Obsah: • Agendy pro vystavování materiálů, • Správce souborů, • Hledání podobných souborů ve Správci souborů, • Interaktivní osnovy, • Editor HTML, • Tisk a skenování písemek, • Program Skenování do IS STING, • Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů, • Volba cizí identity v e-learningu, • Komunikace se studenty

 • 1.Co je e-learning?
  E-learning je učební proces využívající informační technologie vč. síťového prostředí. Hlavní cíle jsou dva. Prvním cílem je rozvinout distanční výuku. Statisticky se ví, že při samostudiu bez učitele značný podíl studentů nedokončí kurz. E-learningové techniky se snaží úlohu učitele částečně zastoupit pomocí:
  • pokročilých studijních materiálů, kde si student volí míru hloubky (obtížnosti) probíraného tématu a kde je výklad doplněn multimediálně - obrázky, nahrávky, videonahrávky,
  • testových agend, kde si student může vyzkoušet, nakolik látku chápe a umí ji aplikovat,
  • komunikačních agend, které zprostředkovávají samostudentovi kontakt se spolužáky a s tutorem (diskusní fórum, diskuse v reálném čase na počítačové síti),
  • administrativních nástrojů, které učiteli pomáhají efektivně hodnotit studenty, vytvářejí statistiky na základě kterých může být kurz dále zlepšován atd.
  Dobře didakticky udělané plně e-learningové kurzy mohou zpřístupnit vysokoškolské studium i lidem, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky. V prostředí IS STING se může jednat o bezplatné i o komerční e-learningové kurzy určené široké veřejnosti.

 • 2.Lze zpřístupnit e-learningový kurz osobám bez učo?
  V IS STING je možné vytvořit jednak e-learningový kurz v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia (ve vypsaném předmětu a konkrétním studijním období), je ale rovněž možné vytvořit e-learningový kurz bez návaznosti na studium, studijní období či předmět (obdoba MOOC neboli Massive Open Online Course). Takový kurz (nezávislý na studijním období a předmětu) může jeho autor/učitel zpřístupnit jakékoliv osobě (i osobě bez učo).

  Kurz určený pro veřejnost může autor/učitel zájemcům o studium zpřístupnit zdarma.

  Osoba bez učo si samostatně založí v IS STING účet (získá tím učo) a může si zapisovat zveřejněné e-learningové kurzy. E-learningový obsah kurzu autor vytváří pomocí nástrojů v IS STING, konkrétně v Záznamníku učitele. Použít může všechny e-learningové aplikace jako Studijní materiály, Odpovědníky, Interaktivní osnovy, Odevzdávárnu apod.

  Máte-li zájem takový kurz vytvořit, obraťte se na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 3.E-learningové aplikace
  Nástroje pro vytváření obsahu e-learningových kurzů jsou učiteli dostupné v Záznamníku učitele.

   Studijní materiály
   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Studijní materiály Manipulace se studijními materiály Učební materiály

   Informační systém Nápověda E-learning Vystavení studijních materiálů
   Umožňují vystavit různé typy materiálů. Student přehledně vidí nové materiály, učitel má k dispozici statistiky čtenosti. Skupiny materiálů lze vkládat a stahovat na domácí počítač hromadně (ZIPem). Do agendy lze přenést stávající materiály vystavené na běžném webu. IS STING automaticky převádí materiály do textové verze, aby v nich bylo možné vyhledávat.

   Odevzdávárny
   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odevzdávárny

   Informační systém Nápověda Učitel Odevzdávárny úkolů
   Do odevzdávárny student vkládá domácí úkol, systém umožní úkol opravit ev. obodovat v Poznámkovém bloku.

   1 Ukázka poznámkového bloku.

   Lze nastavit tak, že student má k dispozici úlohy spolužáků (např. přednesené referáty).

   Odpovědníky
   Elektronické testy obsahující zadání/otázky, na které studenti reagují (testové otázky s jednou či více správnými odpověďmi, zaškrtávací výběry, vpisování textů, atd.). Využít jich lze pro procvičování, ostré zkoušení u počítače nebo skenovací testy. Jsou v nich integrovány bezpečnostní prvky, které zamezí např. předčasnému nežádoucímu úniku zadání nebo působí preventivně proti opisování. V Odpovědnících je možné připravit cvičení k vykládanému textu, práce nad daným textem, drilování informací určených k naučení se nazpaměť, ověřovací testy apod.

   Přečtěte si úvod k agendě:

   Informační systém Nápověda E-learning Odpovědníky

   Interaktivní osnovy
   E-learningový obsah a aktivity kurzu může učitel studentům organizovat v osnově. Sem lze soustředit obecné informace ke kurzu, jeho organizaci a výuce. Osnovu lze pojmout jako rozcestník k tématům, výukovým celkům (týdnům, modulům apod.) nebo z ní lze udělat vkládáním textových komentářů ucelený výukový materiál mající charakter elektronického interaktivního výukového webu.

   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Interaktivní osnovy
   Informační systém Nápověda E-learning Interaktivní osnovy

   Diskusní fóra předmětu
   Učitel se fóra předmětu účastní podle svého zájmu, aktivita není povinná. Blíže viz Nápověda.

   Rozpisy témat
   Agenda Rozpisy témat zjednodušuje učiteli zadávání a organizaci seminárních prací a projektů ve výuce. Umožňuje mu definovat témata seminárních prací, referátů, projektů a zajistit studentům možnost a podmínky pro samostatné přihlášení se k tématu. Učiteli poskytuje nástroje pro hromadnou práci s tématy a přihlášenými studenty. Agendu lze využít také v případě, že vyučující potřebuje studenty semináře rozdělit na skupiny a zorganizovat třeba pracovní týmy.

   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Rozpisy témat
   Informační systém Nápověda Učitel Rozpisy témat

 • 4.Jak začít s přípravou kurzu?
  Běžný postup přípravy kurzu zahrnuje tyto kroky:

  Ujasněte si, pro koho chcete kurz vytvořit (pro studenty v předmětu, pro veřejnost, placený, bezplatný), jaké aktivity v kurzu chcete provozovat a jaké materiály chcete připravit. Základní možnosti:

  • statické učební materiály (html, word, pdf, ...),
  • sběr krátkých úloh – vystavit např. zadání, na které má student reagovat odstavcem textu vepsaným přímo do IS STING,
  • sběr souborů – eseje, domácí úlohy, vypracované příklady, které student vloží do IS STING jako soubor,
  • volná diskuse, podpora kontaktu studentů,
  • diskuse podle určitých pravidel – např. otevřít téma, do určitého termínu se mají studenti vyjádřit a navzájem se komentovat, zvlášť kvalitní reakce ocenit,
  • procvičování – nehodnocené testy, obvykle velké množství příkladů,
  • průzkumy – ankety, dotazníky,
  • vyzkoušejte se – otázky pro studenty pro ověření míry znalostí,
  • testy – reálné zabezpečené zkoušení na známky,
  • oživené texty – obohacení statického výkladu o cvičení, otázky, doplňovačky,
  • odkazy na internetové zdroje, např. testy a cvičení na jiných serverech.

 • 5.Jak začít s materiály, odevzdávárnami a diskusí?
  V agendě Studijní materiály můžete vytvořit složky pro jednotlivé typy vystavovaných materiálů, např.:
  • výklad gramatiky,
  • čtení,
  • nahrávky k poslechu,
  • slovníky,
  • přehled cvičení z internetu.
  Členění je libovolné, lze i více úrovní, tak aby pro vás byly materiály přehledné. Do složek umístěte statické materiály, které chcete vystavit. Buď je vložte jako soubory nebo vepište editorem (textově či editorem HTML). Můžete také vložit odkaz na internetový zdroj (např. slovník).

  Chcete-li sbírat domácí úlohy (soubory), doporučujeme založit složku Odevzdávárny a v ní podsložky pro jednotlivé sběry úloh. Pomocí „Otevřít složku jako odevzdávárnu“ je studentům zpřístupníte.
  Další viz Nápověda ke Studijním materiálům.

  Složka testbank je speciální – využijete ji pro ochranu svých odpovědníků a testových otázek. Prostudujte si Nápovědu ke správě Odpovědníků.

  Pomocí agendy Diskusní fórum můžete se studenty diskutovat. Chcete-li fórum využít ke složitějším didaktickým účelům, popište pravidla diskuse např. v prvním příspěvku vlákna. Můžete vlákno moderovat (mazat příspěvky).

  Studenti ve svém rozhraní vidí přehled vložených materiálů (a počty nových nečtených), přehled odevzdáváren, dostupných odpovědníků a počty nových příspěvků v diskusním fóru.

 • 6.Je doporučen nějaký formát pro tvorbu učebních textů pro e-learning?
  Zatím není stanoven preferovaný formát. Máte-li s nějakým dobrou zkušenost, doporučte jej fakultní podpoře nebo tvůrcům IS STING.

 • 7.Mohu si přenést e-learningové materiály z jiných systémů do IS STING?
  Ano. Vystavované materiály lze přenést bez problémů. Chcete-li do systému vložit rozsáhlé sady textových otázek v jiném formátu, poraďte se s fakultní podporou.

 • 1.Stručně o možnostech agend pro vystavování materiálů
  Níže uvádíme sadu agend s podobným principem a ovládáním – strom se složkami, do nichž lze vkládat materiály a nastavovat práva pro přístup.

  1. Manipulace se studijními materiály
   • Vystavení různých typů studijních materiálů učitelem (světu, uživatelům IS, studentům předmětu).
   • Otevírání odevzdáváren – složek, kam student vkládá svoje elektronické práce pro hodnocení vyučujícím.
  2. Archiv závěrečných prací
   • Vystavení bakalářské, diplomové, disertační práce studentem.
   • Prohlídka vystavených prací.
  3. Dokumentový server
   • Vystavení vyhlášek, směrnic, zápisů z jednání široké fakultní veřejnosti.
   • Zpřístupnění materiálů menší skupině osob (kolegium děkana, akademický senát, ...).
  4. Úschovna
   • Odložení si souboru pro následné vyzvednutí.
   • Krátkodobé vystavení souborů osobám ze školy nebo z internetu.
   • Možnost přijímat velké soubory, které e-mail odmítne.

 • 2.Hierarchický strom materiálů, navigace v něm
  Studijní materiály lze pro přehlednost členit na složky. Ve složkách mohou být další podsložky, nebo jednotlivé soubory. Materiálem může být také adresa stránky v internetu. Kliknutím na název složky, souboru či odkazu rozbalíte obsah. Jeden soubor či složku můžete označit kliknutím do příslušného pole – buď kamkoliv mimo název a další interaktivní prvky, nebo pomocí zatržení checkboxu daného souboru před jeho názvem. V případě výběru více souborů/složek je nutno využít zatržení checkboxů u všech požadovaných souborů. Označené složky poznáte podle zatrženého checkboxu a světle zeleného podbarvení. Panel nástrojů pro nastavení složky nebo souboru (přístupová práva, atributy, adresa) najdete na liště napravo od obsahu dané složky, případně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor nebo složku, což vyvolá totožnou nabídku nástrojů pro práci se souborem. Nastavení přístupových práv je navíc viditelné i nabídce obsahu složky, ve sloupci Práva. Jejich nastavení je prezentováno třemi vzestupnými body. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře nabídka nastavení přístupových práv k daném souboru (kdo smí číst, vkládat …).

  Modrý pruh na začátku řádku se souborem označuje, že soubor je vámi doposud nepřečtený. Nechcete-li, aby se vám určitý objekt (soubor, složka, test, ...) zobrazoval mezi nepřečtenými, a nechcete-li jej ani číst, můžete tyto soubory označit a poté použít v nabídce nástrojů operací – „Nastavit jako přečtené“. U takových přístupů říkáme, že uživatel objekt odmítl číst (počty přečtení a počty odmítnutí se zobrazují ve statistice přístupů).

 • 3.Automaticky vznikající textové verze
  Aby bylo možné v textech dokumentů vyhledávat, vytvářejí se k nim automaticky textové verze (jejich obsah však nemusí úplně odpovídat původnímu souboru, protože obrázky, tabulky a složité vzorce nelze textově zobrazit).

  Pokud vkládáte zvlášť objemné soubory nebo soubory v neobvyklých formátech, zkontrolujte, jak automatická konverze proběhla (objeví se většinou nejpozději do několika desítek minut).

  1 Název předmětu.

  2 Přehled složek a počet souborů v nich.

  3 Přístupová práva k souborům (kdo smí číst, vkládat apod.).

 • 4.Automaticky vznikající PDF
  Kromě textové verze IS automaticky vytváří i verzi v pdf. Ta se také objeví nejpozději do několika desítek minut.

  V případě vložení textového souboru, např. .doc nebo .rtf, se ve správci souborů objeví před jménem souboru ikona, označující typ souboru. Po vytvoření automatických typů souboru, se tato ikona změní na grafickou reprezentaci složenou ze tří seřazených ikon. Po najetí kurzorem myši na tuto část se zobrazí nabídka dostupných verzí tohoto souboru. Jednotlivé verze pak lze otevřít kliknutím na příslušnou ikonku. Při kliknutí na jméno souboru, se automaticky otevře verze původní (.doc, .rtf apod.).

  1 Dostupné formáty souboru.

  2 Modrý pruh označující nepřečtení materiálu.

  3 Panel nástrojů pro operace se souborem.

 • 5.Proč má logo černé pozadí?

  Dokumenty v IS STING jsou z důvodu udržitelnosti převáděny do standardu PDF/A (ISO 19005-1:2005) a to přímo pomocí originálního programu Microsoft Word. Tento standard je nutné dodržet, neboť se jedná o oficiální archivační metodu pro formát PDF. Je konstruován tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. Navíc v případě, že se jedná o oficiální dokument STING v elektronické formě, má STING povinnost uchovávat jej ve formátu PDF/A ze zákona.

  Soubory typu PDF/A (ISO 19005-1:2005) neumožňují použití obrázku s průhledností. Průhlednost je při převodu programem Microsoft Word převáděna na černou barvu.

  Problém vzniká mimo IS STING a IS STING není schopen jej řešit. Je nutné opravit či změnit originální soubory ve Wordu.

  Doporučení: Do dokumentů vkládejte pouze obrázky a loga bez průhledného pozadí. V případě vytváření oficiálních dokumentů doporučujeme použít šablonu dokumentu k tomu určenou.

 • 6.K čemu slouží dokumentový server?
  Dokumentový server je sada nástěnek, jejichž prostřednictvím mohou pověřené osoby zpřístupňovat veřejnosti dokumenty. Typickým obsahem serveru mohou být vyhlášky, směrnice, pokyny, zápisy z jednání apod.

  Typy nástěnek/skupin
  Typické tematické skupiny pokrývají jednu ze dvou potřeb:

  1. Skupina osob potřebuje interně sdílet např. návrhy dokumentů, neveřejné zápisy z jednání a podobně. Tyto skupiny dokumentů nebudou zcela veřejné, ale mechanismem omezení přístupu se zajistí, aby přístup k nim měly jen vyhrazené skupiny osob (definované pomocí aplikace Skupiny osob). Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Oborová rada,
   • Vědecká rada,
   • Senátoři akademického senátu,
   • Kolegium děkana,
   • ...
  2. Oddělení, útvar, pracoviště potřebuje pravidelně nebo nepravidelně informovat veřejnost prostřednictvím vyhlášek, zpráv, informací. Tyto skupiny jsou typicky zcela veřejné, právo čtení má kdokoliv v internetu nebo kdokoliv přihlášený v IS. Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Studijní oddělení,
   • Oddělení pro vědu a výzkum,
   • SKM: jídelníčky v menze,
   • Studentský spolek,
   • Akademický senát,
   • ...

 • 7.Jak získám informace o nově vložených souborech?
  Pokud chcete být informováni o nových souborech ve vybrané složce, označte si danou složku jako sledovanou Toho docílíte pomocí zaškrtnutí ikonky srdíčka, která je umístěna za názvem položky a před datem vložení položky. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám zobrazí nabídka, ve které můžeme nastavit jakým způsobem chcete být o změnách ve složce informováni. Mohou být zvoleny tři formy zaslání upozornění na práci ve složce – žádné, stručné a úplné. Všechny sledované složky si pak můžete snadno zobrazit přes Správce souborů (aplikace Soubory).

  1 Ikona srdíčka u složky umožní zařadit složku mezi sledované.

  Informační systém Soubory Sledované

  1 Všechny sledované složky lze zobrazit v aplikaci Soubory.

 • 8.Adresy vystavených materiálů, adresa v IS STING
  Každý objekt (složka, soubor atd.) má svoji adresu. Ve studijních materiálech se setkáte s dvěma typy adres:
  • adresa ze světa: přístupná pro kohokoliv z internetu
  • adresa v ISu: pouze pro autentizované uživatele ISu (začínají na https://is.sting.cz/auth)

  Některé objekty mají obě adresy (pokud jsou přístupné pro kohokoliv z internetu), jiné mají pouze adresu v ISu (pokud nejsou přístupné pro kohokoliv z internetu). Adresu své současné pozice ve stromové struktuře vystavených materiálů můžete vidět v poli nad obsahem právě otevřené složky. Další možností zjištění přesné adresu zjistíte označením daného souboru nebo složky a výběrem odkazu Sdílet v pravé nabídce nástrojů pro práci se souborem. Případně můžete na daný soubor nebo složku kliknout pravým tlačítkem myši a zde opět můžete vybrat Sdílet. Po jedné z těchto akcí se otevře okno s oběma odkazy.

