novák), zadejte přesnější údaj, např. „Jan Novák“. Další rady pro vyhledávání se rozbalí po stisku „Návod pro vyhledávání“.
  Garanční oddělení
  Vyberte zodpovědnou katedru či jiné pracoviště. Ponecháte-li pole prázdné, stisk „Dohledat“ rozbalí seznam vhodných pracovišť a tlačítko pro případnou další nápovědu. Do vyplňovacího políčka též můžete zadat i zkratku pracoviště (platnou v rámci označené fakulty). V každém případě pak před finálním stiskem tlačítka „Ulož“ musíte ještě stisknout nějaké „Dohledat“, aby se zkratka převedla na číslo. Pokud byste uložili formulář se zkratkou, systém by odmítl jej přijmout. Ne všechna pracoviště mají již zkratku v našem seznamu zadánu. Můžete poslat seznam vámi užívaných zkratek na adresu stingis@fi.muni.cz a budou do seznamu doplněny. Do vyplňovacího políčka můžete též zadat část názvu pracoviště s nahrazovacím znakem „%“, či jinými znaky, obvyklými v tomto významu. Hledá se bez ohledu na diakritiku a velikost písmen.
  Závěr červených rubrik
  Zde končí část, kterou musí povinně vyplnit osoba s právem katal_a. Vedoucí garančního pracoviště získává možnost editovat zbývající rubriky předmětu (implicitní právo katal_b), tj. osoba s právem katal_a nyní může formulář uložit, opustit a přejít k práci na dalším předmětu.

 • 3.Sekce dalších názvů předmětu
  Krátký název předmětu ve vyučovacím jazyce (max. 30 znaků)
  Pro potřeby výpisů na omezeném prostoru (různé seznamy ap.) zadejte vhodně zkrácený název.
  Vyučovací jazyk
  zde je typicky vybráno čeština, ale v případě, že předmět je vyučován v jiném jazyce, upřesněte výběrem z menu. Pokud je předmět vyučován v jiném jazyce, který v menu chybí, napište na stingis@fi.muni.cz. Požadovaný jazyk vám do výběru ihned přidáme.
  Název předmětu anglicky (max. 100 znaků)
  Z důvodu kompatibility s evropským programem na výměnu studentů bude postupně vytvořena i anglická verze Katalogu. Zadejte název.
  Krátký název předmětu anglicky (max. 30 znaků)
  Pro potřeby výpisů na omezeném prostoru (různé seznamy ap.) zadejte vhodně zkrácený anglický název.

 • 4.Sekce pro výběr osob podílejících se na výuce předmětu
  Do formuláře můžete zadat několik osob, které se podílejí na výuce předmětu (typicky vyučující). Zaplníte-li volné kolonky, stiskněte „Dohledat“ - systém kromě dohledání jmen také vytvoří další prázdné rubriky pro Osobu. U každé osoby zadejte učo nebo příjmení a stiskněte „Dohledat“. Odpovídá-li více lidí, nabídne se vám menu, ze kterého kliknutím vyberete. Pokud žádná nabízená osoba nevyhovuje, patrně potřebný člověk není v databázi -- smažte obsah příslušného vyplňovacího políčka a stiskněte opět „Dohledat“ -- poté se objeví nápis „Žádná osoba“ a čtyři vyplňovací pole, do kterých můžete osobu nenalezenou v databázi zadat ručně. V případě, že odpovídá příliš mnoho lidí (např. Novák), zadejte do vyplňovacího pole upřesnění, např. „Jan Novák“. Další rady se objeví po stisku „Návod pro vyhledávání“.

  U každé osoby vyberte z menu její zařazení (přednášející, cvičící, pomocník, ...). V případě, že osoba není ve školní databázi (nelze ji nalézt pomocí Dohledat), obraťte se na některého držitele práva k_people. Ten ji může do databáze osob přidat (tento krok je žádoucí). Pokud z nějakého důvodu není možné osobu do databáze přidat, vyplňte jméno a příjmení ručně a přiřaďte zástupce, kterého lze kontaktovat místo ní.

  Osoby podílející se na výuce mají v rámci předmětu různá práva. Mezi omezené aplikace patří:

  Katalog
  Osoby zařazené jako přednášející mají implicitně přiřazené právo katal_c. Toto právo jim umožňuje přidávat a ubírat další vyučující (např. pomocníky pro opravování esejí) či editovat doplňující údaje předmětu. Podrobnější info o právu katal_c viz Nápověda.
  Záznamník učitele - operace se semináři
  Údaje smí měnit přednášející a cvičící, pokud je v období povolena možnost editace.
  Předmětová anketa
  Osoba vedená u předmětu jako pomocník nebo náhradní zkoušející nebude vypsána v předmětové anketě, osoba vedená jako cvičící bude v anketě uvedena pouze u semináře, který cvičí.
  Výběr osob pro rozeslání dopisů, export seznamu, import seznamu
  Z vyučujících smí aplikaci použít pouze přednášející a cvičící.
  Úplný výpis informací o předmětu a potvrzování správnosti
  Potvrzení správnosti údajů mohou provádět osoby uvedené u předmětu jako přednášející, cvičící, kontakní osoba nebo garant a dále také vedoucí garančního pracoviště předmětu. Správnost údajů však nemohou potvrzovat náhradní zkoušející ani pomocníci.