  Adresy vypadají následovně:

  Adresa ze světa: https://is.sting.cz/el/1433/podzim2003/PB151/
  Adresa v ISu: https://is.sting.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/

  Zkratka „/el/“ znamená „studijní materiály“ a je odvozena od e-learning. V adrese se dále povinně identifikuje fakulta (1433), období a studijní předmět. Takto vytvářené adresy můžete použít i v internetu (na své osobní, katederní či jiné stránce uvést adresu https://is.sting.cz/el/1433/podzim2003/PB151/ jako odkaz na studijní materiály předmětu PB151).

  Adresy podsložek

  Podsložky ve Studijních materiálech získají při založení automatické jedinečné číslo. Adresa konkrétního materiálu pak může být např. ../../podzim2003/PB151/354/12987/slajdy01.pdf. Automatická čísla složek lze nahradit při založení či úpravě složky vyplněním pole „Zkratka“. Toto pole naleznete při zakládaní nové složky po kliknutí na „Více možností“. Pokud chcete změnit zkratku již založené podsložky, tak tuto podsložku označte a poté můžete kliknout na ikonu klíče v panelu nástrojů, pod nadpisem „Informace o složce“. Zadávání zkratky složky použijte pouze, chcete-li zpřehlednit výsledné adresy, např. .../podzim2003/PB151/gramatika/slajdy/slajdy.pdf.

 • 9.Antivirová ochrana souborů v úložišti
  Během několika desítek minut je každý vložený soubor zkontrolován antivirovou ochranou na virovou čistotu. Pokud antivirová ochrana zjistí, že je soubor nakažen, ihned soubor vyprázdní a do jeho obsahu vloží pouze sdělení: „Virus found, file removed.“. Zavirované soubory se v úložišti neuchovávají, systém ihned po zjištění přítomnosti viru celý obsah závadného souboru zruší.

 • 10.Jak zjistím počet přístupů k souboru?
  Statistiku přístupů naleznete po označení požadovaného souboru v pravé nabídce nástrojů pod odkazem Statistika přístupů. Statistika zobrazí počet čtení souboru autentizovanými i neautentizovanými osobami.

Správce souborů

 • 1.Jaké jsou nejdůležitější ovládací principy ve Správci souborů?
  • Kliknutím na název vstoupíte do složky nebo otevřete soubor.
  • Po označení zvoleného souboru/složky se napravo od obsahu složky zobrazí panel nástrojů pro práci se souborem/složkou.
  • Soubory je možné označit zatržením checkboxu vlevo před typy dostupných souborů.
  • Více za sebou seřazených ikon vlevo od názvu znamená, že soubor je dostupný ve více formátech. Po najetím kurzorem myši na tuto ikonu se zobrazí všechny dostupné formáty souboru (po kliknutí na příslušnou ikonu dojde ke stažení daného souboru).

  Jak nahrát soubor z PC do IS?

  1. Pomocí Správce souborů – Přidat → Soubor nahrát (v případě, že máte nastaveno zobrazení Méně možností), nebo Soubor – nahrát (v případě nastavení Více možností).

   1 Klikněte na ikonu, pokud chcete vložit soubor, nebo vybírejte z menu „+ Přidat“.

   2 Označte složky/soubor (nebo více souborů/složek) zatržením checkboxu nebo kliknutím do volného prostoru příslušného řádku.

   3 Dostupné formáty příslušného souboru.

  2. Pomocí funkce Drag&Drop – další možností jak nahrát soubor do ISu z počítače je pomocí funkce Drag&Drop. Tato funkce umožňuje „přetažení” souboru z počítače přímo do grafického prostředí ISu zobrazeného v internetovém prohlížeči. Tuto funkci lze použít tak, že “uchopíte” pomocí myši soubor (či složku) na svém počítači a poté jej přesunete přetažením do právě otevřené složky v ISu. Po tomto kroku se otevře okno, které zobrazí vkládané soubory a umožní jejich případnou změnu Názvu, Jména souboru nebo přidání požadovaného popisu souboru. Pomocí funkce Drag&Drop lze navíc přidávat více souborů pomocí jednoho přetažení.

 • 2.Nabídka operací
  Operace jsou dostupné buď ze svislé nabídky panelu nástrojů (napravo od obsahu složky), nebo po kliku pravým tlačítkem myši na příslušný soubor/složku, kdy se zobrazí totožné menu.

  Jak pracovat s více řádky najednou, např. jich více odstranit? Zaškrtněte řádky zaškrtávátkem v levém sloupci a v menu Operace .. Zaškrtnuté vyberte úkon, který s nimi chcete provést.

  1 Panel nástrojů po označení vybraného souboru/složky, případně více souborů a složek.

  2 Zobrazené menu nástrojů, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný soubor/složku.

 • 3.Adresa souboru v ISu
  Pro získání Adresy souboru v ISu, pod kterou je objekt dostupný, nejprve soubor označte a poté klikněte na odkaz Sdílet vpravo. Zobrazí se dva odkazy Adresa v ISu a Adresa ze světa. Ty můžete zkopírovat a uložit nebo odeslat příjemci. Odkaz na složku, ve které se právě nacházíte, navíc vidíte i v poli nad obsahem právě otevřené složky.

  1 Odkaz pro sdílení souboru.

  2 Adresa v ISu slouží pro přihlášené osoby v ISu. Adresa ze světa je pak dostupná všem, kteří budou mít tento odkaz.

  Další možností, jak lze sdílet adresu na vybraný soubor, je pomocí funkce Kopírovat adresu. Tu je možné opět použít dvěma způsoby. První možností je označit zvolený soubor a poté v pravém panelu nástrojů kliknout na Kopírovat adresu. Druhým způsobem je kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný soubor, a zde na Kopírovat adresu. Tato funkce automaticky zkopíruje adresu na příslušný soubor do paměti počítače a poté ji můžete vložit, kam potřebujete, a to buď kliknutím pravým tlačítkem myši a poté vložením nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+v. Tato adresa je Adresou v ISu, tedy bude přístupná pouze autentizovaným uživatelům, kteří mají na práci se souborem příslušná práva.

 • 4.Nastavení přístupových práv
  Nastavení přístupových práv u specifického souboru/složky je viditelné v obsahu složky, ve sloupci práva. Nastavení práv je graficky znázorněno třemi vzestupnými body různých barev. Tmavě žlutý bod znamená, že soubor je přístupný pouze pro čtení. Zelený znamená zpřístupnění pro vkládání a červený bod posléze označuje právo na správu daného souboru/složky.

  K nastavení práv je možné se dostat dvěma způsoby. Buď označíte příslušný soubor (či více souborů) a kliknete na odkaz Nastavit práva v panelu nástroj. Nebo kliknete na ikonu zobrazující nastavení práv ve sloupci Práva. Poté se otevře nové okno s možnostmi nastavení přístupových práv. Zde můžete přidávat a odebírat jednotlivé skupiny, nebo jednotlivce, u kterých chcete nastavit přístupová práva. U jednotlivých definovaných skupin můžete dále nastavit pomocí checkboxů tři základní atributy – číst, vkládat a spravovat. Pod ikonou hodin se pak skrývá možnost nastavení od kdy do kdy může příslušná definovaná skupina s daným souborem/složkou pracovat (typicky nastavení horní časové hranice pro odevzdání domácích úkolů od studentů apod.).

  1 Hromadné nastavení přístupových práv.

  2 Skupiny osob, pro která jsou práva nastavena. Kliknutím na křížek, před názvem skupiny osob danou skupinu odeberete. Opět ji můžete přidat kliknutím na Přidat další právo.

  3 Nastavení jednotlivých atributů u dané skupiny osob (číst, vkládat, spravovat a nastavení doby práce se souborem).

 • 5.Navigační lišty
  Navigační lišta umožňuje prostřednictvím svých ikon tyto akce:
  • setřídit dle daného sloupce (Název, Vložil, Vloženo),
  • zkontrolovat přístupová práva.

  Pod béžovou lištou je aktuálně otevřená složka, nad ní jsou nadřazené složky. Vodící lišty složek/souborů jsou šedé. Nad názvem stromové struktury, ve které se právě nacházíte (typicky předmětu), se nachází struktura nadřazených složek. Pro přechod mezi nimi na ně lze jednoduše kliknout. Modrý pruh na začátku řádku s příslušným souborem značí, že se jedná o nepřečtené složky/soubory.

  1 Možnosti seřazení souborů ve složce podle Názvu, jméno, kdo soubor Vložil, a data, kdy byl soubor Vložen. Seřazení vždy nejprve seřadí složky a poté až jednotlivé soubory.

  2 Stromová struktura, která ukazuje, na jaké pozici se ve struktuře nadřazených složek.

  3 Modrý pruh označující, že daný soubor dosud vámi nebyl přečten/otevřen.

 • 6.Změna pořadí souborů
  Změnu automatického řazení souborů můžete docílit dvěma základními cestami. V první řadě můžete pro seřazení využít označení příslušných sloupců v panelu Navigační lišty (Název, Vložil, Vloženo). V první řadě se vždy seřadí složky a poté až soubory.

  V případě, že není takovéto automatické řazení dostatečné, je možné využít i možnost vlastního nastavení řazení jednotlivých souborů a složek. Toho můžete docílit pomocí aplikace Změnit pořadí (opět v pravím panelu nástrojů, nebo po kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný soubor). Po kliknutí na Změnit pořadí se zobrazí nabídka, která vyžaduje zadání čísla pořadí daného souboru/složky. Po zadání pořadí klikněte na tlačítko Uložit, což povede k požadovanému zařazení daného souboru/složky. Pomocí aplikace Změnit pořadí se dokážete vyhnout i automatickému řazení, kdy jsou v první řadě seřazeny složky a poté až soubory. Pomocí této aplikace tak můžete docílit jakékoliv požadované struktury souborů a složek v daném adresáři.

 • 7.Přesunování souborů do popelnice

  Je k dispozici operace Přesunout do popelnice. Ta nezruší soubory úplně, ale přesune je do složky Popelnice ve vaší Úschovně. Tam budou zrušeny (vyexpirují) v běžném termínu expirace Úschovny, tj. za 30 dní. Pokud nechcete, aby byly přesunuty do složky Popelnice, můžete zatrhnout možnost „odstranit místo přesouvání do popelnice“.

 • 8.Jak obnovím soubor z popelnice?

  Najděte si přehled smazaných souborů v popelnici:

  Informační systém Soubory (Popelnice) Zobrazit smazané soubory

  Přehled smazaných souborů za posledních 30 dní.

  Vybraný soubor můžete obnovit na původní místo, kde byl uložen.

Hledání podobných souborů ve Správci souborů

 • 1.Jak rámcově funguje hledání podobných souborů?
  Obsah souborů v datovém úložišti ISu (tj. objektů dostupných ve Správci souborů), u kterých je k dispozici čistě textová verze, je průběžně strojově analyzován. Pomocí odkazů

  Informační systém Správce souborů Operace Podobné dokumenty (ikona dvou vajíček "podobných jako vejce vejci")

  můžete IS (příp. další zdroje) prohledat a zobrazit si soubory, které mají podobný obsah. IS zobrazí ty nalezené podobné soubory, které máte oprávnění číst. U nalezených podobných souborů IS vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů nebo celou složku, či celý strom složek (označte zaškrtávátkem vlevo od názvu; více souvislých řádků lze zaškrtnout obvyklým postupem: klik, shift-klik).

  Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu do ISu je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Soubory se vyhledávají v celém ISu. Tedy bez ohledu na předměty, semestry, fakulty a agendy (Studijní materiály, Poskytovny, Dokumentový server, Závěrečné práce, Můj web, Úschovna).

  Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.

 • 2.Mezi jakými pracemi se podobnosti porovnávají?
  Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje vedle dokumentového serveru ISu i závěrečné práce zapojených škol v systému Theses.cz, seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, vědecké publikace v systému Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných MU. Součástí vyhledávání podobností je i algoritmus, který porovnávaný dokument analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z celého Internetu.

 • 3.K čemu je hledání podobných souborů?
  Typická použití jsou dvě: hledáte dokument "na podobné téma", aniž byste přesně chtěli specifikovat klíčová slova do aplikace

  Informační systém Hledání

  anebo jakožto vyučující chcete ověřit, zda studentem odevzdaný soubor je dostatečně originální (tzn. nebyl opsán; není plagiátem).

 • 4.Chci prověřit originalitu závěrečné práce.
  Vedoucí práce, který zpravidla chce prověřit kvalitu práce při psaní posudku, ji najde pomocí

  Informační systém Správce souborů Agenda všechny závěrečné práce

  po zadání učo studenta. Zaškrtněte zaškrtávátkem vlevo od názvu souboru s textem práce závěrečné práce a použijte ikonu 'nalézt podobné dokumenty' .

  U nalezených podobných souborů využijte odkaz 'Podobnosti' a shodu posuďte.

  Pozor: je na lidském čtenáři, aby posoudil význam nalezených podobností, tj. zda například student korektně cituje. Originalitu závěrečné práce nejlépe posoudí vedoucí práce nebo oponent (jsou nejvíce obeznámeni s publikacemi v oboru). Pokud není reálné, že by sám vedoucí prováděl tuto operaci v IS, lze ji delegovat např. na sekretářku katedry. Závěrečné práce předložené k obhajobě jsou ze zákona veřejnosti dostupné již před samotnou obhajobou. Sekretářka nebo jiná pověřená osoba může podobnosti vyhledat a "podezřelé výsledky" (vysoceprocentní shoda, shoda s jinými závěrečnými pracemi, ...) předat k posouzení.

 • 5.Potřebuji soubor porovnat s materiálem, který není v IS!
  Pokud materiál máte v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), vložte jej kamkoliv do ISu (např. do Poskytovny, do Studijních materiálů předmětu nebo do Mého webu) a IS jej do mechanismu vyhledání podobnosti zahrne. Informační systém umí porovnávat soubory oproti některým externím dokumentovým serverům, aniž by bylo nutné z nich texty kopírovat a ukládat do ISu. Pokud naleznete nějaký další externí dokumentový server, ze kterého je práce opsaná, vložte si jeho obsah do Poskytovny ("co je jednou vloženo do Poskytovny, nikdy již nebude opsáno").

  Takto můžete také srovnat podobnost dvou materiálů, které nejsou uloženy v ISu.

 • 6.Tušíme, že studenti opisují závěrečné práce z jiných škol.
  Pokud katedra/fakulta tuší, že studenti čerpají při psaní závěrečných prací z webového archivu typicky jiné školy, je vhodné, aby technik fakulty zajistil zkopírování onoho archivu do IS STING (nemusí řešit každý vedoucí práce samostatně).

 • 7.Jak jako student zjistím, zda můj text je dostatečně originální?
  Před odevzdáním úkolu jej zaveďte do své Úschovny a vyčkejte. Pak proveďte vyhledání podobných souborů.

 • 8.Studenti mi odevzdávájí úlohy ve formátech, ke kterým IS neumí vytvořit prohledávatelnou verzi.
  Zakažte jim to, požadujte např. Word nebo PDF.

 • 9.Jak souvisí software pro hledání podobných souborů s Poskytovnami?
  Poskytovny jsou webový prostor, kde studenti kurzu sdílí elektronické materiály dle svého výběru, bez organizace vyučujícím. Pokud k povinnostem kurzu patří zpracování domácích úkolů, studenti mají tendence sdílet koncepty, pre-verze, nebo i hotové verze úkolů, aby si vzájemně ušetřili práci se zpracováním (toto není specialitou Poskytoven v ISu, existuje celá řada serverů tohoto typu v Internetu). Pokud požadujete, aby studenti odevzdávali originální kreativní práce, je nejjednodušší každý semestr měnit zadání úkolu. Není-li to možné, upozorněte předem studenty, že odevzdané práce prověřujete hledáním podobných souborů; IS vás upozorní, pokud student odevzdá práci podobnou materiálu v Poskytovně, či jiné práci odevzdané letos či v minulých letech.

  Pokud jsou někde na webu dostupné sady zpracovaných úloh, zkopírujte je do Poskytovny. Stačí pouze do jednoho libovolného semestru (není nutné kopírovat obsahy poskytoven mezi semestry). "Co je jednou vloženo do Poskytovny, již nikdy nebude opsáno." Pozn.: V Poskytovnách se nezveřejňuje, kdo dokumenty vložil.

 • 10.Jak funguje vyhledávací algoritmus?
  Jedná se o srovnávání všech části textů dokumentů mezi sebou. Nesrovnají se maličké soubory (obsahující jen jednotky slov). Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině. Jako varovný mechanismus pro studenty je důležité, že odevzdané práce jsou v IS archivovány a mohou být podrobeny zkoumání opakovaně kdykoliv později vylepšenou verzí algoritmu; ušetření si práce opisováním je tedy diskutabilní nebo přímo nevýhodné. Vývojáři ISu budou postupně algoritmus vylepšovat a budou rozšiřovat databázi prohledávaných souborů o vybrané externí weby (tj. o weby mimo školu). Aktuálně (leden 2014) se prohledává přes 15 milionů odevzdaných dokumentů (domácích úloh, esejí, závěrečných prací).

 • 11.Co znamená, že soubor nebyl zkontrolován/podobnosti nebyly spočítány?
  Při kontrole podobnosti souborů může aplikace ohlásit, že dokument nebyl zatím zkontrolován. Spočítání podobností souborů trvá nějakou dobu. Dokument by měl být analyzován zpravidla do jedné hodiny od zavedení do ISu. V době zvýšené zátěže nebo většího množství vkládaných souborů to může trvat od několika hodin do několika desítek hodin. Soubor není kontrolován také v případě, že jeho velikost je příliš malá.

 • 12.Co vyjadřuje údaj celková podobnost?
  Tento údaj uvádí celkové procento podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty. Uživatel si může kliknutím na odkaz "Celková podobnost" zobrazit všechny nalezené podobné pasáže ze všech podobných dokumentů.

 • 13.K čemu slouží funkce "Podobnosti s vybranými"?
  Uživatel má možnost zaškrtnout dokumenty, pro které chce spočítat procento podobnosti zkoumaného dokumentu s vybranými podobnými dokumenty. Např. pokud se najde podobnost se zákonem, který je správně citován, uživatel může vyjmout tento dokument a přepočítat podobnost pouze s ostatními nalezenými podobnými dokumenty, ke kterým si zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže.

 • 14.Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?
  Důležité upozornění! Podobnost, kterou systém nalezl mezi vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje univerzální hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  [1] celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi
  [2] kliknutím na 'Celková podobnost' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem
  [3] kliknutím na 'Podobnosti s vybranými' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže zaškrtnutých dokumentů s daným souborem
  [4] po rozkliknutí odkazu se zobrazí podobnost souborů v databázi vůči zkoumané práci (zobrazují se podobnosti nad 5 %)

 • 15.Kontrolují se i odpovědi v Odpovědnících?
  Systém také kontroluje delší texty vepsané jako odpovědi do Odpovědníků. Kontrolují se odpovědi na otázky typu :a Vepište text, pokud bylo vepsáno více jak 50 znaků. Tyto odpovědi automaticky systém vkládá do Studijních materiálů (je-li odpovědník ve studijních materiálech) předmětu následovně:
  Odpovědníky Textové odpovědi Odpovědník Jméno studenta
  Pokud odpovědník není ve studijních materiálech, pak se ukládají pod soubor s popisem odpovědníku. Tyto soubory nejsou studentům implicitně dostupné.

  Odkaz na kontrolu učitel najde buď v agendě

  Správa odpovědníků Odpovědi kontrola na podobné soubory (opisování) dlouhých textů
  Nebo lze ve Správci souborů zaškrtnout např. složku Textové odpovědi a kliknout na ikonu podobných vajec.

 • 16.Co se stane, když budu opisovat?
  Plagiátorství (opisování, zhotovování napodobenin) je neetická činnost a podvodné jednání, která nemá na vysoké škole svoje místo. Převzetí obsahu jiného textu/textu jiného autora bez uvedení zdroje a viditelného označení převzatého textu jako citace představuje neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s § 31 autorského zákona, což může být podle § 68 zákona o vysokých školách posuzováno jako disciplinární přestupek. Podle disciplinárního řádu pro studenty příslušné fakulty může být za takový přestupek podle okolností případu uložena sankce napomenutí, podmíněného vyloučení nebo nepodmíněného vyloučení ze studia.

Interaktivní osnovy

 • 1.K čemu je interaktivní osnova?
  Jedná se o rozvrhnutý scénář kurzu – rozcestník, ze kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky. Učitel si aktivity postupně připraví a pak je studentům zveřejní v ucelené podobě.

  Úvodní strana interaktivní osnovy v běžném zobrazení:

  1 Název interaktivní osnovy.

  2 Navigace v osnově.

  3 Další členění kapitoly.

  4 Seznam aktivit v rámci kapitoly.

  5 Editace a další operace s osnovou.

  6 Kdy učitel doporučuje studovat.

  Vyučující může osnovu plnit a upravovat v editačním módu (volba „Editovat“ v menu operací u vybrané osnovy). Zobrazení osnovy v editačním módu:

  1 Po zapnutí editačního módu se objeví editační lišta.

  2 Úprava názvu osnovy, úvodního obrázku i úvodního textu.

  3 Nastavení kapitoly.

  4 Operace s osnovou.

 • 2.Je tvorba interaktivní osnovy povinná?
  Není. Je možné používat jen část e-learningu (např. procvičování pomocí Odpovědníků, odevzdávárnu, diskusní fórum). Pro malý počet aktivit během semestru není nutné osnovu tvořit. Ale jakmile mají studenti k dispozici mnoho studijních materiálů a více výukových aktivit, je pro ně strukturování kurzu pomocí interaktivní osnovy přehlednější.

 • 3.Začátek práce s osnovou
  Pro založení osnovy použijte

  Informační systém Učitel [předmět] Interaktivní osnovy Založit novou interaktivní osnovu

  Poté je možné nastavit, komu je osnova určena, její název i na kolik hlavních kapitol si přejete osnovu dělit. Zároveň je možné hromadně nastavit časový harmonogram rozbalování jednotlivých kapitol a jejich zveřejňování kliknutím na „Vyplnit časovým harmonogramem“. Po vytvoření osnovy je možné do ní začít vkládat obsah a upravovat její části.

  1 Volba „Vyplnit časovým harmonogramem“ při zakládání osnovy.

 • 4.Mám osnovu od loňska, jak ji zaktualizuji?
  Pro kopírování interaktivní osnovy, ale i dalších materiálů v předmětu, slouží aplikace pro kopírování studijních materiálů:

  Informační systém Učitel Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování studijních materiálů
  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v Odpovědnících a osnovách pro cílový semestr. Pokud je nutné přesto osnovu upravit (data, názvy kapitol), je možné tak učinit v aplikaci „Hromadné změny”. Ta umožňuje hromadně posouvat data v kapitolách, nastavovat zamykání/zveřejňování i měnit názvy kapitol.

 • 5.Editace osnovy
  Editovat osnovu lze cestou:

  Informační systém Učitel [předmět] Interaktivní osnovy Editovat
  Pro vkládání prvků do kapitoly je třeba ji nejprve otevřít (kliknutím na název či celý proužek s názvem kapitoly, případně na šipku „Přejít”).

  1 Po najetí myší na kapitolu se zobrazí ikonky možností: přejít na kapitolu, upravit nastavení kapitoly, přemístit kapitolu či smazat.

  Nové prvky je možné vložit kliknutím na příslušnou ikonu v editační liště. Vloží se na místo, kde je v textu aktuálně kurzor:

  1 Editační lišta s prvky, které lze do kapitoly osnovy vkládat.

  Multimédia, PDF soubory, obrázky lze jen přetáhnout z počítače do plochy kapitoly osnovy. Systém rozpozná, o jaký soubor se jedná. Obrázky zobrazí a některé formáty audia a videa rovnou připraví na přehrání. Jednotlivé prvky je možné smazat za pomoci ikonky popelnice u daného vloženého prvku.

  1 Do kapitoly osnovy je možné přetáhnout více souborů z vlastního zařízení.

  Podrobněji o vkládání jednotlivých prvků:

  • Vkládání nové kapitoly: novou kapitolu lze vkládat do osnovy i dalších kapitol (množství úrovní je omezeno na pět podúrovní). Při vkládání nastavujete i možnosti zveřejnění.
  • Vkládání textu: text se vepisuje do kapitoly osnovy přímo do prostoru, který je vidět. Základní barva textu, kurzíva či ztučnění, vložení odrážek lze nastavit za pomoci editační lišty.
  • Diskusní fórum: do osnovy lze vložit odkaz na diskusní fórum (jakéhokoliv) předmětu i přímo na konkrétní diskusní vlákno. Číslo vlákna zjistíte v adresním řádku v diskuzích:

   1 Číslo příspěvku.

  • Studijní materiály: vložit můžete soubory z počítače (přetažením či vyhledáním) nebo soubory uložené v Informačním systému (vyhledáte je přes Správce souborů).

   1 Položka, kterou je možné do interaktivní osnovy vložit.

   2 Odkaz o vyšších úrovní správce souborů.

   3 Možnost zvolit jinou agendu správce souborů.

   4 Adresa v IS STING.

   Po kliknutí na vybraný soubor, složku či odpovědník volbu potvrďte tlačítkem „Vybrat“.

  • Vkládání video a audio souborů: soubory v základním formátu MP3 a MP4 (H.264) je možné do kapitoly osnovy jen přetáhnout či nahrát ze svého zařízení, systém je rozpozná a přehraje automaticky. Soubory jiných formátu se nahrají a jsou k dispozici ke stažení.
  • Vkládání PDF dokumentů prezentací pro přímé prohlížení: PDF soubory lze do osnovy vložit přes ikonu „Studijní materiály“ v editační liště nebo přetažením ze zařízení vyučujícího. Pro přímé zobrazení PDF souboru v osnově je potřeba zvolit „Upravit“ u vybraného souboru a nastavit „Zobrazení“ na volbu „Vložené“. V takto vloženém PDF souboru bude možné listovat, ale nebude možné jej stáhnout.

   1 U PDF souborů je možné nastavit vložené zobrazení přímo v osnově. Studenti si mohou soubor zobrazit, nikoliv stáhnout.

  • Zdůrazněný text: pro zpřehlednění textů vkládaných do osnovy je možné text doplnit o rámečky s ikonkou, které studentům poskytnou vybrané důležité informace, tipy či upozornění.
  • Vkládání obrázků: obrázky lze jen přesunout do kapitoly osnovy či nahrát ze svého zařízení, systém je rozpozná, uloží do osnovy a zobrazí.
  Přesun prvků na jiné místo či smazání prvku se realizuje za pomoci ikonky vpravo nahoře u daného prvku.

  1 Přesun prvku v osnově.

  2 Smazání prvku v osnově.

 • 6.Zpřístupnění osnovy studentům
  Osnově při typickém využití v aktuálním předmětu není třeba právo zpřístupnění nastavovat, protože je implicitně přístupná studentům daného předmětu. Pokud je z nějakého důvodu omezení či rozšíření tohoto práva žádoucí, můžete využít volbu „Nastavení práv” (v menu interaktivní osnovy). Zobrazí se vám dialog pro nastavení práv přístupového souboru osnovy, ve kterém lze změnit práva požadovaným způsobem. V případě rozšíření práv nezapomeňte na to, že požadované právo číst musí mít i všechny nadřazené složky ve Studijních materiálech daného předmětu.

  1 Menu operací s interaktivní osnovou.

  2 Možnosti nastavení práv k interaktivní osnově.

  1 Možnosti nastavení práv k interaktivní osnově naleznete při jejím zobrazení v menu operací.

  Pokud je osnova studentům přístupná (studentům předmětu ihned po založení osnovy), vidí na ni ve svém rozhraní

  Informační systém Student [předmět]
  odkaz, kterým ji mohou snadno otevřít.

  Pokud chcete osnovu zpřístupnit i někomu jinému, je třeba výše uvedeným způsobem nastavit práva souboru pro spuštění osnovy (.qwarp) včetně složky, ve které se soubor nachází. Osnovu lze pak spustit kliknutím na tento soubor ve studijních materiálech předmětu.

 • 7.Zveřejnil jsem interaktivní osnovu studentům, ale ti si stěžují, že se jim vůbec nezobrazuje!
  • Máte správně nastavena přístupová práva?
   • U souboru s osnovou zkontrolujete (případně změníte) práva přímo v editaci osnovy, kde v pravém menu operací kliknete na „Nastavení práv” a v zobrazeném dialogu pak přidáte právo studentům vašeho předmětu.
   • Podobně zkontrolujete práva ve složce Studijní materiály, ve které je soubor s odkazem na Vaši interaktivní osnovou umístěn. Pokud nemají studenti právo přístupu do této složky, nemají ho ani k souboru s osnovou.
  • Máte zveřejněny všechny kapitoly osnovy?
   V editaci osnovy zkontrolujte, zda u jednotlivých kapitol není ikonka zámku, pokud ano, klikněte na „nastavení kapitoly” (ikonka tužky po najetí na řádek kapitoly) a nastavte „zveřejnit nyní”.

   1 Zamčená kapitola osnovy.

   Pokud potřebujete zveřejnit více kapitol najednou, využijte odkaz „Hromadné změny” v menu operací osnovy.

 • 8.Jak kurz strukturovat?
  Není předepsána pevná struktura. Příklady možností:
  • Jediná osnova s počtem kapitol odpovídajícím počtu týdnů semestru.
  • Jediná osnova s několika kapitolami – tématy, kterým se chcete věnovat.
  • Zvlášť osnova pro každou seminární skupinu.
  • Jediná osnova, kde se každý týden člení ještě na přednášku a cvičení.
  • Osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé seminární skupiny.

  Má-li předmět v IS STING zavedené seminární skupiny, nabídne aplikace Založení interaktivní osnovy ve Studijních materiálech možnost vybrat, zda zavádíte osnovu týkající se přednášky (resp. celého kurzu), nebo určité seminární skupiny.

 • 9.Úvodní banner a informace
  Pokud si přejete na úvod studentům něco sdělit, je možné využít prostor pro to určený: „Úvodní text“. Zobrazí se hned na počátku interaktivní osnovy a může obsahovat shrnutí podstatných informací, například kontakt na vyučujícího, konzultační hodiny, požadavky k ukončení apod. Úvodní text vyplníte v:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Interaktivní osnovy Editovat Upravit (ikona tužky vpravo nahoře v banneru s názvem osnovy)

  1 Po najetí do pravého rohu banneru s názvem osnovy se objeví možnost editace základním informací k osnově: název osnovy, úvodní obrázek, zobrazená osoba a úvodní text.

  2 Zobrazení úvodního textu.

  Systém umožňuje vyučujícím vložení vlastního úvodního obrázku nebo výběr ze sady základních připravených motivů.

 • 10.Zobrazení osnovy
  Pro každou kapitolu osnovy lze nastavit doporučený interval pro studium, dle kterého volbou „zveřejnit až od” můžete zařídit, že kapitola bude studentům přístupná až od určitého data.

  Týdenní harmonogram nastavíte kapitole jednotlivě v nastavení kapitoly. Pokud nastavujete harmonogram pro více kapitol najednou, je lépe využít aplikaci „Hromadné změny“.

  1 Nastavení doporučeného intervalu pro studium kapitoly.

  Editace osnovy je tzv. WYSIWYG (akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“). Pokud používáte připravené prvky a nevkládáte například pokročilé skripty v HTML kódu, uvidíte obsah osnovy tak, jako jej uvidí i studenti.

  Pokud si během editace chcete vyzkoušet, jak osnova vypadá v reálném zobrazení bez editačních prvků, použijte volbu „Běžné zobrazení” v menu operací osnovy.

  Volbu „Prohlédnout vše” (v běžném zobrazení) použijte v případě, když chcete vidět náhled osnovy včetně zamčených kapitol (např. pro kontrolu vzhledu osnovy po editaci). Takto rozbalenou osnovu však může vidět pouze osoba s dostatečnými právy, nikoliv student.
  Pokud si chcete osnovu vytisknout, zvolte „Prohlédnout vše” (v běžném zobrazení) a následně osnovu vytiskněte pomocí volby „Tisk” ve vašem prohlížeči.

 • 11.Kde najdu obrázky a další soubory, které jsem do osnovy přetáhl?
  Nastavení osnovy a celý její obsah je uložen ve studijních materiálech předmětu. V kořenové složce agendy Studijní materiály pod názvem index.qwarp eventuálně seminar01.qwarp je pak umístěn soubor, který slouží ke spuštění osnovy. Jakmile najedete na ikonu tohoto souboru, zobrazí se možnost otevřít složku přidruženou právě k tomuto souboru. V této složce najdete všechny soubory, které jste do osnovy nahráli či přetáhli ze svého zařízení.

  1 Po najetí na ikonu interaktivní osnovy ve správci souborů se zobrazí vnořená složka se soubory vytvořená přímo pro danou interaktivní osnovu. V ní jsou uloženy soubory, které jsou do osnovy přetahovány či přímo nahrávány.

 • 12.Založení interaktivní osnovy kdekoliv v IS STING
  Aplikace „Založení interaktivní osnovy” ve Studijních materiálech předmětu založí osnovy určené pro předmět. Potřebujete-li založit interaktivní osnovu jinde v systému, použijte „Nepředmětový e-learning”:

  Informační systém (E-learning) Nepředmětový Interaktivní osnovy Založení interaktivní osnovy

  Nastavíte jméno souboru, označíte složku, kam se interaktivní osnova založí, a určíte časový harmonogram otevírání kapitol. Osnovu lze takto založit např. v Dokumentovém serveru či v Úschovně.

 • 1.Co jsou Odpovědníky?
  Odpovědník obsahuje otázky a umožňuje studentům aktivně odpovídat. Systém typicky automaticky ukládá a vyhodnocuje odpovědi.

  Příprava Odpovědníku se skládá ze dvou kroků – aplikací:

  1. Sady otázek – na co se odpovědník ptá, zadání otázek
  2. Popisy odpovědníků – kdo, kdy a za jakých podmínek jej smí zodpovídat, ze kterých sad otázek se mají použít otázky.