  Další vyplňované rubriky:

  Kontaktní osoba
  Uveďte primární osobu, dobře dosažitelnou e-mailem, na kterou se lze obracet při konzultaci o předmětu, zejména je-li vyučující externista. Lze též uvést některého z vyučujících. V Katalogu předmětů může kontaktní osoba pouze zadávat nebo editovat osoby podílející se na výuce/kontaktní osobu či určit osobu vyřizující žádosti studentů o výjimku/souhlas se zápisem. Do aplikací v Záznamníku učitele má stejný přístup jako vyučující.
  Kdo vyřizuje žádosti o výjimku se zápisem předmětu?
  Vyberte osobu, která bude vyřizovat žádosti o výjimku:
  Garant
  Výjimky může vyřizovat pouze garant.
  Přednášející
  Výjimky může vyřizovat garant a přednášející.
  Učitel
  Výjimky může vyřizovat garant, přednášející, cvičící, pomocník a kontaktní osoba.
  Kontaktní osoba
  Výjimky může vyřizovat garant, přednášející, cvičící, pomocník, náhradní zkoušející a kontaktní osoba.
  Dle nastavení se odvíjí i zasílání e-mailového upozornění na nové žádosti.
  Mohou zadávat známky k předmětu všichni vyučující?
  Přístup ke vkládání známek tohoto předmětu mají kromě explicitně vyjmenovaných učitelů předmětu také všichni, kteří v aktuálním období něco vyučují jiný předmět zařazený na stejné pracoviště nebo na podpracoviště. Tzn., že hodnocení takto označenému předmětu mohou vkládat všichni učitelé, kteří něco v aktuálním semestru učí na témže pracovišti, nebo na podpracovišti. (Typicky pro hodnocení projektů, diplomových prací...)

 • 5.Učitel je v předmětu přednášející i cvičící zároveň, jak jej mám zadat do katalogu předmětů?
  Stačí mu zadat jednu roli – přednášejícího – v aplikaci

  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů

 • 6.Sekce doby výuky předmětu
  Jak často je předmět vypisován?
  Vyberte z menu, s jakou obvyklou periodicitou je předmět vyučován (např. jednou ročně). Údaj musí být spolehlivý. Při kopírování předmětů do dalších období se dle tohoto parametru rozhoduje, zda předmět bude vypsán či nikoliv (např. jednou za dva roky). Nenajdete-li vhodnou hodnotu v menu, napište do vedlejšího pole jiný údaj.
  Výuka probíhá
  Je-li znám rozvrh předmětu, doplňte pro informaci studentů (např. každý týden, každý druhý týden).
  Týdenní hodinová dotace
  Uvedena jsou tři políčka pro tři typy výuky. Má-li předmět rozsah např. 2/1 (přednáška a seminář), uveďte každé číslo do jednoho pole. Do prvního pole udejte počet hodin týdně přednesového typu, do druhého cvičení a podobně a do třetího pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt..). Ty formy výuky, které se u předmětu neuplatní (např. laboratoře) není potřeba vyplňovat (nulu do políčka nemusíte psát). Nelze-li rozsah specifikovat hodinovou dotací, uveďte jiný text u vás obvyklou formou (např. „4 týdny“ nebo „celkem 20 hodin“). Hodinová dotace informuje o časové náročnosti předmětu, bez ohledu na rozvrh - běží-li tedy výuka např. pouze každý druhý týden, rozpočítejte hodiny na dotaci, kterou by předmět měl, kdyby běžel každý týden.

 • 7.Sekce ukončení předmětu
  Způsob ukončení předmětu
  Každý předmět je vypsán s právě jedním doporučeným ukončením, které je zapotřebí v záznamu o předmětu vždy vyplnit. Fakulta ale může umožnit zapsat předmět i s jiným (např. nižším) ukončením, tedy např. místo zkoušky skládat kolokvium. Předmět nelze ukončit najednou více než jedním způsobem.
  Eviduje se zápočet v poznámkovém bloku učitele?
  Pokud je podmínkou postupu ke zkoušce (ukončení) předmětu získání zápočtu, je vhodné zakliknout tento příznak. Studenti se o této skutečnosti dozví z Katalogu předmětů. Učitel pak musí po zápisu studentů do předmětu vytvořit poznámkový blok v agendě Učitel (agenda mu nabídne provést tuto operaci na jedno kliknutí).
  Předmět lze ukončit mimo zkouškové období údobí, kdy je vyučován
  (např. přihlásit se ke zkoušce již během semestru, vykonat zkoušku kdykoliv do zápisu do dalšího bloku studia bez nutnosti předmět opakovaně zapsat a podobně). Odpovězte „ano“ nebo „ne“ zakliknutím tlačítka. Typická varianta je „ne“, tj. předmět musí být ukončen (např. složena zkouška) ve zkouškovém období.
  Případná další poznámka ke způsobu ukončení
  Uveďte další zvláštnost k ukončení (např. že předmět může být skládán v Prodlouženém zkouškovém období v září (pokud toto není na fakultě samozřejmostí).
  Počet kreditů
  Zadejte základní počet kreditů, který student za předmět získá. Pokud musíte zadat necelé číslo, použijte desetinnou tečku.
  Kreditová funkce
  V případě, že výsledný počet kreditů za předmět je ovlivněn ještě dalším faktorem kromě základního počtu kreditů, uveďte kreditovou funkci, která toto určuje.
  max 10 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 10 kreditů.
  max 12 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 12 kreditů.
  max 20 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 20 kreditů.
  nulová
  Kreditová funkce není použita.
  od 1 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 1, 2, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 3, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 2 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 4, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 4 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 6, 10, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 3 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 3, 4, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 3 krok 3 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 3, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 4 krok 2 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 4, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 5 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 5, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 5 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 5, 10, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 6 krok 6 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 6, 12, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 10 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 11, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 10 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 15, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 15 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 15, 20, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus ukončení
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, kolokviem 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 1 za k
  Při ukončení předmětu kolokviem je přidán 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 1 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou je přidán 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 2 za k
  Při ukončení předmětu kolokviem jsou přidány 2 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 2 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 3 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 3 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při ukončení kolokviem jeden navíc. Pokud má předmět implicitní počet kreditů větší než 4 a ukončení zkouškou, přidává se ještě jeden kredit.
  příf plus uk plus > 4
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při ukončení klasifikovaným zápočtem jeden navíc. Pokud má předmět implicitní počet kreditů větší než 4, přidává se u těchto dvou ukončení ještě jeden kredit.
  rozhodnutím učitele
  Za předmět je připsán maximálně počet uvedený v rubrice Implicitní počet kreditů, učitel však může snížit až na 1 kredit.

  Používáte-li jinou, svou vlastní kreditovou funkci, která není k dispozici v menu, popište její chování pro informaci do textového pole.