  Odpovědník lze použít např. k těmto cílům:

  Procvičování
  Množství otázek určených k práci studentů mimo školní výuku (rekapitulace učiva, drilování, ověření pochopení látky, ...). Procvičovací test si mohou studenti otevřít kdykoliv a po uložení si zobrazit správné výsledky.
  Ostrý test u PC
  Klikací písemka, kterou studenti skládají v počítačové učebně. Test je typicky časově omezen a jeho výsledky se zaznamenávají do poznámkověho bloku (možnost generovat hodnocení), aniž by se studentům zobrazily správné odpovědi.
  Ukázka pro nácvik ostrého zkoušení u PC
  Režim slouží pro snadné vytvoření ukázkového testu, na kterém si studenti mohou vyzkoušet jak vypadá ostré zkoušení u PC. Je vhodné jej zařadit v průběhu semestru s dostatečným odstupem od vlastního zkoušení. Výsledky se neukládají.
  Oživený text či průzkum
  Nebodované otázky s mezitexty – kratší interaktivní výukové materiály (s ověřením pochopení textu), ankety, dotazníky. Pořadí otázek ani odpovědí se nemíchá.
  Skenovat zaškrtávací písemku
  Vytvoření testu určeného pro tisk a následné vyplnění v papírové podobě. Výsledky jsou zavedeny do poznámkového bloku po naskenování odevzdaných prací. Skeny jsou zároveň pro kontrolu uloženy v Přijímárně studenta. Upozornění: obsah zkráceného odpovědního archu se při vkládání do přijímárny studenta vloží celý včetně zadání.
  Skenovat rukou psaný text s body
  Velmi specifický režim – vytištěné zadání s volnou plochou student ručně vyplní a vyučující ručně opraví a zapíše body. Po naskenování je počet bodů zapsán do poznámkového bloku a opravená práce k dispozici v Přijímárně.

 • 2.Jak funguje provoz běžných odpovědníků?
  Nejprve je nutné vytvořit sadu otázek a poté pomocí popisu odpovědníku definovat chování odpovědníku (kdy smí student odpovídat, zda může vidět správné odpovědi atd.). Teprve popis odpovědníku umožní studentům s otázkami pracovat, sada otázek sama o sobě nestačí.
  Po vytvoření odpovědníku se můžete podívat, jak uvidí test studenti. Přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Správa odpovědníku
  vstoupíte na stránku pro práci s odpovědníky a kliknete na „odpovědět“ pod názvem příslušného odpovědníku. Ze stejné stránky se dostanete také k odpovědím studentů, tentokrát přes odkaz „odpovědi“.

 • 3.Jak uvidí odpovědník studenti?
  Chcete-li si vyzkoušet, jak uvidí odpovědník studenti, zkuste si ho cvičně zodpovědět pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků odpovědět (pod příslušným odpovědníkem) nebo Zodpovězení odpovědníku (mezi odkazy dole na stránce).

  Jak jste test vyplnili, si po uložení můžete zobrazit kliknutím na odkaz „prohlídka“. Mějte na paměti, že odkaz se zobrazí pouze tehdy, pokud jste zpřístupnění prohlídky povolili v popisu odpovědníku. To se týká i dalších nastavení, například možnosti opakovaně odpovídat na tentýž formulář nebo sestavení nových otázek. V případě povolení zobrazení odpovědí uvidíte zeleně a červeně označené správné a špatné odpovědi, zeleně vypsáno správné řešení, případně počet bodů získaných za jednotlivé otázky.

 • 4.Kde najdu odpovědi studentů?
  K odpovědím studentů se dostanete přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků odpovědi (pod příslušným odpovědníkem) nebo Odpovědi (mezi odkazy dole na stránce)

  Na stránce s přehledem odpovídajících a odpovědí jsou dostupné všechny informace o tom, kdo, kdy a jak s odpovědníkem pracoval. Je zde dostupný seznam odpovídajících, jehož položky lze podle potřeby omezovat a řadit, a jsou zde dostupné hromadné operace, které lze nad seznamem odpovídajících a jejich odpovědí provádět.

  Pozor

  Aplikace pracuje s výběrem studentů, které jste si zvolili při vstupu do agendy Učitel (aktivní studenty předmětu nebo třeba jen jednu seminární skupinu). Jestliže potřebujete vidět úplně všechny záznamy k danému odpovědníku, zvolte „Zobrazit: Všechny záznamy“. Uvidíte i testovací průchody dalších učitelů předmětu nebo nepřiřazená zadání skenovacích testů.

  1 Filtrování záznamů.

  2 Hromadné operace s průchody odpovědníkem.

  3 Jednotlivé průchody odpovědníkem.

  Tip: Terminologie stránky s odpověďmi studentů

  Správce odpovědníku
  Je to osoba, která nastavuje odpovědník a provádí s ním další operace. Typicky jím je vyučující předmětu nebo jím pověřená osoba s přístupem do Záznamníku učitele. Správcem nepředmětového odpovědníku může být kdokoliv.
  Záznam
  Záznamem je myšlen uživatel, který skládá odpovědník (odpovídající, typicky student), nebo sestavené nepřiřazené zadání.
  Průchod
  Průchod udělá uživatel tím, že klikne na tlačítko „Spustit nový odpovědník“, systém mu sestaví zadání a spustí test. Ke každému průchodu je zaznamenáno datum, čas a všechny operace s testem.
  Rozpracovaný průchod
  Pokud odpovídající otevře odpovědník, vyplní alespoň jednu odpověď, kterou průběžně uloží, a nepoužije tlačítko „Odevzdat“, je tento jeho průchod označen jako rozpracovaný. Je žádoucí, aby průchody nezůstaly rozpracované, protože teprve po odevzdání dojde k vyhodnocení testu (a zapsání výsledku do poznámkového bloku, je-li požadováno). Na rozpracovaný průchod upozorňuje tyrkysová ikona s vykřičníkem. Rozpracovaný průchod může ukončit buď odpovídající tím, že test odevzdá, nebo učitel tím, že v průchodu změní uložení na odevzdání (nástroj k pro ukončení rozpracovaného průchodu viz ikona manipulačního klíče).
  Operace
  Operací je myšleno otevření, uložení, odevzdání, prohlédnutí a korekce odpovědníku. Systém eviduje všechny operace, které se s odpovědníkem provádějí.
  Otevření
  Eviduje se datum a čas otevření odpovědníku odpovídajícím. U vygenerovaného zadání označuje datum a čas sestavení zadání testu (typicky vygenerované zadání testu pro skenování).
  Uložení
  Eviduje se datum a čas, kdy odpovídající použil tlačítko „Průběžně uložit“, nebo kdy došlo k průběžnému uložení automaticky.
  Odevzdání
  Eviduje se datum a čas, kdy odpovídající klikl na tlačítko „Odevzdat“ a došlo k vyhodnocení odpovědníku, nebo kdy byl test automaticky odevzdán na konci časového limitu pro skládání testu
  Prohlédnutí
  Eviduje se datum a čas, kdy si odpovídající prohlédl svoje odpovědi. Možnost prohlížet odpovědi a případně vidět, které z nich jsou správné, nastavuje správce odpovědníku.
  Korekce
  Eviduje se datum a čas, kdy učitel provedl korekci odpovědí (alespoň u jedné otázky změnil, která odpověď je správná, a došlo k přepočítání bodů).
  Poslední důležitá operace
  Je buď otevření, uložení nebo odevzdání. V seznamu operací u průchodu je označená černou vodorovnou šipkou.

  U každého studenta si můžete prohlédnout operace s odpovědníkem v jednotlivých průchodech:

  1 Varování na nestandardní situaci v záznamu nebo průchodu.

  2 Operace evidované u průchodu odpovědníkem.

  3 Manipulace s tímto průchodem.

  Varování u průchodů odpovědníkem

  Tyrkysová a šedá ikona vykřičníku v trojúhelníku informuje o tom, že v záznamu (sumarizuje všechna varování ze všech průchodů k danému záznamu) anebo průchodu je nestandardní situace, která stojí za pozornost.

  Nestandardní situace může být:
  • Rozpracovaný průchod (tyrkysová ikona).
  • Nesoulad v počtu otevření a odevzdání (šedá ikona) – poslední důležitou operací je odevzdání, ale průchod byl celkově vícekrát otevřen než odevzdán nebo naopak.
  • Průchod dosud bez odpovědí (šedá ikona) – odevzdávající sestavil nové zadání, ale nevyplnil v něm ani jednu odpověď.
  • Znovu otevřený průchod (šedá ikona) – odpovídající již alespoň jednou odevzdal své odpovědi v průchodu, ale poté se znova k testu vrátil klinutím na „Znovu odpovídat“ a od té chvíle zatím neprovedl žádnou změnu v odpovědích.
  Funkce manipulačního klíče je rozlišena v závislosti umístění klíče (na řádku záznamu – Manipulace se záznamem; na řádku průchodu – Manipulace s průchodem). Operace se pak provede buď na záznamu, nebo na průchodu.
 • 5.Kde jsou odpovědi studentů ze skenovatelných odpovědních listů?
  V aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků odpovědi (pod příslušným odpovědníkem) nebo Odpovědi (mezi odkazy dole na stránce)

  naleznte i odpovědi studentů, kteří psali písemky na skenovatelné odpovědní listy. U každého studenta je navíc informace o číslu jeho zadání. Pokud potřebujete vidět i zadání, která se nepodařilo přiřadit ke konkrétnímu studentovi, zvolte „Zobrazit: Všechny záznamy“.

  1 Odpovědi studentů, kteří psali písemku se skenovatelnými odpovědními listy, uvedeno je i číslo zadání.

  2 Nepřiřazené zadání skenovatelného testu.

  Pokud studenti psali písemku rukou do skenovatelného odpovědního listu a po jeho opravení s Vámi např. chtějí diskutovat o hodnocení jejich písemky, můžete do jejich listu nahlédnout pomocí aplikace

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Nahlížení do odpovědních listů

  Odpovědi studentů se automaticky ruší po uplynutí pěti let od sestavení otázek.

  1 Soubor se zrušenými odpověďmi ve správci souborů.

 • 6.Mohu kontrolovat činnost studentů během testu?
  Máte-li podezření na nekorektní chování studentů během testu, můžete jejich činnost v IS STING během testu monitorovat. Před započetím samotného testu zaškrtněte v odpovědníku políčko „sledovat jiné činnosti studenta v ISu během skládání odpovědníku“. Časový interval pro skládání testu nesmí přesahovat více jak 5 hodin.

  1 Zaškrtněte políčko, pokud chcete monitorovat činnost studentů.

  Po skončení testu si můžete všechny záznamy o činnosti studentů během testu pohodlně exportovat do PDF.

  Pozor

  Studentovi se před sestavením odpovědníku zobrazí upozornění, že jeho aktivita v IS STING bude během testu monitorována.

  1 Upozornění studenta na sledování během testu.

 • 7.Jak zjistím obtížnost otázek v odpovědnících?
  Pomocí aplikace Obtížnost si můžete nechat vypsat přehled odpovědí na jednotlivé otázky v odpovědníku a zjistit, které otázky dělají studentům největší potíže.
  Aplikaci najdete přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků Obtížnost (mezi odkazy dole na stránce)

  1 U každé otázky je uveden tzv. koeficient obtížnosti.

  Zobrazí se tabulka, kde je vypsán tzv. koeficient obtížnosti. Koeficient obtížnosti vyjadřuje poměr správných odpovědí ku všem odpovědím (i vč. nezodpovězených). Čím nižší číslo, tím více studenti chybovali.

  Otázky můžete seřadit také podle toho, jak jsou umístěny v sadě. Výpočet koeficientu může zohlednit bodování odpovědníku. Například v případě testů se zápornými body pro špatné odpovědi budou lépe porovnatelné otázky s více možnými odpověďmi.

  Můžete si také zobrazit identitu odpovídajících a podívat se, jak vybraní studenti odpovídali na jednotlivé otázky.

  1 Nastavení řazení jednotlivých otázek v Obtížnosti.

  2 Změňte, pokud potřebujete zohlednit bodování odpovědníku při výpočtu koeficientu obtížnosti.

  Hned na první pohled je u otázky vidět rozložení odpovědí studentů. Převažování špatných odpovědí může být impulzem k revizi formulace otázky, případně může napovídat, že danou látku je potřeba se studenty více probrat.

  1 Graf rozložení odpovědí studentů.

  Pokud špatná možnost nikoho nezmátla, možná je v otázce zbytečně nebo lze vymyslet jinou. Jedná se o tzv. nefunkční distraktor.

  1 Nefunkční distraktory jsou v aplikaci Obtížnost zvýrazněny.

 • 8.Potřeboval bych, aby student zodpověděl odpovědník znovu
  Někdy se může stát, že se studentovi během odpovídání rozpadne spojení (např. při odpovídání z domova). Můžete také chtít změnit zadání a vyzvat studenty, aby si test udělali znovu. V takovém případě musíte nejprve zrušit odpovědi studentů přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků rušení (pod příslušným odpovědníkem) nebo Rušení odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)
  Můžete zrušit všechny odpovědi všech osob nebo pouze odpovědi některého jednotlivce.
  Rušení odpovědí využijete zejména v případě, že v popisu odpovědníku máte v sekci věnované opakované práci s odpovědníkem nastaveno „ne“ nebo „ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář“. Pokud se jedná o cvičný odpovědník s nastavením „ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky)“, student si prostě sestaví nový čistý test a problém je vyřešen.

  Zrušené odpovědi nejsou definitivně ztraceny. Můžete je obnovit pomocí

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků obnovení (pod příslušným odpovědníkem) nebo Obnovení zrušených odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)

  Upozorněte studenty také na možnost využívat tlačítko „Průběžně uložit“. Při výpadku proudu nebo přerušení spojení je potom možné vrátit se k částečně vyplněnému testu a dokončit ho.

 • 9.Zkouším si práci s Odpovědníkem, neaktualizují se mi otázky!
  Po uložení Popisu odpovědníku využijte aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Zodpovězení odpovědníku
  vyplňte formulář a odešlete k vyhodnocení. Takto pracuje s odpovědníkem i student. Podle toho, co jste zadali v popisu, lze zodpovídat opakovaně nebo jednorázově a lze mít stále tentýž formulář nebo pokaždé nové otázky. Jedno otevření čistého formuláře (vybrání otázek a sestavení do stránky) se nazývá průchod odpovědníkem. V aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Odpovědi
  vidíte, kdo s odpovědníkem pracoval.

  Je-li v popisu odpovědníku nastaveno
  „Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně: ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář“

  vidíte při volbě „znovu odpovídat“ (v aplikaci Zodpovězení odpovědníku) stále původní průchod. Pozor: měníte-li sadu otázek (úprava textu, přidání otázky, ...) a chcete-li vidět aktualizovaný odpovědník, smažte nějdříve svoje původní průchody pomocí

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků Rušení odpovědí

  Je-li v popisu odpovědníku nastaveno
  „Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně: ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky)“

  nemusíte při testování chování odpovědníku svoje odpovědi rušit, můžete si vytvářet nové průchody s aktuálním zněním otázek.

 • 10.Co bych měl vědět, chci-li zkoušet studenty u PC?
  Agendu lze využít na zkoušení v počítačové učebně. Studenti vyplní formulář v IS STING, ten písemky sám opraví. Pokud jsou součástí testu volně tvořené odpovědi (které systém nemůže automaticky opravit), opraví je učitel později ručně. Test není před začátkem zkoušky přístupný. Učitel jej zpřístupní kliknutím v momentě, kdy mají studenti začít odpovídat.

  Test můžete omezit časově, a to buď celkovým počtem minut nebo nastavením dne a hodiny, od kdy do kdy je možné s odpovědníkem pracovat, případně kombinací obou způsobů (viz výše).

  Pokud v popisu odpovědníku omezíte práci s testem časově, dojde po uplynutí časového limitu k automatickému uložení odpovědí. Nejsou tedy ztraceny ani odpovědi těch studentů, kteří test neuložili tlačítkem „Uložit a vyhodnotit moje odpovědi“.

  Cvičný test
  Chcete-li, aby si studenti agendu vyzkoušeli nejdříve nanečisto před zkoušením u počítače, zaveďte si do složky testbank demonstrační sadu otázek. Lze ji získat na

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Nápovědy: textový formát otázek

  a vytvořte k ní popis odpovědníku v režimu „ukázka pro nácvik ostrého zkoušení u PC“ nazvaný např. „Volný test na vyzkoušení práce“. Režim je přednastaven tak, že s odpovědníkem nelze pracovat opakovaně, výsledky se ukládají do poznámkového bloku a správné odpovědi se nesdělují.

  Organizace odpovědníků u více zkušebních termínů
  Proveďte tato rozhodnutí:
  Chci použít jedno zadání pro více zkušebních termínů?
  Chci, aby se student v žádném případě po skončení testu nemohl podívat na zadání otázek?
  Podle toho, jakou míru „neopisování“ požadujete, tolik odpovědníků je třeba si vytvořit. Obvyklé postupy jsou:
  • Každý zkušební termín má unikátní zadání uložené v samostatné sadě otázek, testové otázky jsou namíchané (každý student vidí jiné pořadí)
  • Existují např. tři různé sady otázek, každá sada se použije na více termínech.
  • Existuje pouze jedno zadání = sada otázek.

  Počty odpovědníků:
  Přístup k jednomu odpovědníku lze „otvírat a zavírat“ v čase. Lze jej otevřít v pondělí 8.00-9.00, potom 14.00-15.00 atd., jak probíhají zkušební termíny. Student, který test již realizoval, nemůže měnit odpovědi, ale může se podívat na znění otázek, pokud by si odpovědník otevřel opětovně v době, kdy probíhá další termín. Tomu lze předejít, omezíte-li přístup k odpovědníku na určitou část počítačové sítě (učebnu – pomůže vám LVT), takže nebude volně přístupný z internetu. Nemůžete-li toto omezení využít a nechcete, aby se studenti mohli k zadání vrátit, vytvořte pro každý termín samostatný popis odpovědníku.

  Bezpečnostní mechanismy
  Zjistěte si od technické podpory počítačové učebny rozsah adres počítačové sítě učebny (tzv. IP adresy) a zadejte je do popisu odpovědníku – rubrika „Ze kterých počítačů lze s materiálem pracovat“. Student vám adresu počítače může sdělit i individuálně, najde ji pod

  Informační systém Systém Adresa klientského počítače

  Pokud IP adresy nechcete nebo nemůžete zjistit, lze postupovat následovně:

  • Pro rozdělení studentů na zkušební termíny využijte běžnou agendu zkušebních termínů, nastavte v ní „přihlásit do“ a „odhlásit do“ dostatečně před termínem zkoušky tak, aby se někdo nemohl přihlásit na poslední chvíli a test si otevřít (prohlédnout si testové otázky).
  • V popisu testu v rubrice „Kdo smí s odpovědníkem pracovat“ upřesněte, že jej smí otevřít pouze ti, kdo jsou přihlášení na konkrétní zkušební termín.
  • Na počátku zkoušky proveďte prezenci a odhlaste z termínu ty studenty, kteří se nedostavili (aby si odpovědník během zkoušky neotevřeli z internetu).
  • IS zaznamenává každé otevření odpovědníku vč. adresy počítače, ze kterého k tomu došlo. Pokud by tedy student půjčil někomu heslo k IS STING a tento si materiál otevřel, uvidíte v přehledu odpovědních souborů jméno tohoto studenta 2x, z různých počítačů – tak lze nedovolený přístup později odhalit.

  Můžete využít také další bezpečnostní mechanismy:

  • V popisu odpovědníku můžete zadat, že se po otevření testu má v levé části obrazovky objevit široký barevný pruh.

   1 Barevný pruh v odpovědníku jako součást bezpečnostních opatření.

   Umožní Vám na dálku kontrolovat, zda všichni pracují pouze se správným testem. Barvu pruhu si můžete vybrat a odlišit tak např. jednotlivé zkušební termíny.

  • Pokud jste u odpovědníku nastavili zobrazení levého pruhu (viz předchozí odstavec) zobrazí se v něm zároveň identita odpovídajícího, tedy učo, jméno a fotografie přihlášené osoby. Usnadní kontrolu totožnosti odpovídající osoby.
  • V popisu odpovědníku můžete dále zadat, že po otevření testu má být okno prohlížeče roztaženo přes celou obrazovku. Student si však může okno později zmenšit.
  • Můžete se obrátit na fakultní CIT s prosbou, zda by bylo možné zakázat přístup jinam než na is.sting.cz.
  Co je ještě dobré vědět...
  Nemůže dojít k tomu, že by student nevědomky otevřel odpovědník dvakrát (např. dvojitým kliknutím). Pokud taková situace nastane, IS STING se studenta zeptá, zda opravdu chce odpovědník otevřít podruhé. Stejně bude student dotazován i v případě, že si bude chtít dosud neuložený test otevřít ve dvou oknech či panelech prohlížeče. Zda to bude moci udělat, závisí na nastavení parametrů v popisu odpovědníku nelze při nastavení „ne (poté, co klikne na „Vyhodnotit“ už nelze odpovědník znovu otevřít a pokračovat/měnit odpovědi)“.

  Studenti mají k dispozici tlačítko „Průběžně uložit“, které umožňuje předcházet nepříjemnostem způsobeným výpadkem proudu apod. Pokud v popisu odpovědníku nastavíte, že test má mít více stránek, provádí se průběžné uložení automaticky při přechodu mezi jednotlivými stránkami. Dojde k němu také po stisknutí klávesy „Enter“. Rozhodujícím okamžikem, ke kterému se vztahuje vyhodnocení testu a přidělení bodů, je však pouze konečné uložení.

  Systém zaznamenává všechny operace, které byly provedeny (doba otevření odpovědníku, adresa počítače, zvolené odpovědi, doba uložení, následná prohlídka atd.). V případě problémů či podezření na nekorektní postup lze tyto údaje zjistit.

  Pokud student omylem odešle průchod k vyhodnocení, nemůže se do testu typicky vrátit. Možným řešením je smazat jeho odpovědi aplikací

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků Rušení odpovědí

  a nechat jej spustit test zcela znovu.

 • 11.Chci sebrané odpovědi dále sám zpracovávat – export odpovědí z odpovědníku
  Odpovědi studentů na určitý odpovědník lze exportovat do různých formátů a dále libovolně zpracovat. Použijte aplikaci v Záznamníku učitele
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)

  Vyberte odpovědník, ze kterého chcete exportovat odpovědi. V aplikaci máte možnost upravit vlastnosti exportu (podoba exportovaných otázek a možností, odpovědi, průchody, atd.), vybrat formát exportovaného souboru a kódování. Export odpovědí lze vypsat na obrazovku nebo vytisknout, tato možnost slouží především pro kontrolu exportovaných dat. Pro další zpracování odpovědí použijte export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

 • 12.Chci sebrané odpovědi dále sám zpracovávat – výstup do XML
  Odpovědi studentů si můžete zobrazit ve formátu XML, který je vhodný pro další zpracování programátorem.
  Získáte je pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku xml (pod příslušným odpovědníkem)
  Stáhněte si je na svůj počítač a předejte programátorovi.

  Odpovědi studentů v odpovědníku lze exportovat také do pdf souboru a následně vytisknout. Aplikace je ve zkušebním provozu. Umožňuje exportovat jen odpovědníky, kde jsou použity otázky typu :a (otevřená odpověď), :r (vyberte jednu možnost), :c (vyberte více správných odpovědí).

  Je dostupná pod odkazem

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku XML PDF se všemi odpověďmi všech osob

  Vyexportované pdf obsahuje seznam studentů, kteří odpovědník vyplnili. Odpovědi studentů začínají vždy na nové stránce. Pdf lze použít pro archivaci odpovědí například pro účely státních závěrečných zkoušek nebo přijímacího řízení.

 • 13.Jaký význam má složka a_texty ve složce Odpovědníky ve správci souborů?
  Složka a_texty se vytvoří v případě, že máte odpovědníky s volně tvořenými odpověďmi. V textovém formátu tam jsou uloženy odpovědi studentů. IS STING tyto soubory potřebuje pro vyhledávání plagiátů, pro běžného uživatele nejsou důležité.

 • 14.Mohu Odpovědník zpřístupnit i osobám, které nemají přístup do IS STING?
  Ano. Odpovědník lze spustit i v neautentizovaném režimu, tzn. bez přihlášení do IS STING. Stačí při editaci popisu odpovědníku v sekci „Kdo smí s odpovědníkem pracovat“ přidat právo „kdokoli v Internetu“. Kdokoli pak může odpovědník spustit přes neautentizovaný odkaz na soubor *.qref.

  Pozor

  Zadat musí „adresu ze světa“ začínající „https://is.sting.cz/“.

  Při neautentizovaném přístupu nelze jednoznačně určit identitu odpovídajícího, protože jednotlivé přístupy jsou identifikovány pouze číslem přístupu. Toto číslo, které se v seznamu odpovědí zobrazuje místo jména a učo, je uchováváno v prohlížeči pomocí tzv. cookies a umožňuje např. opakované složení testu ze stejného počítače a účtu a zobrazení výsledků předchozího průchodu. Pro neautentizovaný přístup je tedy nutné mít v prohlížeči ukládání cookies povoleno. Přístup přes neautentizovaný odkaz z jiného prohlížeče/počítače znamená zcela nové spuštění Odpovědníku.

  Body z neautentizovaných přístupů nelze zapisovat do poznámkového bloku.

  Odpovědníky s neautentizovaným přístupem se mohou hodit pro různé průzkumy a ankety (např. během dnů otevřených dveří).

 • 15.Jak zjistím výsledky neautentizovaného Odpovědníku?
  Statistiku bodů a počty vyplněných testů lze zjistit běžným způsobem přes volbu
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Odpovědi
  případně přes Obtížnost, je-li připraven v rámci předmětu (což není nutné, může být umístěn i mimo Studijní materiály předmětu, např. v Dokumentovém serveru).

 • 16.Lze Odpovědníky použít i pro přijímací řízení?
  Ano. V popisu odpovědníku můžete přidělit právo pracovat s odpovědníkem uchazečům o studium (tj. osobám, které mají podanou přihlášku ke studiu) nebo osobám, přihlášeným ke zkoušce přijímacího řízení, kde upřesníte konkrétní termín. Tyto osoby identifikuje číslo přihlášky.

 • 17.Jak získám jednoduchý seznam odpovídajících s vyhodnocenými body i bez použití poznámkových bloků?
  IS STING umožňuje pomocí funkce „jednoduchý export“ snadno získat seznam osob (které test složily) i s dosaženým počtem bodů a časem vyplnění testu. K funkci se dostanete pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Odpovědi nabízet záznamy k exportu Jednoduchý export
  Zde si můžete vybrat, zda seznam chcete pouze vypsat na obrazovku, nebo stáhnout ve formátu pro Excel a Word. Seznam obsahuje všechny osoby, které pracovaly s odpovědníkem, včetně odpovídajících autentizovaných přihláškou a záznamů o neautentizovaném složení (místo jména je položka uvedena číslem přístupu).

  Jednoduchý export je vhodný pro získání bodových hodnocení z neautentizovaných přístupů k Odpovědníku, případně při použití Odpovědníku mimo konkrétní předmět.

 • 18.K čemu je export :r a :c otázek pro Dril?
  Funkci „Export pro dril“ využijete v případě, že chcete studentům umožnit procvičení látky pomocí aplikace Dril. Export naleznete v aplikaci:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Export pro dril

  Pomocí nabízeného formuláře vyhledejte sadu otázek, kterou chcete exportovat a potvrďte tlačítkem „Použít“.

  Aplikace pro export umožňuje exportovat otázky včetně všech možností ve formátu CSV, který posléze použijete jako datový soubor pro import do drilu. Export pro dril je vhodný jen u otázek typu :r a :c, kde studenti nemusejí znát přesnou odpověď, ale jsou schopni ji vybrat z nabízených možností.

  Export pro dril doporučujeme používat jen u otázek, které obsahují nějaké faktické znalosti. O drilu se dozvíte více v Nápovědě

  Informační systém Nápověda Dril – učení s prodlevami

  a v otázce: Jak naimportuji do drilu data z odpovědníku?

 • 19.Jak převedu odpovědníky do aktuálního semestru?
  Pro převod odpovědníků, ale i dalších materiálů v předmětu, slouží aplikace pro kopírování materiálů:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování studijních materiálů

  Zde vyberte předmět a semestr, ze kterého chcete odpovědníky a případně i jiné soubory kopírovat, a klikněte na „Zkopírovat“.

  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v odpovědnících pro cílový semestr.

 • 1.Co je sada otázek?
  Sada otázek je textový soubor se zadáním a řešením otázek. Má příponu .qdefx (question definition).

  IS STING nabízí různé typy otázek, které je možné vkládat pomocí formuláře, více viz samostatná nápověda

  Informační systém Nápověda (Elearning) Typy otázek v odpovědnících

  Kromě těchto základních typů je možné vytvářet i otázky složené z více různých typů či umísťovat odpovědní pole do tabulek apod. Složitější typy otázek již nelze zadávat pomocí formuláře. Postup pro pokročilé sestavování složitých typů otázek naleznete v návodu.

 • 2.Jak sadu založím a jak vložím otázku pomocí formuláře?
  Na stránku pro práci se sadami otázek se dostanete přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek

  Zde klikněte na „Založit novou sadu otázek“, zadejte název sady a vyhledejte složku, do které sadu umístíte. Standardně se užívá složka „testbank“, která je pro studenty nepřístupná. Po uložení formuláře klikněte na „Plnit sadu testových otázek“, kde vytvoříte jednotlivé otázky. Formulář otevřete kliknutím na jednotlivá písmena. Každé písmeno zastupuje jeden typ otázky (jaký, zjistíte po najetí myší na písmeno).

  1 Výběr typu otázky.

  Nápovědu, jak formulář vyplnit, otevřete kliknutím na ikonku červeného otazníčku. Obsah formuláře uložte a celý postup opakujete.

  Otázku můžete později ještě měnit a upravovat. V zeleném řádku klikněte na „upravit formulářem“, proveďte změny a uložte. Volba „textovým editorem“ je určena pro pokročilé uživatele, kteří ovládají značky pro vytváření otázek v textovém formátu.

  1 Odkazy na úpravu otázky.

  Správnost otázek si můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat odpovědi“, následně uvidíte červeně a zeleně vyznačenou správnost svých odpovědí. Při kontrole odpovědí můžete také využít volby „záleží na velikosti písmen“, „záleží na interpunkci“ atd., které jsou umístěny v dolní části stránky. Pokud po studentech požadujete dodržení těchto parametrů (velkých písmen, interpunkce atd.), musíte zaškrtnout příslušné volby v popisu odpovědníku.

  Pozor

  V sadě otázek slouží tyto volby jen pro vaši kontrolu.

 • 3.Jaké typy otázek lze vkládat formulářem?
  Typy otázek jsou v editační aplikaci pojmenované podle ovládacích prvků v nich se vyskytujících. K dispozici budou formuláře pro tyto otázky:
  • :r Zaškrtněte právě jednu možnost
  • :c Zaškrtněte i více možností
  • :t Doplňte, Přeložte... (vepsání slova nebo slov)
  • :m Seřaďte, Vytvořte dvojice (přiřazení možností)
  • :v Vyberte z menu
  • :s Upravte slovosled
  • :a Vepište text
  • :n Vepište číslo
  • :b Nápověda k otázce
  a dále některé složitější doplňovačky – vícenásobné výběry z menu a vícenásobná textová pole pro vepsání krátké volně tvořené odpovědi.

  Podrobnější typy otázek najdete v nápovědě Typy otázek v odpovědnících.

  Formulář je pohodlná cesta jak připravit hodně otázek, u kterých nepožadujete zvláštní formátování, nejsou složité.

 • 4.Jak vložím do odpovědníku video?
  Postup vkládání videí do odpovědníku najdete v nápovědě Přehrávání videí v ISu.

 • 5.Jak vložím do odpovědníku matematiku?
  Agenda Odpovědníky umožňuje při testování matematiky využívat vedle klasických typů otázek i speciální typ otázky, jejíž konstrukce odstraňuje některé nevýhody standardních typů otázek.

  Matematika ve standardních typech testových otázek
  • :r otázka (radiobutton) – student vybírá právě jednu správnou odpověď

   1 Ukázka otázky typu :r s matematickými symboly.

  • :c otázka (checkbox) – student vybírá libovolný počet odpovědí z více možných

   1 Ukázka otázky typu :c s matematickými symboly.

  • :v otázka (výběr z možností) – výběr jedné z možností

   1 Ukázka otázky typu :v s matematickými symboly.

  V otázkách typu :r, :c a :v je nutné vymyslet sérii „špatných“ odpovědí (tzv. distraktorů), které mohou studentovi správné řešení napovědět. Tento problém lze vyřešit volbou jiného typů otázky, v nichž student sám musí odpověď vymyslet a zapsat.

  • :t otázka (textový řádek) – od studenta se přebírá výraz nebo více výrazů

   1 Ukázka otázky typu :t s matematickými symboly.

  • :n otázka (numerické pole) – lze zadat reálná čísla, ale i interval, do kterého musí studentem zadané číslo spadat

   1 Ukázka otázky typu :n.

  Pokud lze odpověď zadat více způsoby je nutné definovat správné/povolené odpovědi, např.:
  Do prázdného pole vepište následující číslo posloupnosti
  1, 2, 3, 4, 5, :t_________________
  :t="2" ok
  :t="2.0" ok
  :t="2,0" ok

  V zadání můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML. Zápis matematických výrazů jak v zadání otázky, tak u jednotlivých odpovědí se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Kód v LaTeXu si můžete ověřit v aplikaci Ladění vstupu pro Tex2img.

  1 Ukázka zdrojového kódu otázky.

  Zápis matematických výrazů pomocí LaTeXové notace si můžete prohlédnout v ukázkovém odpovědníku.

  Speciální otázka pro matematiku – otázka typu :l
  Umožňuje zjednodušenou formulaci otázek bez nutnosti vymýšlet distraktory, lze přímo zadávat matematické výrazy. Bližší informace naleznete v této Nápovědě.
 • 6.K čemu je při tvorbě otázek dobrý editor HTML?
  Editor HTML umožní zadání otázky jednoduše formátovat (používat tučné písmo, kurzívu, barvy apod.) podobným způsobem, jako v programech typu MS Word nebo OpenOffice.org.

  Pomocí ikonky „Vložit speciální znaky“

  můžete vkládat některé speciální znaky (např. →, <, & a další).

  Pomocí ikonky „Obrázek“

  můžete jednoduše vložit obrázek. Obrázek doporučujeme nejprve uložit do složky testbank (/tb/) a poté jej odkazovat z této složky.

 • 7.Jak zjistím, zda vytvořená sada obsahuje stejnou otázku vícekrát?
  Využijte aplikaci pro vyhledávání duplicit v
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek
  a vyberte sadu, u které chcete zjistit výskyt opakujících se otázek. Zvolte „Duplicity“, čímž zkontrolujete sadu a ve výsledcích se zobrazí seznam všech otázek, které daná sada obsahuje více než jednou, a nabídne se vám možnost tyto otázky smazat.