 • 8.Sekce omezujících podmínek pro zápis
  Maximální počet zapsatelných studentů
  Zadejte číslo. Není-li omezeno, nevyplňujte. Nula znamená bez omezení.
  Jiná poznámka o omezeních
  Zde neuvádějte např. vyžadované vědomosti, ale ustanovení administrativního charakteru - např. že není možno zapsat, pokud si student předmět nezaregistroval v Registraci předmětů.
  Vyžadované předměty (prerekvizity)
  Pro zápis předmětu mohou být stanoveny povinnosti mít splněné již jiné studijní povinnosti. Na jiné předměty se odkazujete jejich kódem. Zadat lze tyto podmínky:
  • předmět, který je nutno mít absolvováno - zadejte jeho kód: P10,
  • více předmětů, které je nutno mít absolvováno - zadejte kódy a mezi nimi znaky &&: P10 && P11,
  • skutečnost, že je třeba mít absolvováno jeden předmět z několika možností - zapište mezi kódy znaky ||: P10 || P11,
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat nebo zapsat souběžně s tímto předmětem - obalte ho zkratkou „NOW“ (nyní): NOW(P113),
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat souběžně s tímto předmětem a být v něm zaregistrovaný v kapacitním limitu. NOW_LIMIT(P10) U vyžadovaného předmětu (P10) se dále kontroluje, zda odpovídají mateřské obory, příp. prerekvizita souhlas. Nekontrolují se další prerekvizity předmětu P10,
  • předmět, který student nesmí mít absolvován, aby mohl tento zapsat - předsaďte před kód vykřičník: !P12,
  • více předmětů, které nesmí mít student absolvovány, aby mohl tento zapsat - před kód předmětů dopište vykřičník, každý kód uzavřete do závorek a zadejte mezi nimi &&: (!P11) && (!P12),
  • předměty, ze kterých nesmí být nic souběžně zaregistrováno ani zapsáno: !NOWANY(P10,P11,P12),
  • pro vstup do předmětu je zapotřebí explicitní (v IS vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat): souhlas,
  • předmět si lze zapsat až po získání určitého počtu kreditů: kredity_min(125),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité fakulty (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): fakulta(7310) nebo fakulta(sting)
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého programu: program(M-TV),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého oboru: obor(HOT),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého směru: smer(BIVT),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité formy studia: forma(P),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého typu studia (B, M, N, D, C, R): typ_studia(BM),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti zapsaní do určitého semestru: semestr(2),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti zapsaní do určitého ročníku: rocnik(1),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité studijní skupiny: studijni_skupina(N),
  • předmět si smí zapsat jen studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů (B, M) v prezenční formě, kteří ještě nemají splněny 4 zápočty z předmětů s atributem „TV“: nesplneno_tv,
  • předmět si smí zapisovat studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY: maxszz(SZZ_MDP, 2),
  • předmět si smí zapsat studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce: szz_vyplneno,
  • předmět si smí zapsat studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje): szz_vyplneno_tema,
  • tyto skutečnosti můžete kombinovat pomocí závorek:
   ((P000 && P001 && !P002) || P004) && NOW(P005) && NOW(P006)
   Tento předmět si lze zapsat, pokud student kdykoli v minulosti úspěšně absolvoval předměty P000 a P001, ale neabsolvoval P002. Nebo v minulosti absolvoval P004. Současně si však musí zapsat P005 a P006,
  • pokud student musí splnit alespoň určitý počet z více podmínek, lze použít značku výčet:
   vycet(4,P000,P001 && P002,P003 && P004,P005,P006)
   znamená, že student musí splnit alespoň 4 podmínky z možností P000 nebo (P001 && P002) nebo (P003 && P004) nebo P005 nebo P006,
  • jednoduchý způsob zadání prerekvizit: nechcete-li sestavovat výraz podobný výše popsaného, můžete prerekvizity zadat vyplněním seznamu nutných předmětů, předmětů souběžných a předmětů, po jejichž absolvování si již předmět nelze zapsat.
  Lze opakovat?
  Zaklikněte, pokud lze předmět opakovaně zapisovat bez varování zápisového systému (např. diplomová práce). Typicky platí, že za jeden předmět nelze získat kredity vícekrát. Pokud student úspěšně absolvuje některý předmět, je při příštím pokusu o jeho zapsání v registraci a zápisu předmět tzv. červený, tj. implicitně nedoporučený studijním oddělením k potvrzení. V některých případech je toto nepraktické. Příznak „Lze opakovat“ potlačí varovné hlášení, že předmět již byl absolvován a předmět lze bez formalit zapsat znovu.
  Seznam (mateřských) oborů, pro které je předmět primárně určen
  Pokud je počet zapsatelných studentů do předmětu omezen, přednost mají studenti studující ve zde uvedených oborech. Pokud neuvedete žádný obor výslovně, mají přednost studenti všech oborů fakulty před zájemci odjinud.

  Chcete-li změnit přiřazení oborů, stiskněte některé z uvedených tlačítek pro výběr oboru. Rozbalí se menu, v němž můžete kliknutím označit jeden či více oborů (příp. směrů); upřednostněni budou všichni studenti studující danou položku. Uživatelé systému MS-Windows musí při výběru více položek z menu držet stiknutou klávesu Control.

  Nabízet předmět mimo mateřské obory?
  Některé předměty není vhodné nabízet studentům mimo mateřské obory uvedené v předchozí rubrice (např. Diplomová práce z VT, Stomatologická praxe...). Odpovězte „ano“ nebo „ne“ zakliknutím příslušného tlačítka.

 • 9.Předmět nevypisovat na vysvědčení
  Pokud ve výjimečných případech nechcete tento předmět uvádět mezi studijními výsledky, zaškrtněte. Eventuelně lze upřesnit název, pod jakým se má na vysvědčení objevit. Používejte v odůvodněných případech.

 • 10.Další poznámka k předmětu
  Prostor pro případnou další informaci, která se nehodí do předcházejících rubrik.