  Pozor

  Pokud text otázek bude totožný, ale bude se lišit např. použitým fontem, vyhodnotí se otázky jako různé. Pokud jedna ze dvou stejných otázek bude obsahovat např. překlep, vyhodnotí se tyto jako dvě různé otázky. Stejně tak systém nerozpozná jako duplicitu dvě otázky typu :r či :c, pokud mají stejné možnosti odpovědí, jen v jiném pořadí.

 • 8.Mohu porovnat obsahy jednotlivých sad otázek mezi sebou?
  Ano, sady můžete porovnat v náhledu na seznam sad otázek v předmětu
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Sady otázek
  klikněte na „porovnání sad“ u vybrané sady, vyhledejte k ní druhou sadu (pro snazší hledání použijte „zobraz rychlou volbu sad“) a potvrďte tlačítkem „Porovnej sady“. Výsledky porovnání se rozdělí do tří částí: nejdříve se vypíší otázky obsažené pouze v první sadě, poté se vypíší otázky obsažené pouze ve druhé sadě a teprve jako poslední se vypíší duplicity (otázky obsažené v obou sadách zároveň).

 • 9.Špatně se mi zobrazuje tabulka v odpovědníku Co mám dělat?
  Pokud vkládáte do odpovědníku editorem HTML v IS STING tabulku, která se vám nezobrazí správně, je potřeba ručně upravit kód otázky v textovém editoru a před tabulku vložit tag
  <html>
  Tag <html> je nepárový, není potřeba ukončovat jej párovou značkou. Tento tag nevkládejte přímo do Editoru HTML, neboť by byl vyhodnocen jako prostý text.

  Pokud vkládáte tabulku textovým editorem, lze pro správné zobrazení použít zápis tabulky na jeden řádek nebo před tabulku vložit tag <html> a následující text bude považován za HTML kód, tzn. že není třeba psát tabulku na jeden řádek a je možné tabulku zapsat přehledně („bílé mezery“ jsou ignorovány).

 • 10.Mám chybu v hodnotící části otázky, co mám dělat?
  Pokud byla otázka použita v odpovědníku a studenti tak mají nesprávný počet bodů, využijte aplikaci pro korekci odpovědí v
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Správa odpovědníku Korekce správných/špatných odpovědí v hodnotící části
  Vyberte popis, u kterého chcete opravit chybu, najděte problematickou otázku a zvolte „Opravit bodování“. Pokud chcete opravit více otázek zároveň, zaklikněte vybrané otázky a klikněte na „Upravit otázky najednou“. Formát odpovědí je stejný, jako při zadávání otázek textovým editorem.
  • U :r otázek je třeba přepsat číslo za označením :r na to, které označuje správnou odpověď. Za správnou může být vždy označena pouze jedna. V případě chybného obodování je třeba upravit počet bodů na konci řádku (za značkou „ok“).
  • U :c otázek je třeba řádek se špatnou odpovědí přepsat na správnou nebo jej úplně smazat. Vždy musí být za správnou označena alespoň jedna.
  • U ostatních typů otázek se oprava dělá analogicky.

  Po provedení změn stiskněte „Přepočítat“.

  Možnost „nový celkový počet bodů“ vypíše do poznámkového bloku opravené celkové počty bodů pro studenty, kteří odpovídali na opravenou otázku. Možnost „rozdíl bodů“ vytvoří blok, kde bude jenom bodový rozdíl mezi počtem bodů před opravou a po ní.

  Přepočet bodů se do poznámkového bloku uloží korektně, pokud je v popisu odpovědníku v sekci „Výsledky do poznámkového bloku“ vybraná volba „ano, pouze jeden nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku)“ nebo volba „ano, poslední uložené výsledky všech průchodů“.

  Pozor

  Korekce neslouží pro opravení sad otázek. Funguje jenom jako propočet bodů v poznámkovém bloku, sady je potřeba opravit zvlášť.

 • 11.Chci kopírovat a přesouvat otázky mezi sadami.
  Kromě přesouvání otázek v rámci jedné sady je možné přemisťovat a kopírovat otázky i z jedné sady do druhé.

  1 Možnosti přesouvání otázek.

  • Volba „Do jiné sady“ je vhodná v případě, že z části otázek stávající sady chcete vytvořit zcela novou sadu. Klikněte na tlačítko „Do jiné sady“ a pomocí zaškrtávátek označíte otázky, které chcete přesunout. Dále zvolte, jestli chcete otázky pouze zkopírovat (zůstanou v původní sadě) nebo přesunout (z původní sady budou odstraněny), zadejte jméno nové sady a vyhledejte složku, kam se má sada uložit. Operaci dokončíte tlačítkem „Proveď“.
   Pozor

   Vybrané otázky nelze takto přímo přesouvat ze sady A do sady B, vždy je třeba vytvořit novou sadu.

  • Volbu „Z jiné sady“ použijte, když do některé sady otázek chcete načíst celou jinou sadu otázek. Klikněte na tlačítko „Z jiné sady“ a vyberte, za kterou otázku se má sada vložit. Volbou „odstranit zdrojový soubor“ původní sadu zrušíte. Ponecháte-li nezaškrtnuté, pouze ji zkopírujete. Nakonec opět stiskněte tlačítko „Proveď“.

 • 12.Jaký význam má složka testbank?
  Do složky testbank ve studijních materiálech předmětu ukládejte sady otázek a popisy testů. Složka je chráněná tak, že ani chybnou manipulací s přístupovými právy ji nelze otevřít pro čtení, přístup má pouze učitel. Přístupová práva není třeba nastavovat.

  Agenda tak značnou měrou dbá na bezpečnost, aby nedošlo ke kompromitaci zkušebních materiálů.

 • 13.Problematické využití dvojtečky v definici otázek v sadě
  Pokud chcete v zadání otázky využít „:“ (dvojtečku) je třeba místo „:“ vložit entitu „&#58;“, systém ji jinak vnímá jako odpovědní prvek.

 • 14.Můžu použít CSS styl při tvoření otázek?
  Ano. CSS styl importujte pomocí:
  <style type="text/css">@import "/auth/el/fakulta/obdobi/predmet/cesta/styly/soubor.css";</style>
  Import CSS stylu jiným způsobem není možný (např. pomocí tagu <link> apod.).

 • 15.Lze do jednotlivých otázek vkládat komentář pro vlastní potřebu?
  Ke každé jednotlivé otázce lze přidat komentář, který je viditelný pouze vyučujícímu, a to v sadě otázek nebo při prohlídce průchodů odpovědníkem. Komentář je uvozen znakem "#" na začátku řádku. Pozor! HTML editor tvorbu komentářů nepodporuje.

 • 1.Jak mám založit popis odpovědníku a kam ho mám umístit?
  Po vytvoření sady otázek vstupte na stránky určené pro správu odpovědníku pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Správa odpovědníku
  Klikněte na „Založit nový popis odpovědníku“ a zvolte režim (procvičování, ostrý test u PC, ...) podle zamýšleného využití. Volba režimu má vliv na přednastavení méně podstatných voleb typickými hodnotami pro dané využití. Pokud již předmět obsahuje nějaké popisy odpovědníku, můžete jeden z nich použít jako šablonu a nový popis si nechat přednastavit podle něj. Stačí místo volby konkrétního režimu zvolit daný popis v seznamu.
  Nakonec stiskněte tlačítko „Vybrat“, které vám umožní vstoupit do formuláře pro zadání parametrů.

  Pozor

  Zvolený režim a jeho přednastavené hodnoty jsou pouze orientační, všechny vlastnosti si můžete nastavit libovolně. Například u režimu Ostrý test u PC (pro reálné zkoušení) není obvyklé sdělovat studentům správné odpovědi, ale můžete.

  Popis odpovědníku má příponu .qdesc (questionnaie description). Implicitně je ve správci souborů uložen ve složce Odpovědníky/testbank, do které nemají studenti přístup. Pokud chcete toto umístění změnit, klikněte na tlačítko „Změnit“, které se nachází hned na začátku popisu vedle stávající adresy.

 • 2.Jaký mám pro odpovědník zvolit název a jak k němu připojím sadu otázek?
  První tři položky ve formuláři jsou název odpovědníku, jméno souboru a výběr sady otázek.
  • Název: nejlépe krátký a výstižný; pokud budete chtít uložit bodové hodnocení studentů do poznámkového bloku, musí mít název odpovědníku maximálně 32 znaků.
  • Jméno: nepovinné, počítač si ho umí vytvořit sám.
  • Výběr sad otázek: sadu zavedete kliknutím na tlačítko „Vybrat ze všech sad“. Zobrazí se tak seznam všech dostupných sad v předmětu, ve kterém označíte ty, jež chcete použít a potvrdíte stiskem „Vybrat zaškrtnuté“. V případě, že chcete vložit sadu, která se nenachází ve Studijních materiálech, vložte její adresu do políčka pod tlačítkem „Vybrat ze všech sad“ a klikněte na „použít“ (Nalezení adresy vám usnadní tlačítko „Vyhledat“).

   1 Náhled na výběr sad otázek.

 • 3.Chci kombinovat otázky z různých sad v jednom odpovědníku
  V jednom odpovědníku můžete zároveň použít i několik sad otázek. Postup je v zásadě stejný jako u první sady.

  Pozor

  Všechny sady, které chcete použít, musí mít zaškrtnuté políčko v šedém obdélníku.

  Můžete také upřesnit, v jakém pořadí mají být otázky jednotlivých sad za sebou – vepište požadované pořadí do políčka před nápisem „pořadí sady“ v šedém obdélníku.

  V jakých případech učitel použije v odpovědníku více sad otázek? Například má jednotlivé sady otázek identifikaci, aby je bylo možné pohodlně vytvářet v textovém souboru.

  Přesné znění otázek se kopíruje do souborů s odpověďmi studentů. Pokud učitel znění otázky nebo rozsah sady změní, konkrétní již studentem dříve provedené zodpovězení odpovědníku se nezmění. Tak lze naprosto přesně ověřit podobu, kterou materiál měl, když s ním student pracoval.

  Tip

  Kliknutím na odkaz „upravit sadu“ se tato sada otevře v novém okně v režimu editace. Můžete si tak rychle ověřit, jaké otázky sada obsahuje i případně upravit pro potřeby testu.

 • 4.Jak studentům sdělím pravidla pro práci s odpovědníkem?
  Pokyny pro práci s odpovědníkem a další informace (maximální možný počet bodů, kde studenti najdou výsledky apod.) můžete vepsat do pole „Pokyny k odpovědníku“. Studentům se zobrazí ještě před otevřením odpovědníku.

 • 5.Jak nastavím bodování odpovědí?
  Pokud si bodování nepřejete (např. u anket nebo průzkumů), zaškrtněte políčko „nebodovat“. V opačném případě zadejte implicitní počet bodů za správně zodpovězenou otázku (ok).

  Máte bodové hodnocení zadáno v sadě otázek? Bodové hodnoty uvedené přímo v sadě otázek mají větší váhu a „přebijí“ nastavení odpovědníku. Máte-li v popisu odpovědníku např. 1 bod, ale v sadě máte u nějaké obtížné otázky uvedeny dva body („ok 2“), student dostane za správnou odpověď dva body.

  Pozor

  Body se přidělují ke každému „ok“ zvlášť. Pokud tedy máte v jedné otázce např. čtyři odpovědní pole a student je správně vyplní, dostane 4× počet bodů uvedený v popisu odpovědníku (při nastavení „1“ tedy 4 body). Pokud chcete zachovat stejný počet bodů za všechny otázky bez ohledu na počet „ok“, docílíte toho zadáním bodového hodnocení v sadě otázek. V našem případě by to znamenalo uvést ke každéku „ok“ 0,25 (ok 0,25). Hodnotu lze zadat také pomocí procent (ok 25%).

  Můžete nastavit i trestné body za špatné odpovědi či nezodpovězené otázky.

 • 6.Jak dostanu bodové hodnocení do poznámkového bloku?
  V popisu odpovědníku stačí v sekci „Výsledky do poznámkového bloku“ zadat „ano“ v kombinaci s nastavením implicitního počtu bodů. IS STING automaticky vytvoří poznámkový blok, kam se uloží počet dosažených bodů. Přenáší se pouze body, ne např. volně tvořené odpovědi.

  Volba „ano“ se dále dělí na následující možnosti:

  • „ano, pouze jeden nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku)“: tato možnost je používaná především při nastavení „ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář“. Můžete ji však využít i v případě opakovaného sestavování nových testů, pokud je pro vás a pro studenty důležitý pouze poslední dosažený výsledek.
  • „ano, pouze jeden nejlepší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)“: tato možnost se nejčastěji využívá v kombinaci s „Vyhodnocovat splnění“. Student odpovědník otevírá opakovaně za účelem dosažení jistého počtu bodů.
  • „ano, pouze jeden nejhorší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)“: používá se v případě, když chcete, aby student odpověděl pouze jednou, ale měl možnost odpovědník otevřít podruhé, např. v případě výpadku. Nemůže se použít v kombinaci s možností „Vyhodnocovat splnění“.
  • „ano, poslední uložené výsledky všech průchodů“: má smysl volit pouze v případě, když hodláte studentům dovolit, aby si opakovaně sestavovali nové, nevyplněné testy (viz níže). Pokud si test jednou sestaví a pak jen opravují odpovědi (tj. „aktualizují stále tentýž formulář“), počet bodů se vždy přepisuje na poslední výsledek.
  • „ano, všechny uložené výsledky všech průchodů“: se používá v případech, kdy student prochází odpovědníkem opakovaně a je žádoucí evidovat výsledky všech zodpovězení jednoho odpovědníku. Můžete tak například sledovat, zda se student při vyplňování testu průběžně zlepšuje, nebo zhoršuje.
  • „ano, pouze jeden nejnovější výsledek a body zavádět za jednotlivé sady“: tuto možnost používejte ve výjimečných situacích, kdy potřebujete rozlišit získané body z jednotlivých sad otázek.

  1 Náhled na možnosti ukládání výsledků do poznámkového bloku.

  Nechcete-li poznámkový blok zveřejnit studentům okamžitě, zaškrtněte možnost „Poznámkový blok zatím nezveřejňovat“. Pro následné zveřejnění nastavte v parametrech poznámkového bloku příznak „Student smí do bloku nahlížet“.
  Pokud si poznámkový blok nepřejete, zaškrtněte „ne, neukládat do poznámkového bloku“.

  V případě, že se studentovy odpovědi neuloží korektně (například v důsledku chyby připojení), jeho výsledky se nezavedou do poznámkového bloku. Pro dodatečné zavedení dílčího počtu bodů můžete využít možnost „Ukončit rozpracovaný průchod“ (pokud student v odpovědníku využíval tlačítko uložení). Zvolte

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníků [vybraný odpovědník] odpovědi [vybraný student] Ukončit rozpracovaný průchod

  1 U vybraného studenta lze přes ikonu montážního klíče zobrazit operace a mezi nimi vybrat „Ukončit rozpracované průchody“.

 • 7.Chci mít přehled, zda studenti získali minimální požadovaný počet bodů
  Chcete-li stanovit, kolik bodů musí student minimálně získat, a následně kontrolovat splnění limitu, zadejte požadovaný počet bodů do políčka „počet bodů nezbytných ke splnění“ v sekci „Vyhodnocovat splnění“. Počet bodů nutných ke splnění testu můžete zadávat i jako procentní hodnotu. Pokud např. uvedete „75%“, bude test vyhodnocený jako úspěšný, pokud student získá 75 % a více z maximálního počtu bodů. Zároveň je třeba nastavit, aby se výsledky zapisovaly do poznámkového bloku (v sekci „Výsledky do poznámkového bloku“ zaškrtněte „ano, pouze jeden nejlepší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)“).
  Pokud student v jednom z průchodů odpovědníkem dosáhne minimálního počtu bodů, objeví se v poznámkovém bloku *1, což znamená v tomto případě „splněno“, nikoliv počet získaných bodů. V případě, že student minimálního počtu bodů nedosáhne, bude mít v poznámkovém bloku *0.

  Vyjádření dosažení minimálního počtu bodů pomocí jedničky a nuly umožňuje sečtením bloků jednoduše zjistit, kolik odpovědníků který student splnil.
  Můžete si také vypsat seznam studentů, kteří dosáhli nebo nedosáhli potřebného počtu bodů. Při výběru předmětu v agendě „Učitel“ zvolte i omezení "jiné – studenti" a konkrétně "dle počtu bodů v poznámkovém bloku". Poté zaškrtněte požadovaný blok a zadejte počet bodů. Pro výpis studentů, kteří odpovědník splnili, to bude „=1“ a pro výpis studentů, kteří odpovědník nesplnili, to bude „=0“. Záznamník učitele s vybranými studenty se zobrazí po kliknutí na „Upřesnění omezení“.

  Informace o splnění limitu se zobrazuje i studentům. U odkazu na odpovědník

  Informační systém Student Výuka (E-learning) Odpovědníky
  se zeleně vypisuje „splněno“ nebo červeně „nesplněno“.

 • 8.Budou otázky a nabízené možnosti seřazeny stejně jako v sadě?
  Mohou být a nemusí. V popisu odpovědníku můžete zadat, zda chcete promíchat pořadí otázek. Nabízí se zde tři možnosti v rámci nastavení „Pořadí otázek v rámci odpovědníku má být:“
  • zcela náhodné – náhodně promíchá všechny otázky (pokud používáte více sad a máte určeno pořadí, otázky se náhodně promíchají ze všech bez ohledu na pořadí sady!)
  • postupně otázky z jednotlivých sad, v rámci každé sady zamíchat náhodně – používá se v případě použití více sad – náhodně promíchá otázky ze sady a zároveň bude dodrženo nastavené pořadí sad (pokud je upřesněno). Nejprve tedy budou v testu náhodně namíchané otázky z první sady, poté náhodně namíchané otázky z druhé sady, atd.
  • zachovat posloupnost otázek tak, jak jsou za sebou v sadě – pokud nepoužíváte všechny otázky ze sady, vybere se prvních n otázek ze sady v takovém pořadí, v jakém jsou definovány v definičním souboru. Pokud používáte všechny otázky ze sady, použijí se přesně v tom pořadí, jak jsou v definiční souboru.

  Pokud nevyplníte políčko „pořadí sady“, sady se použijí v náhodném pořadí.

  Můžete také rozhodnout, zda si přejete promíchat pořadí nabízených možností, ze kterých studenti vybírají správné odpovědi. Při tvorbě otázek se pak nemusíte starat o to, abyste správnou odpověď neuváděli vždy na stejném místě.

 • 9.Kolikrát si student může odpovědník otevřít a může se podívat na správné řešení?
  I toto závisí na vaší volbě. Přístup ke správnému řešení se nastavuje v sekci „Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem“:
  • zobrazovat pouze u správně zodpovězených otázek: po zaškrtnutí této volby se nebudou zobrazovat správné odpovědi u špatně zodpovězených otázek. Student uvidí jen, že otázku zodpověděl špatně. Pokud má povolen další průchod, může se pokusit otázku zodpovědět lépe.
  • ihned při vyhodnocení odpovědníku: jakmile student test uloží, bude se moci podívat na správné řešení a na získané body kliknutím na odkaz „prohlídka“.
  • automaticky zobrazit ihned po práci s odpovědníkem: ihned po odevzdání testu bude student automaticky přesměrován na stránku se zobrazením správného řešení.
  • po skončení období, kdy je s odpovědníkem možno pracovat: student uvidí správné řešení až po uplynutí doby, kdy může s odpovědníkem pracovat (viz níže). Do té doby neuvidí ani bodové hodnocení jednotlivých otázek. Pokud mu přesto chcete celkový výsledek sdělit, využijte přenos hodnocení do poznámkových bloků (viz výše).
  • nikdy: student neuvidí správné řešení, typické nastavení pro reálné zkoušení.
   Lze povolit zobrazování získaných bodů v seznamu průchodů.
  • prohlídku povolit až po x pokusech (pokud není celý odpovědník správně zodpovězen dříve): cílem je donutit studenty více přemýšlet o svých případných chybách v procvičovacím testu tím, že jim zabrání zobrazit si správné výsledky ihned po prvním pokusu. Místo toho mají možnost test s vědomím, že v něm vše nemají správně několikrát opravit. Pokud je zároveň nastavena volba, jež umožňuje generovat více různých zadání, počítají se pokusy pro každé vygenerované zadání zvlášť.
   Tip

   Uvedený počet pokusů limituje pouze přístup k odpovědím; samotné zodpovídání student smí provádět i na více pokusů.

  • pouze v době od – do (nedoporučuje se používat): student si může otevřít zobrazení správného řešení pouze v nastaveném intervalu. (Pokud volbu vyberete a nevyplníte hodnoty, zobrazí si řešení vždy.)
   Pozor

   Časové omezení pro zobrazení správných výsledků nezaručuje, že si je studenti nenafotí, nepošlou mailem apod. Proto tuto volbu nepoužívejte, pokud máte vážný zájem na dalším utajení správných výsledků.

  Možnost opakované práce s odpovědníkem nastavíte v sekci „Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně“:

  • maximální počet vyhodnocení testu (pokud nevyplníte, bude neomezeně): mezi počet vyhodnocení testu se nezapočítávají průběžná uložení, protože při nich nedojde k vyhodnocení testu. Test je vyhodnocen až po jeho odevzdání.
   Pokud potřebujete místo počtu vyhodnocení odpovědníku počítat jeho otevření, zaškrtněte volbu „místo počtu vyhodnocení započítat počet otevření odpovědníku“.
  • ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky): termín „průchod“ znamená, že si student sestaví čistý, nevyplněný test. Můžete si tento parametr nastavit i v případě, že používáte všechny otázky ze sady. V tom případě bude mít student před sebou znovu čistý test a bude muset vyplnit vše znovu. Pokud používáte jen určitý počet otázek, bude student pracovat s obměněnými variantami testu (výběr otázek je náhodný!).
   U této možnosti lze zakázat možnost odpovídání na již sestavené průchody.
  • ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář: to znamená, že si student může čistý test sestavit jen jednou. Po té už může jen opravovat své odpovědi, nikdy už nebude mít před sebou nevyplněný test.
  • ne (když spustíte odpovědník, už nelze daný odpovědník znovu otevřít a měnit odpovědi): toto je volba typická pro zkoušení. Opakované otevření není možné ani před konečným odevzdáním.
  • nikdy (pokud se jedná o skenovací test a chcete zpřístupnit pouze prohlídku): tato volba nedovolí studentovi test spustit. Využívá se pouze pro skenovací testy, kdy se testy píšou na papír. Prohlídku testů můžete zpřístupnit v sekci „Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem“.

 • 10.Je nepohodlné pohybovat se v odpovědníku s velkým počtem otázek
  Odpovědník můžete rozdělit na stránky. V popisu v sekci „Po kolika otázkách odpovědník stránkovat“ určíte, kolik otázek se bude zobrazovat na stránce (obrazovce) nebo zda se mají otázky stránkovat po sadách.

  1 Ukázka odpovědníku stránkovaného po dvou otázkách (v novém vzhledu).

  Mezi stránkami se studenti přepínají pomocí tlačítek. Stránkování může také ztížit opisování z obrazovky souseda. Při přechodu z jedné stránky na druhou dochází navíc automaticky k průběžnému uložení. Pokud zároveň zaškrtnete volbu „nepovolit studentovi vracet se na předchozí stránku“, tak se student po přechodu na další stránku již nebude moci k předchozím otázkám vracet a upravovat svoje odpovědi.
  Stránky lze rozdělit i podle sad (volbou „na jednu stránku umístit otázky pouze z jedné sady“). Na jedné straně potom budou souvislé bloky otázek, které jsou vytaženy z jedné sady.

 • 11.Chci nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat
  V sekci „Skupina práv a časů“ je třeba nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat. Přes tlačítko „Zaveď další právo“ vyberte požadovanou volbu a klikněte na „Přidat právo a upřesnit nastavení“. Pokud jste zvolili např. „Studenti předmětu v období“, musíte volbu potvrdit ještě jednou tlačítkem „Přidat upřesněné právo“. Pokud byla operace úspěšně provedena, zmizí hlášení „Dosud žádná zadaná práva“ a objeví se tabulka s údaji o přidělených právech.

  Je možné zadat i několik různých práv.

  1 Formulář se dvěma zadanými skupiny práv.

 • 12.Chci práci s odpovědníkem omezit časově
  K dispozici jsou dvě základní možnosti: zadáním intervalu od–do nebo celkového počtu minut, kdy je s odpovědníkem možné pracovat.
  • Nastavení intervalu od–do
   Můžete zvolit datum a hodinu, od kdy a do kdy je možné s odpovědníkem pracovat. Můžete buď zadat oba údaje, nebo jen některý z nich. Je možné nastavit až tři intervaly zpřístupnění odpovědníku.
  • Nastavení celkového počtu minut
   Další možností je zadat celkový počet minut, kdy lze s odpovědníkem pracovat. Čas se počítá každému zvlášť od okamžiku prvního otevření odpovědníku. Přestože učitel může nastavit, že student se smí k odpovědníku vracet a opakovaně s ním pracovat, stále se celkový čas počítá od prvního otevření odpovědníku.
  • Kombinace obou způsobů
   Oby typy časového omezení můžete kombinovat. Uplatní se limit, který vyprší dříve. Máte např. odpovědník, kde je nastaven interval 15:00 až 16:00 a zároveň 10 minut. Když student odpovědník otevře v 15:55, bude mít na jeho zodpovězení pouze 5 minut. Pokud ho otevře v 15:00, bude mít k dispozici 10 minut.

  Kombinaci časových omezení lze využít např. při reálném zkoušení na známky. Chcete např. dát studentům čas 30 minut a zároveň nechcete, aby studenti o část času přišli kvůli zpoždění začátku testu. V takové situaci je výhodné nastavit interval např. 10:00–11:30 a zároveň celkový počet minut 30. Každý student bude mít na práci 30 minut a nezáleží na tom, zda test otevře v 10:00 nebo v 10:05. Znevýhodněni by byli pouze studenti, kteří by test otevřeli v 11:01 nebo později.

  Obdobně můžete postupovat i v testech určených k procvičování během semestru. Chcete například, aby studenti pracovali s odpovědníkem opakovaně v určitém časovém úseku (třeba od března do května), ale vždy pouze po omezenou dobu (např. 20 minut). Při tomto typu testování je třeba mít nastaven parametr „ano a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky“. Při nastavení „ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář“ se totiž počítá čas od prvního otevření odpovědníku. Pokud by student v našem případě uložil test po 10 minutách a vrátil se k němu po půl hodině, už by s ním nemohl pracovat, protože by mezitím uplynulo oněch 20 minut.

  Více intervalů zpřístupnění odpovědníku nachází využití v případě testů ve více termínech pro různé skupiny nebo semináře v rámci jednoho předmětu nebo sdílených předmětů. Odpadá tak nutnost vytvářet více popisů odpovědníků pro jeden test, který je určen různým skupinám studentů. Důležité také je, aby všechny skupiny studentů, které mají s odpovědníkem v daný čas pracovat, měly zároveň přidělená příslušná práva. Například chcete dát jeden test dvěma skupinám studentů. První zkouškový termín je v 10:00, druhý ve 14:00. V popisu odpovědníku do prvního řádku nastavíte datum a čas například 10:00–11:00, do druhého řádku 14:00–15:00. Jeden popis tak slouží pro dva zkušební termíny.

  U obou typů časových omezení student vidí, kolik času mu ještě zbývá. Posledních 5 minut se na počitadle objeví červené upozornění na blížící se konec testu, které po dobu poslední minuty navíc bliká.

  1 Studenti vidí, že se čas odpovídá odpovědníku blíží ke konci (nový vzhled odpovědníků).

 • 13.Chci test zpřístupnit různým skupinám v různých časech
  V rámci jednoho Popisu odpovědníku lze nastavit různé kombinace časů a práv.

  Například: vyučující učí tři seminární skupiny, každá se učí v jiný den a on chce nastavit jeden odpovědník pro všechny skupiny tak, aby vždy mohli odpovídat jen studenti z konkrétní seminární skupiny v den, kdy mají výuku.

  Pro každou seminární skupinu přes tlačítko „Přidat skupinu práv a časů“ vloží sekci, v rámci které nastaví právo pro konkrétní seminární skupinu a nastaví čas, kdy si student smí odpovědník spustit.

  Nemusí tak nastavovat tři různé odpovědníky, ale stačí jediný.

  1 Ukázka použití skupin práv a časů – jedna seminární skupina si zobrazí odpovědník v jeden den a druhý v jiný.

  Lze přidávat i speciální skupinu práv a časů. Tato možnost slouží především pro nastavení odpovědníků pro studenty se specifickými nároky (typicky využije Teiresiás).

 • 14.Co když student nestihne test uložit včas?
  Pokud student test neuloží ve stanoveném limitu, systém to po jeho vypršení udělá automaticky. Tuto funkci není nutné nastavovat, ale není ji ani možné zrušit. Při zkoušení je dobré studenty o této skutečnosti informovat.

 • 15.Přijde student o všechny odpovědi, pokud při ukládání dojde k chybě?
  Aby se předcházelo případům, kdy student z nějakého důvodu test omylem neuloží (např. kvůli výpadku počítače nebo výpadku internetového připojení), mohou studenti při vyplňování odpovědníku využít funkci „Průběžně uložit“. V takovém případě bude mít student po opětovném spuštění odpovědníku uložené svoje předchozí odpovědi ve stavu, v jakém byly při posledním průběžném uložení. Pokud chcete minimalizovat riziko, že student o svoje odpovědi během vyplňování odpovědníku omylem přijde, je dobré studenty na tuto funkci předem upozornit.

  V nastavení odpovědníku můžete také využít volbu „Připomínat průběžné ukládání“, kde můžete nastavit časový limit, po kterém se studentovi na obrazovce po krátkou dobu zobrazí upozornění, že by měl test průběžně uložit.

  V případě, že již studentům připravujete odpovědníky v novém vzhledu (a nikoliv v tradičním, nastavení najdete ve formuláři pod volbou „Vzhled odpovědníku“), odpovědníky se automaticky všem studentům průběžně ukládají po 10 minutách.

 • 16.Jak odpovědník zveřejním studentům?
  Odpovědník zpřístupníte studentům jednak přidělením práv a jednak vytvořením odkazu na odpovědník. Pokud si budete chtít odpovědník před zveřejněním nejprve vyzkoušet, pak zatím nenastavujte práva a popis uložte pomocí tlačítka „Uložit a zatím studentům nezpřístupnit“.

  Teprve až se rozhodnete odpovědník zveřejnit, vstupte přes

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Odpovědníky Správa odpovědníku [vybraný odpovědník] upravit
  opět do popisu odpovědníku. Nejprve nastavte přístupová práva (viz otázka Chci nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat).

  Pozor

  Práva je nutné přidělit v popisu odpovědníku, nestačí je nastavit ve správci souborů (tam už je nastavovat nemusíte).

  Dalším krokem je vytvoření odkazu. Odkaz je nový soubor se zvláštním typem .qref (questionnaire reference). Vytvoříte jej tak, že popis odpovědníku uložíte tlačítkem „Uložit a zpřístupnit“.
  Implicitní umístění odkazu je ve složce Studijní materiály/Odpovědníky. Toto umístění můžete změnit pomocí tlačítka „Změnit“ ve volbě „Zpřístupnění odpovědníku studentům“ vložením jiné adresy.

  Studenti zapsaní v předmětu vidí odkaz na odpovědník také na své studentské stránce, kde jsou shromážděny veškeré odkazy související s e-learningem:

  Informační systém Student Výuka Odpovědníky

  1 Přehled odpovědníků v agendě Student.

 • 1.:: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi
  checkbox (zaškrtávátko)

  :: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Volby – pod zadáním otázky vyberte jednu z nabízených možností:

   1 Výběr volby má vliv na způsob sčítání bodů.

   • úplně správně – uvedené body se přidělí, pokud student zaškrtne úplně všechny odpovědi, které učitel označil za správné, a nezaškrtne žádnou možnost navíc. V textovém formátu otázky vyjádřeno pomocí „ex ok“.
   • součet za jednotlivé – přidělí se součet bodů za všechny (správné i špatné) zaškrtané možnosti. Učitel označí správné odpovědi ve formuláři „ok“ a špatným může, ale nemusí, definovat záporné body, např. „-2“.
   • alespoň správné body se přidělí pouze, pokud student zaškrtne úplně všechny správné odpovědi, které učitel ve formuláři označil „ok“. Pokud učitel definoval záporné body pro špatné odpovědi a student zaškrtl i nějakou špatnou odpověď, odečtou se mu body za zaškrtnutou špatnou odpověď.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 2.:: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď
  radio button (radio tlačítko)

  :: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 3.:: a :: Odpovězte textem
  area (oblast), do které student píše delší odpověď

  :: a :: Odpovězte textem:
  Co víte o ježkovi?

  • Body nelze formulářem stanovit.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Implicitní velikost okna pro vepsání textu je 80 sloupců a 10 řádků (velikost se uvádí ve znacích). S rozměry je možné dále manipulovat.
  • Ve formuláři lze zapnout počítání znaků nebo slov a nastavit limit pro jejich vepsání. Pouze u znaků je po překročení limitu možné blokovat další vepisování. Jak je studentem limit dodržen, je možné po zodpovězení odpovědníku zkontrolovat v prohlídce odpovědí.

   1 Nastavení velikosti okna pro odpověď a limitu pro počítání znaků.

 • 4.:: h :: Odpovězte textem s možností formátování
  Otázka typu :h nabízí možnost odpovědi delším textem s možností tento text formátovat.

  1 Ukázka otázky, kdy se odpovídá textem s formátováním.

  • Body nelze formulářem stanovit.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Pokud použijete nový vzhled odpovědníku, lze využít i funkci počítadla slov či znaků. Počitadlo v otázce je orientační, neblokuje vepisování dalších znaků po překročení limitu.
  Tip

  Otázku lze například použít v odpovědníku zaměřeném na problematiku správných citací, kdy musí studenti umět správně použít i formátování – vyznačení kurzívy, tučného písma atd.

 • 5.:: t :: Doplňte nebo Přeložte
  text field (textové pole)

  :: t :: Doplňte: nebo Přeložte:
  jaro, léto, podzim, ...