 • 11.Uložení formuláře
  Chcete-li zadané údaje uložit do databáze, klikněte na „Ulož“. Systém vám nedovolí odejít z formuláře v případě, že máte v údajích závažné chyby (nedohledané osoby, neexistující hodnoty a podobně). Pokud po stisku tlačítka neopustíte formulář, odrolujte nahoru na počátek obrazovky - blikající chybové hlášení vás upozorní, kde asi máte chybu. Pokud rozeditovaný formulář nechcete uložit, jiný předmět lze zvolit dole pod odkazem „Zvolit jiný předmět“.

 • 12.Atributy předmětu
  Stručný výpis aktuálního nastavení atributů.

 • 13.Nenašel/nenašla jsem v Katalogu předmětů předmět, který jsem právě založil/a
  V novém Katalogu předmětů se zobrazí nově založené předměty s prodlevou. Délka prodlevy je závislá na zátěži systému, může se pohybovat i v řádu hodin. Zkuste předmět vyhledat později. Pokud potřebujete pracovat s předmětem ihned, přepněte se do starého Katalogu předmětů
  Informační systém Předměty (dole na stránce) Přepnout na starou

Plnění doplňujících údajů předmětu

 • 1.Kde může uživatel plnit doplňující údaje předmětu?
  Předměty v Katalogu předmětů jsou popsány dvěma skupinami údajů. Základní údaje (jako název, počet kreditů, ...) mohou vyplňovat pověřené osoby s právem katal_a či katal_b a provádí to v aplikaci

  Informační systém Předměty Úprava základních údajů

  Doplňující údaje (osnova, webová stránka...) vyplňují vyučující předmětu. Editaci najdete pod odkazem

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Při vstupu do editace doplňujících údajů zadejte kód či část názvu předmětu a stiskněte „Dohledat“. Výběr lze též omezit na předměty vámi vyučované, ty na něž máte katalogové právo a podobně. Pokud nemáte nějaké zvláštní přístupové právo (např. katal_a, katal_b, katal_c či katal_d), můžete upravovat ty předměty, u nichž jste uvedeni jako „přednášející“ nebo „cvičící“ (tato skutečnost se zadává v aplikaci pro základní údaje).

  Po výběru předmětu se rozbalí editační rubriky. Pokud zadáváte předmět podobný jinému, můžete formulář předvyplnit údaji jiného předmětu a doupravit.

  Jednotlivé rubriky vyplníte dle pokynů „Poznámky“ u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

 • 2.Vyplňované rubriky
  Údaje vyplňujte také v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko „Zkopíruj“ a poté upravit.

  Předpoklady/Prerequisities
  Textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. „znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni“ nebo „vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou“. Tyto informace budou zobrazeny zájemci o údaje o předmětu. Předmět je možno opatřit i automaticky testovanými prerekvizitami (předpoklady), které studentu zabrání předmět zapsat, nesplnil-li je. Ty se však nezadávají zde, ale v aplikaci „Úprava základních údajů předmětu“. Domníváte-li se, že určitý předmět má být opatřen takovými prerekvizitami, obraťte se na některou osobu s právem katal_a či katal_b (konzultujte se správcem práv).
  Cíle předmětu/Objective of the course (pozn. dříve Anotace)
  Cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení.
  Výstupy z učení
  Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta.
  Osnova předmětu
  Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Obvyklé je zadat řádově tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Literatura/Recommended reading
  Zadejte seznam doporučené studijní literatury k předmětu. Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v universitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme, doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Informační systém Publikace
  poté ho dohledejte a začleňte k příslušnému předmětu.
  Výukové metody/Teaching methods
  Způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.).
  Metody hodnocení a kritéria/Assessment methods and criteria
  Metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů z učení (např. písemný test, ústní zkouška, zpracování případové studie, esej, prezentace, týmová práce, analýza dat, apod.). Metody hodnocení mohou být průběžné a/nebo po ukončení vzdělávací jednotky, tzn. závěrečné hodnocení. Do této rubriky je nutné vyplnit i kritéria hodnocení, tedy např. kolik bodů, správných odpovědí atp. je nutné k úspěšnému absolvování testu, co je nutné k získání zápočtu, např. aktivní účast na terénní výuce, za vypracování x kapitol závěrečné práce, vypracování seminární práce atd.
  Navazující předměty
  Zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování tohoto předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  Existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu.
  Informace učitele
  Toto pole je nepovinné, nicméně pokud předmět nemá svoji webovou stránku, je vhodné zde studentům sdělit alespoň základní kontakt – kdy a kde jsou konzultační hodiny, že další informace o semináři vyvěšujete na nástěnce katedry anglistiky či obdobně.
 • 3.Kdy je možné měnit doplňující údaje o předmětu?
  Sylabus (předpoklady, osnova, literatura...) předmětu lze editovat, pokud má časové období, v němž je předmět zařazen, nastaveno příznak „Lze editovat sylaby“. Typicky poté, co garant katalogu založí nové období, umožní v něm editovat sylaby. V okamžiku, kdy jsou data předána např. pro sazbu Seznamu přednášek, může garant tento příznak změnit a další změny v sylabech smějí provádět pouze osoby s právem katal_d (typicky sazeč Seznamu přednášek). Dále nelze už měnit sylaby (bez ohledu na nastavení příznaku) u předmětů z období, které začalo před více než třičtvrtě rokem.

  Informace učitele a odkaz na webovou stránku lze měnit bez ohledu na nastavení příznaku „Lze editovat sylaby“ (údaje z těchto rubrik se typicky neumisťují do Seznamu přednášek, jde o interní sdělení vyučujícího), a to během celého semestru opět nejdéle třičtvrtě roku od začátku období.

 • 4.Kdo může měnit tyto doplňující údaje (předpoklady, osnova, ...)?
  Přesné rozdělení přístupových práv je toto: každý předmět je zařazen na určité pracoviště (toto je uvedeno v rubrice Zařazení ve formuláři pro základní údaje o předmětu, např. předmět spadá pod matematickou sekci, či katedru XYZ). Osoba, která má právo katal_a, katal_b nebo katal_c pro dané zařazení, může editovat doplňující údaje u všech předmětů s oním zařazením. Právo editovat doplňující údaje o určitém předmětu získává také osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako „přednášející“ nebo „cvičící“. Osoba „přednášející“ navíc může přidat do záznamu další vyučující osoby (a tím jim zpřístupnit editaci doplňujících údajů).

 • 5.Kde se mohu inspirovat?
  Chcete-li se při vyplňování inspirovat prací vašich kolegů, můžete vybrat pod „zvolit jiný předmět“ i předmět cizí a prohlédnout si výpis rubrik.

Atributy Katalogu předmětů

 • 1.Koncepce volných atributů
  Aplikace Katalog předmětů udržuje o každém předmětu vyučovaném na STING celou řadu (desítky) údajů. Ani tento rozsah však nepostihuje všechny drobné rozdíly, které se na fakultách mohou vyskytnout. Proto je v Katalogu k dispozici obecný nástroj pro popis předmětů, tzv. volné atributy. Cílem je:
  • umožnit definovat nové vlastnosti a rubriky Katalogu, informující o rysech předmětu specifických pro určitý obor,
  • vypisovat tyto informace při Prohlídce katalogu a zjednodušit studentům orientaci v nabídce předmětů, natahovat předměty označené nějakým atributem do registračních šablon,
  • vystavět podle seznamů předmětů s určitými atributy studijní plány a umožnit v pozdější fázi zavedení IS automaticky kontrolovat průchod studiem,
  • snadno aktualizovat informace o předmětech a v jarních měsících akademického roku z nich generovat seznamy potřebné pro sazbu Seznamu přednášek.

  Jak mechanismus vypadá v praxi? Garant studijního oboru nadefinuje např. atribut povinně pro MAVT a označí jím předměty povinné pro tento typ studia. Student kreditového studia při zápisu do semestru volí předměty, které hodlá studovat, a u příslušných předmětů je mu zobrazena i tato dodatečná informace, kterou by jinak obtížně hledal v brožuře (ne vždy zcela aktuální) Studijní program, nebo mu fakulta přímo předpřipraví vhodné předměty do výběrové šablony. Atributy označkovaný Katalog předmětů je propojen s elektronickým zápisem, kde student svou poznámkami garanta usměrněnou volbu realizuje.

 • 2.Příklady vhodných atributů
  Systém podporuje atributy tří typů. Logické, jejichž přiřazení předmětu říká, že předmět má danou vlastnost (např. „povinně pro MAVT“), číselné, které se k předmětu přiřazují s hodnotou (např. „náročnost(50)“ by značila středně obtížný/pokročilý předmět na škále 0-100). Třetím typem jsou atributy výčtové, které nabývají přesně definovaných hodnot (např. má-li určitý obor určitá zaměření či profilace, může být vhodné definovat atribut „vhodné pro“ s hodnotami „PA“ (Paleontologie), „AN“ (Antropologie) a podobně).

  Význam atributů může být nejrůznější. Cílem je, aby pokud možno veškeré utřiditelné informace o předmětu student (či akademická veřejnost vůbec) nemusel hledat jinde. Na počátku práce s Katalogem byl všem fakultám předpřipraven logický atribut základ, který se vztahuje k prostupnosti studia. Prosím, označte tímto příznakem ty předměty, které nabízíte k zapsání studentům jiných oborů či fakult, a jejichž osnovy nepředpokládají hlubší než středoškolské znalosti nebo dovednosti (tj. předměty, které jsou vhodným doplněním obzoru každého vysokoškolského studenta). Tím usnadníte výběr posluchačům z STING, kteří mají zájem rozšířit svoje studium o některý doplňující předmět.

  Dalšími náměty může být např. oblast náročnosti. Pokud to považujete za účelné, definujte si číselný atribut vyjadřující pokročilost předmětu, nebo výčtový atribut s hodnotami například „pro pokročilé pregraduální studenty“, „pro PGS“. Jiné atributy mohou posloužit při orientaci. Například „vhodné pro diplomanty z AJ“, či výčtový atribut „vhodné pro“ s hodnotami „FR“ (Fyziologie rostlin), „FZ“ (Fyziologie živočichů), ... pro obory, kde se studenti mohou chtít dále profilovat. Zvláštní pozornost je dobré věnovat atributům, které specifikují studijní podmínky. Tak např. podmínka kreditového programu může znít, že do konce studia je zapotřebí získat 4 zápočty z výcvikových kursů, tělesné výchovy či předmětů s TV souvisejících. Atribut „tělocvičné předměty“ pomůže studentům ujasnit si, které to jsou. Obdobně vágní podmínku vyžadující alespoň 10 kreditů z předmětů týkajících se britské literatury lze zpřesnit zavedením atributu, kterým označíte předměty do této kategorie spadající. Dle těchto atributů bude vyhodnocován průchod studiem a studentův nárok na titul č zápis do dalšího semestru.

  Obdobně důležité a pro mnoho studentů nedocenitelné jsou atributy specifikující učební plány. Zejména obory s ročníkovým způsobem studia by měly mít nadefinovánu sadu atributů ve tvaru např. (X je označení oboru) „X_kdy(n)“ s hodnotami n 1 až 10, určující, že daný předmět je nutno zapsat v oboru X v n-tém semestru. Kromě toho je výhodné definovat atributy „X_povinné“, „X_p.volitelné“, „X_vhodné“ pro předměty s tímto statutem v oboru X, nebo vytvořit výčtový atribut „povinné(X)“ a nadefinovat hodnoty X jakožto zkratky názvů oborů. Předměty, opatřené atributy souvisejícími se studentovým oborem, mu budou přednostně nabídnuty u elektronického zápisu a registrace, proto je nadefinujte a přiřaďte obzvlášť pečlivě. Označení oboru (X) volte např. zkratkou či číselně, vhodné je mít atributy týkající se jednoho oboru označené jedním prefixem a udržovat systém konzistentní na celé fakultě – lépe se v něm orientuje.

 • 3.Specifické typy atributů
  Atributy pro předměty v ECTS katalogu
  Atributy jsou podrobně popsány v Průvodci k ECTS.
  Atribut pro předměty inovované v rámci evropských projektů
  Pro tyto účely je určen atribut „extfinproj“, kde jsou jako hodnoty vloženy popisy dané inovace v češtině a angličtině a příslušné logo.
  Zkratka atributu: extfinproj
  Typ atributu: výčtový
  Popis atributu: externí financování z projektu
  Vyplnění hodnot atributu:
  Hodnota Popis hodnoty
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227 popis v češtině, zobrazí se v českém ISu
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227(en) popis v angličtině, zobrazí se, pokud je IS přepnutý do angličtiny
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227_logo vkládá se platné URL loga /do/rect/el/opvk22_0041/logolinky/logolink_620-bez.png
  „Česká“ hodnota musí být u předmětu uvedena vždy, jinak se nevypíše anglická hodnota ani logo. Obrázek loga musí být dostupný v neautentizované verzi.

  Po přiřazení atributu k předmětu se ve výpisu informací objeví nová rubrika „Informace k inovaci předmětu“ s patřičným obsahem (úplně dole).

  Příklad předmětu s uvedeným postupem: MPE_MAE2: Makroekonomie 2 (úplný výpis informací o předmětu).

 • 4.Přiřazení atributů jednotlivým předmětům
  Přiřazení atributů lze provést pomocí odkazů
  Informační systém Předměty Úprava atributů jednoho předmětu
  nebo hromadně pomocí odkazů
  Informační systém Předměty Hromadné přidělování atributů fakult

  Vypsat přehled všech atributů zadaných předmětů umožňují odkazy

  Informační systém Předměty Komentovaný výpis atributů předmětů

  Pozor

  Praxe ukázala, že některé prohlížeče nezvládnou práci se skutečně velkými editačními tabulkami: otevřete-li si např. v Hromadném přidělování atributů zároveň stovky předmětů, prohlížeč zobrazí jen část údajů. V takovém případě je zapotřebí pracovat s méně údaji (předměty) najednou, nebo zvolit jiný prohlížeč.

 • 5.Smazání atributu
  Smazat již zavedený atribut z registru atributů je možné pouze v případě, že tímto atributem není označen žádný (i v minulosti vyučovaný) předmět. Je to proto, že na atributech jsou/budou vystavěny studijní plány a neopatrné zlikvidování např. příznaku, že předmět byl volitelný, může vést ke sporům při vyhodnocování ukončení studia. Alternativním řešením v případě, že určitý atribut již nechcete nadále používat, je označit ho příznakem „Nepoužívá se“ v aplikaci pro editaci atributů. Poté se atribut nebude nadále nabízet k použití, ale ve výpise starých předmětů se zobrazovat bude.

  Atributy lze označit za nepoužívané i hromadně v aplikaci

  Informační systém Předměty Definice atributů Označit atributy za používané/nepoužívané

  V případě, že se na atribut neodkazuje žádný předmět, ho smazat lze (provedete to opět v editaci atributu, případně pod odkazem „Zrušit více atributů naráz“). Smazat pouze hodnotu určitého výčtového atributu lze i v případech, kdy ji používá nějaký předmět.

 • 6.Kdo může pracovat s atributy?
  Práce s atributy je členěna na dva okruhy. Vymýšlet nové atributy a jejich hodnoty mohou osoby s právem katal_a pro manipulaci s Katalogem předmětů. Přiřazovat již existující atributy dané fakulty předmětům osoby s právem katal_a nebo katal_b pro daný předmět. Tato práva mají typicky proděkani fakult, garanti studijních oborů a podobně. Přidělit obdobné právo vám může po dohodě váš lokální správce práv.

 • 7.Atributy u cizích předmětů
  Chcete-li zahrnout do svých studijních plánů předmět realizovaný jinou fakultou (mezifakultní výuka, doporučení studentům jako volitelné rozšíření, ...), nevytvářejte pro něj duplicitní kód ve svém Katalogu, ale odkažte se na něj klasicky pomocí atributu. Cizí předmět tak lze natáhnout do registrační šablony nebo zahrnout do tabulky ve studijní brožuře. Opačný přístup komplikuje práci vyučujícím (musí v IS spravovat více předmětů, které jsou ve skutečnosti jedním), znemožňuje jednotné kapacitní omezení pro studenty všech fakult atd.

 • 8.Seznam již evidovaných rubrik
  Řada údajů o předmětu je natolik potřebného či všude používaného druhu, že je evidována přímo v záznamu o předmětu v Katalogu a není tedy třeba pro ně vytvářet atribut. Dokonce to ani není žádoucí, poněvadž hodnoty těchto rubrik mohou být aplikací nějak dále zpracovávány, což u volných atributů není zajištěno. Např. příznak „Není nabídnuto mimo Mateřské obory“ způsobí, že předmět si nemohou zapsat cizí zájemci. Vlastní volba volného atributu „Interní předmět“ a označení jím nenabízených předmětů takto striktní důsledek nemá – informace je pouze vypisována zájemci při pohledu na údaje o předmětu, ale není automaticky provázána se zápisovým software (sémantiku volných atributů nelze samozřejmě nijak samočinně zjistit). Je tedy vhodné se seznámit s již realizovanými rubrikami, aby nedocházelo k duplicitám. Evidujeme tyto údaje:

  • kód (zkratka) předmětu,
  • název předmětu ve vyučovacím jazyce, jeho krátkou variantu a dlouhou a krátkou variantu v angličtině,
  • období, kdy předmět běží,
  • garanční oddělení, případně garanční osoba, kontaktní osoba,
  • osoby podílející se na výuce předmětu (učitelé, cvičící, pomocníci...),
  • jak často je předmět vypisován (jednou za dva roky),
  • jak často je předmět vyučován (každý druhý týden),
  • týdenní hodinová dotace nebo jiný rozsah,
  • doporučovaný způsob ukončení předmětu, další možná ukončení,
  • příznak, že ukončení předmětu lze odložit mimo korektní zkouškové období,
  • počet kreditů a kreditová funkce na jejich případný složitější výpočet,
  • maximální počet zapsatelných studentů,
  • jiná poznámka o omezeních při zápisu,
  • prerekvizity k zápisu – znalosti, absolvované předměty,
  • mateřské obory předmětu,
  • příznak, že předmět není nabídnut mimo Mateřské obory,
  • libovolná textová poznámka,
  • osnova ve vyučovacím jazyce,
  • osnova v angličtině,
  • formy zkoušky, metody výuky, požadavky,
  • doporučená literatura,
  • navazující předměty,
  • webová stránka nebo jiné doplňující informace.

  Bližší informace o významu jednotlivých rubrik naleznete v návodu pro manipulaci s Katalogem předmětů.

Harmonogram období

 • 1.Jak zjistím, kdo manipuloval s rubrikami harmonogramu?
  Nastavovat rubriky harmonogramu mohou osoby s právem katal_a (typicky proděkani). Pokud vlastníte toto právo, můžete také zkontrolovat, kdo a kdy s rubrikami na vaší fakultě manipuloval. Postupujte přes
  Informační systém Předměty Přehled harmonogramu období fakult
  Pod tabulkou harmonogramu zvolte odkaz „Historie harmonogramu období“. V aplikaci najdete všechny změny nastavení harmonogramu v daném období, včetně osoby, která je nastavila.

 • 2.Jak si mohu harmonogram vytisknout/stáhnout?
  Aplikaci pro tisk harmonogramu naleznete zde
  Informační systém Studium (Období a předměty) Tisk harmonogramu období
  Po výběru požadovaného období a fakulty si můžete zobrazit kontrolní výstup na obrazovku počítače kliknutím na tlačítko „Vypsat“. V sekci Tiskový výstup lze nastavit podrobnosti tisku nebo si stáhnout harmonogram ve formátu PDF.

Kontrolní, registrační a akreditační šablony

 • 1.Jaký je rozdíl mezi kontrolní a registrační šablonou?
  Registrační šablona slouží pro registraci studentů, obsahuje pouze aktuálně vyučované předměty, případně předměty vyučované v pravidelných (dvouletých) cyklech. Registrační šablona je výhradně jedna, společná celému oboru, bez ohledu na imatrikulační ročník.

  Kontrolní šablona slouží pro kontrolu průchodu studiem (zda došlo ke splnění podmínek pro přístup ke státní závěrečné zkoušce). Obsahuje nejrůznější kombinace předmětů z minulosti i ze současnosti. Může existovat více kontrolních šablon (dle imatrikulačních ročníků).

  Akreditační šablona slouží pro proces vnitřního hodnocení. Garant programu prostřednictvím šablony namodeluje doporučený průchod studijním plánem.

 • 2.Kde mohu šablony plnit a kontrolovat?
  Plnění šablon
  Informační systém Studium Plnění šablon
  Prohlídka šablon
  Informační systém Studium Prohlídka šablon

 • 3.Jaký je doporučený postup plnění kontrolních šablon?
  Při přípravě kontrolních šablon lze vyjít z šablon registračních, které jsou obvykle členěné na povinné a povinně volitelné předměty. Šablony vytváříme pro studijní obory nebo oborové kombinace. Jelikož se podmínky studia jednotlivých oborů mohou v průběhu let měnit, je rozumné kontrolní šablony oborů navíc dělit na imatrikulační ročníky (např. Politologie → Bakalářská prezenční jednooborová → Imatrikulační ročník 2012/2013). Při přípravě kontrolních šablon je obvyklý tento postup:
  • Vytvořte nový imatrikulační ročník (nová sekce/podúroveň), nastavte příznak „Zde začíná kontrolní šablona“ a vyplňte pole „Nutno splnit podmínek/předmětů z obsahu šablony“ hodnotou „vše“.

   1 Nastaveni podmínek.

  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) „Povinné předměty“, u které nastavte pole „Nutno splnit podmínek/ předmětů z obsahu šablony“ na hodnotu „vše“.
  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) „Povinně volitelné předměty“, u které upřesněte počet potřebných kreditů nastavením podmínky „Nutno splnit kreditů z předmětů šablony“.

  Přiřazení kontrolních šablon studentům provádí Studijní oddělení ve speciální aplikaci. Změna obsahu šablony se automaticky projeví u všech studentů, kteří mají danou šablonu přiřazenu. Dbejte prosím na to, abyste kontrolní šablony ukládali v konzistentním stavu.

 • 4.Jak přiřadím šablony k oborům?
  Přiřadit šablony k oboru můžete přímo v aplikaci pro plnění šablon
  Informační systém Studium Plnění šablon
  V místě, kde kontrolní šablona začíná, zaškrtněte „Zde začíná kontrolní šablona“ a označte obory, které k šabloně patří. Stejným způsobem je možno i jednotlivě kontrolovat přiřazení šablon k oborům.

  Hromadně zkontrolovat přiřazení šablon k oborům mohou osoby s právem s_studium v aplikaci

  Informační systém Studijní Kontrolní šablony přehled k oborům

  1 Počet studentů oboru bez přiřazené šablony.

  2 Proklik na hromadný výběr studentů oboru bez přiřazené šablony.

  3 Seznam kontrolních šablon, které mají přiřazen daný obor (s proklikem na editaci dané šablony - možnost úpravy přiřazení šablony k oboru).

  4 Počty studií, které mají přiřazenu šablonu (delěno dle aktivních/všech studentů daného/všech oborů).

  5 Počet aktivních studí daného oboru (bez ohledu na přiřazení šablony studiím).

 • 5.Jak přidám sekci a předměty? Jaké jsou kontrolované podmínky?
  Novou sekci je možné přidat do aktuální úrovně šablony pomocí volby „Přidat: sekci“. Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací. Vložení potvrdíte tlačítkem „Vložit sekci“, popř. „Vložit sekci a zadat další“, jestliže chcete vložit více sekcí najednou. Nově přidané sekce jsou zobrazeny šedě, změny je tedy potřeba potvrdit uložením.

  Zadání podmínek sekce.

  Při kontrole podmínek sekce se vychází vždy ze seznamu předmětů. Lze upřesnit:

  • Kolik je v rámci sekce třeba úspěšně absolvovat předmětů (v Plnění šablon zadejte číslem, nebo vepište „vše“ ci „vse“, např. u seznamu povinných předmětů).
  • Kolik je v rámci sekce třeba získat souhrnně kreditů.
  • Přiřazení k oboru (blíže v otázce Jak přiřadím šablony k oborům?).
  • Požadované ukončení hromadně všem předmětům šablony/úrovně.
   Pozor

   hromadně lze nastavit pouze ukončení dostupné u všech předmětů. Je-li nastaveno požadované ukončení předmětu, započítávají se do opakování či získaných kreditů pouze ty zápisy, kde je předmět ukončen daným nebo vyšším ukončením.


  Nový předmět můžete přidat do aktuální úrovně šablony obdobně jako novou sekci pomocí volby „Přidat: předmět“. Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací.

  Přidání předmětů do sekce.

  Předměty je možné vkládat jednotlivě nebo hromadně (pomocí kódů předmětů oddělených mezerou). Změny je potřeba uložit.

  K jednotlivým předmětům vyžadovaným v šabloně pak lze pomocí volby „více“ zadat tyto podmínky:

  • Vyžadovaný počet opakování předmětu - pokud nastavíte počet opakování na více než 1, bude šablona vyžadovat odpovídající počet absolvování předmětu.
  • Počet splněných kreditů - počet kreditů získaných absolvováním předmětu např. vhodné u předmětů, kde si student volí kreditovou hodnotu, přičemž není podstatný počet opakování, ale celkový počet získaných kreditů.
  • U jednotlivého předmětu lze také požadovat určitý typ ukončení - pokud si lze předmět zapsat např. se zápočtem nebo se zkouškou, ale pro určitý obor je vyžadováno ukončení zkouškou, vyznačte „zk“. Obvykle se nevyplňuje.

  Zadání podmínek k jednotlivým předmětům v šabloně.

  Pozor

  Textové pokyny nepatří mezi kontrolované podmínky, mají pouze informativní charakter.

 • 6.Co znamenají grafické prvky v šablonách?
  Sekce (neboli úrovně) a předměty jsou rozlišeny barvou pruhu – sekce jsou označeny žlutým pruhem a předměty červenohnědým. Na jedné úrovni se mohou nacházet další podúrovně i předměty.

  Vedle každé sekce či předmětu se nachází tři ikonky. První ikonka slouží k přesunu sekce/předmětu v rámci úrovně, prostřední ikonka k editaci vybrané položky a křížek ke smazání sekce/předmětu.

  Pozor

  Neuložené změny v šabloně jsou zobrazeny šedě. Vždy je zapotřebí změny uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

  Název aktuální úrovně změníte v horní části stránky. Tato část stránky odkazuje také do vyšších úrovní šablony.

 • 7.Jak udržovat kontrolní šablonu? Reakreditace oboru nebo kompletní změna kódů
  Do staré kontrolní šablony doplňujete a párujete staré a nové kódy jako podmínku jedna ze dvou splněných. Nová šablona obsahuje již pouze předměty s novými kódy a podmínkami.

 • 8.Jak v kontrolní šabloně zadám změnu kódu či alternativu předmětu?
  Změnu kódu předmětu či jeho alternativu můžete zadat prostřednictvím sekce šablony, ve které nastavíte volbu „Nutno splnit předmětů/podmínek“ na „1“, například:

  Pokud šablona obsahuje nepojmenovanou podúroveň (sekci), automaticky se jí při uložení nastaví příznak „Tuto šablonu již vypisovat včetně obsahu podúrovní“. Tato volba zajistí, aby v registraci či prohlídce šablon student viděl nikoliv klikací odkazy na nepojmenované podšablony, ale přímo jejich obsah (předměty).

 • 9.Jak postupovat při kopírování šablon?
  Do aktuální úrovně lze zkopírovat vybranou šablonu pomocí možnosti „Zkopírovat sem vybranou sekci“.

  1 Volba pro kopírování sekce.

  V novém okně poté stačí vybrat danou šablonu a změny uložit.
  Kopírování šablon je pokročilá funkce, nesprávně užití může narušit přehlednost šablon. Vždy se ujistěte, že kopírujete správnou šablonu.

 • 10.Jak vložím předměty hromadně pomocí nastavených atributů?
  Předměty lze do šablony vložit hromadně dle nastavených atributů pomocí tlačítka „Předvyplnit předměty dle atributů“. V rozbalené nabídce je následně možno vybrat jeden či více atributů.

  Dále je možno upřesnit, dle kterých hodnot atributů předměty vybírat nebo ve kterých obdobích předměty s atributem vyhledávat.

  1 Upřesnění hodnot atributů.

  2 Upřesnění období.

 • 11.Jak probíhá kontrola splnění šablony?
  Kontrolu studia dle dané kontrolní šablony může provést student v aplikaci
  Informační systém Student Kontrola průchodu studiem
  či osoba s právem s_studium v aplikaci
  Informační systém Studijní Kontrola studia

  Po výběru kontrolní šablony a stisknutí tlačítka „Zkontrolovat studium“ zobrazí systém strom kontrolní šablony s aktuální informací o splnění šablony.

  1 Červené křížky znamenají v daném studiu nesplněnou položku šablony.

  2 Zelená kolečka označují splněné položky.

  3 Oranžové otazníky označují právě zapsané předměty (s požadovaným ukončením).

  4 Modrá kolečka označují předměty splněné se stejným nebo vyšším typem ukončení ve vašem jiném studiu.

  V případě sdružených (dvouoborových) studií lze pro navíc pro kontrolu splnění kontrolní šablony použít přiřazení předmětů k oborům.

  Informační systém Student Během studia Přiřazení předmětů k oborům
  Při vyhodnocení splnění šablony se uvažuje i obor, ke kterému si student předmět přiřadil. Pokud se neshoduje s oborem šablony, tak se takový předmět považuje za nesplněný. Pokud předmět není přiřazen k žádnému oboru, tak se v kontrole považuje také za nesplněný.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.