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky „:t“ určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :t___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 • 6.:: tt :: Vepište do více polí
  více textových polí

  :: tt :: Vepište do více polí:
  jaro, , podzim,

  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězené textové pole.
  • Správné odpovědi: vepište do menších polí (lze „přidat“ pomocí tlačítka).
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky „:tt“ určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :tt___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 • 7.:: v :: Vyberte z nabídky
  výběr z nabídky (roletové menu)

  :: v :: Vyberte z nabídky:

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § – nejlépe ve formě entity jako „&amp;“, „&permil;“, „&sect;“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)

 • 8.:: vv :: Vyberte z více nabídek
  více výběrů

  :: vv :: Vyberte z více nabídek:
  jaro, , , zima.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí (lze „přidat“ pomocí tlačítka), správné položky označte zaškrtávátkem vlevo
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § – nejlépe ve formě entity jako „&amp;“, „&permil;“, „&sect;“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)
  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězený výběr z menu

 • 9.:: m :: Seřaďte nebo Vytvořte dvojice
  matching (seřazení, přiřazení)

  1 Ukázka otázky pro seřazování dvojic.

  • Náhodného promíchání jednotlivých možností dosáhnete zaškrtnutím „pořadí odpovědí náhodné“ v „Popisu odpovědníku“.

  • Body: počet bodů získaných za zcela správnou odpověď (nabídky správně seřazené). Upřesněte číslem nebo procentem, např.
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 % z hodnoty odpovědi, kterou nadefinujete v „Popisu odpovědníku“)
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v „Popisu odpovědníku“)

   Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí.
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Nedoporučuje se používat ani znak = (rovnítko), který může mít vliv na výpočet bodů.
  • V odpovědích/možnostech můžete vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § - nejlépe ve formě entity jako „&amp;“, „&permil;“, „&sect;“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...).
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.

 • 10.:: n :: Vepište číslo
  number (vepište číslo)

  :: n :: Vepište číslo:
  Uveďte Ludolfovo číslo pí s přesností na 3 desetinná místa

  • Odpověď zadejte jako číslo nebo jako číselný interval, např.

   3.14
   -4,08
   10..20

  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 11.:: s :: Upravte slovosled:
  slovosled

  :: s :: Upravte slovosled
  This| nice| is| very| question

  • Nemusíte vyplnit zadání, neboť je zastoupeno větou z otázky s přeházeným slovosledem.
  • Kombinace slov, z nichž student sestavuje větu, se zobrazuje v různém pořadí. Nutno zadat v popisu odpovědníku možnost „pořadí odpovědí náhodné“.
   Upravte slovosled:
   question| This| nice| is| very

  • Do první odpovědi vepište větu ve správném tvaru, úseky, které se mají promíchat, oddělte svislou čárou.
  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   ok
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 %, z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")

   (od symbolu ok oddělte mezerou) Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 12.:: b :: Klíč zobrazí odpověď
  blind (zakrytá odpověď)

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.
  Je to mapa.

  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 13.:: bb :: Klíče zobrazí odpovědi – více skrytých polí
  blind (zakrytá odpověď)

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či , toť

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či nebýt, toť otázka.

  • Skryté texty, které se zobrazí po kliknutí na lupu: vepište do menších polí
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.

 • 14.:: l :: Přímé zadání algebraického výrazu
  :: l ::Přímé zadání algebraického výrazu:
  • Tento typ otázky je určen pro matematické otázky, na které má student odpovědět algebraickým výrazem. Správnost odpovědi je kontrolována pomocí programu Maple a umožňuje tak např. správně vyhodnotit různé zápisy téhož výrazu (např. „1/2*sin x“ a „sin(x)/2“). Aby bylo možné otázku vyhodnotit, musí tedy student odpověď zapsat v syntaxi programu Maple.

   Kontrolu správnosti odpovědi lze ovlivnit pomocí seznamu povolených (whitelist) a zakázaných (blacklist) funkcí nebo procedur, které se v odpovědi mohou, resp. nesmí objevit. Můžete tak studentům zpřístupnit pouze některé funkce pro odpověď nebo zamezit provést výpočet vlastní odpovědi pomocí nějaké funkce Maplem.
   Definice otázky je podobná jako u typu :t a :tt, kdy počtem podtržítek za znaky „:l“ určujete délku vstupního políčka. V následujících příkladech jsou uvedeny možnosti použití whitelistu a blacklistu.

   Příklad otázky s whitelistem: Derivujte funkci <M>f(x)=cos(2*x)</M>
   :l_________________
   :l="-2*sin(2*x) w[sin, cos]" ok
   (Pro odpověď lze použít pouze funkce sinus a kosinus.)

   Příklad otázky s blacklistem: Derivujte funkci <M>f(x)=x^5</M>
   :l_________________
   :l="5*x^4 b[diff, Diff]" ok
   (Pro zadání zderivovaného výrazu nelze použít funkci pro derivaci.)

   Pokud není v definici odpovědi použit whitelist ani blacklist, použije se tzv. autorské řešení, které automaticky použije whitelist z funkcí použitých ve správné variantě.

  • V zadání můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML. Zápis matematických výrazů se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Př. zápisu <M>T_e=10^8 K, n_0=10^{19} m^{-3}</M>.
  • Body: za definici správné odpovědi je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   2
   -2
   50%
   -25%

  • Procento je počítáno z hodnoty zadané v popisu odpovědníku.
  Tip

  Tipy: Na demostraci vytvoření otázky typu :l v odpovědníku se můžete podívat v tomto videu.

  Pro tvorbu :l otázek můžete použít Editor pro tvorbu otázek.

  V případě problémů s LaTexem je k dispozici aplikace Ladění vstupu pro Tex2img (autentizováno).

  Pozor

  Vyhodnocení správnosti tohoto typu otázky nezajišťuje IS STING. Odpovědi jsou zasílané na externí server, kde je správnost vyhodnocena skriptem a výsledek předán zpět do IS STING. Výpadky a problémy serveru lze hlásit pracovišti, které externí server spravuje (Laboratoř výpočetní techniky ÚMS PřF).

 • 15.:: e :: Vyhodnocení odpovědi externím serverem
  :: e :: Vepište algoritmus:
  Napište algoritmus pro výpočet následovníka:
  Pozn. správná odpověď je: každá, která vyhodnotí studentem vepsaný algoritmus na zadaných hodnotách shodně

  • Tento typ otázky je určen pro případy, kdy má student odpovědět výrazem/algoritmem, který nemá jednotný zápis. Správnost odpovědí ověřuje učitelův externí server, kde si učitel sám provozuje kontrolu správnosti výrazu/algoritmu.
  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • U zadání otázky lze použít HTML značky i HTML editor.
  • Definice odpovědi záleží na domluvě s vývojovým týmem. Typicky učitel vepíše správnou odpověď ve tvaru a:kontrolní_hodnoty, přičemž tyto hodnoty (kontrolní_hodnoty) použije externí server (a) jako parametry pro vyhodnocení studentovy odpovědi. Na základě domluvy s vývojovým týmem probíhá také vyhodnocení a zpracování odpovědi externího serveru. V návratovém řetězci obecně nesmí chybět hodnoty typu ok/nok (zda byla odpověď správná nebo ne), může ale dále obsahovat textovou zpětnou vazbu nebo jiné bodování (i procentuální).

 • 16.mezitext
  Mezi jednotlivé otázky lze vkládat materiál v HTML. Například lze začít výkladem či pracovním textem a po něm následují jednotlivé otázky – cvičení.

   Editor HTML

   • 1.K čemu je editor HTML
    Jedná se o nástroj umožňující editovat text v prostředí internetových stránek prakticky bez znalostí jazyka HTML.

   • 2.Práce v editoru
    Veškeré nástroje pro úpravu textu jsou přístupné z panelu nástrojů, který se zobrazuje v horní části obrazovky.

    Pracujete podobně jako v textovém editoru Word - práce s textem v bloku + ikonky reprezentující jednotlivé editační možnosti.
    Pokud si nejste jistí funkcí jednotlivých ikon, najeďte na ikonu kurzorem a zobrazí se vám popisek její funkce.

   • 3.Tlačítka "Průběžně uložit" a "Vložit"
    Pro vyšší uživatelský komfort je HTML editor v některých agendách vybaven tlačítkem "Průběžného uložení". Můžeta tak svoji práci pohodlně ukládat již během editace a předcházet tak ztrátě svých dat.

    [1] volba pro průběžné uložení
    [2] tlačítko "Vložit" použijte až když jste s prací hotovi a chcete editor opustit

   • 4.Tlačítko "Zdroj"
    Po stisknutí tlačítka "Zdroj"
    mohou pokročilí uživatelé text editovat přímo ve zdrojovém kódu HTML.
    Návrat zpět do okna, které zobrazuje momentální podobu editovaného textu se realizuje opětovným stisknutím tlačítka "Zdroj".

   • 5.Odkaz 'Systém → Nastavení HTML editoru'
    Každý uživatel si vzhled editoru může nastavit přesně podle svých představ. Zúžit panel nástrojů, změnit jazyk a design editoru, případně nastavit výšku editačního okna. A to buď v prostředí diskusního fóra nebo studijních materiálů (u obou možností jsou vypsány další agendy, pro které se nastavení uplatní).
    V dolní části obrazovky potom vidíte náhled aktuálního nastavení editoru - změny se projeví až po kliknutí na "Uložit a aplikovat".

   • 6.Vložení obrázku do textu
    Doporučujeme mít vkládané obrázky uložené přímo v agendách IS (např. ve "Studijních materiálech", tvoříte-li výukový dokument, nebo ve "Web", tvoříte-li soukromý dokument).
    Budete tak mít nejen lepší přehled o zobrazovaných souborech, ale především tak předejdete možnému vymazání nebo přesunutí souboru bez vašeho vědomí.

    Ujistěte se, že kurzor v textu je umístěn právě tam, kam chcete obrázek vkládat. Klikněte na ikonku v panelu nástrojů "Obrázek"

    .
    V zobrazené dialogu Vlastnosti obrázku zvolte "Vybrat na serveru". Zobrazí se vám adresářová struktura vaší fakulty, kde zvolíte váš předmět v období a vyhledáte příslušný soubor.
    Po kliknutí na soubor s obrázkem se automaticky vrátíte na předchozí dialogové okno. Zde můžete upravit chování textu vzhledem k obrázku (odsazení, obtékání...).
    Vše potvrdíte tlačítkem "OK".

    [1] pro vložení obrázku uloženého v materiálech na ISu zvolte "Vybrat na serveru".

   • 7.Vložení hypertextového odkazu v textu
    Chcete-li, aby se určitý text stal interaktivním a po kliknutí na něj byl student odkázán na relevantní internetovou adresu nebo soubor v ISu, vyberte tento text do bloku (např. obtáhnutím myší jako ve Wordu) a zvolte ikonku "Vložit/změnit odkaz"

    A) Odkaz do internetu (mimo IS)

    V zobrazeném dialogovém oknu Odkaz vepište do políčka "URL" požadovanou adresu.
    Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

    B) Odkaz na jiný dokument v IS

    V dialogovém oknu Odkaz klikněte na "Vybrat na serveru" a v zobrazené adresářové struktuře vyhledejte požadovaný soubor (stejně jako při vkládání obrázku).
    Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

    [1] do tohoto políčka vepište internetovou adresu, na kterou chcete v textu odkazovat
    [2] chcete-li v textu odkazovat na materiál umístěný v IS, zvolte "Vybrat na serveru"
    [3] pro otevírání odkazu v novém okně prohlížeče, vyberte záložku "Cíl" a v roletce "Cíl" zvolte "Nové okno"

   • 8.Vkládání textu
    Máte-li text připravený v jiném textovém editoru - typicky Wordu, doporučujeme využít funkce "Vložit z Wordu"
    pro zachování formátu.

    Tip: Máte-li problémy se zobrazováním textu zkuste celý text označit a použít CTRL+X a CTRL+V.

   • 9.Co mám dělat, když se editor HTML chová neočekávaně nebo chybně?
    K chybnému chování HTML editoru (např. ztráta části vkládaného textu, příliš velké/malé odsazení odstavce apod.) může docházet, pokud není upravovaný text správně HTML formátován, obsahuje-li nestandardní prvky, či je porušen. To se může stát, upravujete-li text, který byl vytvořen nebo změněn mimo editor HTML, nebo po zásahu přímo do zdrojového HTML kódu textu.

    Pokud vkládáte text z Wordu, či jiného pokročilého textového editoru, nemusí se formátování po vložení shodovat s původním, což je zapřičiněno značně odlišnými formátovacími možnostmi HTML stránek a velkých editorů určených k sazbě a tisku.

    Problematického chování v HTML editoru se vyvarujete, pokud budete text vytvářet a editovat pouze HTML editorem v IS. Obsah z jiných zdrojů (z HTML stránek, z Wordu atd.) vkládejte pouze funkcemi editoru (Vložit, Vložit jako čistý text, Vložit z Wordu). Zároveň nepoužívejte přímou editaci zdrojového kódu, pokud si nejste jisti, zda změny nemohou porušit správné formátování HTML.

   Tisk a skenování písemek

   • 1.Jaké technické zázemí potřebuji pro skenování písemek?
    Skener - (nejlépe s podavačem, pokud by skener skenoval pouze po jednom listu, bude práce zdlouhavá). Skenery, které se již osvědčily pro skenování písemek najdete v:
    Informační systém Tisk Seznam ověřených skenerů vhodných pro skenování do ISu

    Program "skenovani.exe" - nainstalovaný na počítači se skenerem. Není-li sw nainstalován, provede LVT , podrobnější informace k provozu skenovacího sw najdete v

    Informační systém Tisk

   • 2.Kolik času potřebuji na celý proces skenování písemek, kdo mi může pomoci?
    Příprava otázek - v případě, že máte obsah otázek připravený, pak vložení jedné otázky do formuláře odpovědníku bude trvat méně než jednu minutu (nezáleží na tom, zda ji máte napsanou na papíře nebo v textovém souboru).

    Nastavení Popisu odpovědníku - vám zabere asi deset minut. Nejvhodnější nastavení Popisu odpovědníku naleznete níže v této Nápovědě.

    Sestavení písemek - manipulace v IS pro vytvoření zadání písemek není časově náročná.

    Tisk zadání, odpovědního listu, průvodky - dle počtu písemek; případně dle možností tiskárny (tisk zadání oboustranně) nebo dle nutnosti kompletovat písemky, které mají zadání vytvořené na více stranách.

    Vlastní realizace zkoušky - záleží na vás.

    Skenování - záleží na rychlosti skeneru.

    Rozpoznávání písemek - rozpoznání jedné písemky trvá asi 5 vteřin.

    Oprava špatně rozpoznaných písemek - závisí na počtu špatně rozpoznaných písemek, zkušenost říká, že špatně rozpoznaných písemek jsou jednotky procent.

   • 3.Příprava otázek
    Pro skenování a automatické vyhodnocení písemek je možné používat pouze otázky typu :r (jedna z nabízených možností je správně) nebo :c (více z nabízených možností je správně). Kombinace těchto typů otázek v jedné písemce není možná. Písemka musí být sestavena buď pouze z otázek typu :r, nebo pouze z otázek typu :c. Možných odpovědí v jedné otázce je maximálně 6. Jak lze připravit sadu otázek s otázkami typu :r a :c naleznete v
    Informační systém Nápověda E-learning Odpovědníky, resp. Typy otázek v odpovědnících
    Pokud máte otázek opravdu velké množství, je lépe vložit všechny otázky najednou přímo z textového souboru.

    Skenovat lze i písemky, které učitel opravuje ručně. Tento odpovědník je zvláštní tím, že k němu nejsou zavedené žádné otázky. Otázky je možno vepsat ručně nebo dodat zadání na jiném papíře. Znalci LaTeXu mohou po stažení maker na stránce s Tiskem odpovědních listů nasázet text přímo do formuláře.

    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk odpovědního listu Stažení maker pro vlastní sazbu odpovědního listu

   • 4.Popis Odpovědníku
    Nyní už budete pracovat pouze v agendě
    Informační systém Učitel Správa odpovědníku
    Nejdříve založíte nový popis odpovědníku, který bude určený výhradně pro konkrétní zkušební termín (je vhodné, aby každý zkušební termín měl jiné zadání otázek). Použijete volbu "Založit nový popis odpovědníku".

    Režim nastavte na "Skenovat zaškrtávací písemku". Pokud nevytváříte popis odpovědníku poprvé, ale v daném semestru jste již skenovali a chcete použít stejné nastavení jako v předchozím popisu, nemusíte vyklikávat nastavení od začátku. Vyberte starý popis odpovědníku z nabídky "Chci si vybrat svůj odpovědník, podle kterého se má nový předvyplnit". Vytváříte nový odpovědník podle starého vzoru, je proto nezbytné vepsat nový název (nové datum zkoušky).

    Vytváříte-li odpovědník k písemce psané rukou, nastavte Režim na "skenovat rukou psaný text s body". V případě odpovědníku pro písemky psané rukou uveďte Název odpovědníku (povinný) nejlépe s datem zkoušky a uložte.

    V případě jiného odpovědníku postupujete následovně:

    Popis odpovědníku se automaticky ukládá do složky Testbank, která je implicitně studentům nepřístupná. Doporučujeme toto nastavení neměnit a umístění ponechat. Dále zvolte název odpovědníku, nejlépe s datem zkoušky. Pokyny není potřeba vyplňovat, studenti je u skenovacích písemek nevidí.

    [1] vyhledejte příslušnou sadu otázek, vepište počet otázek v jedné písemce a zaškrtněte "použít"
    [1] zvolte náhodné pořadí otázek i odpovědí
    [1] určete počty bodů za každou otázku. Záleží na vás, zda chcete pouze kladně ohodnotit správné odpovědi, či zda budete sankcionovat studenty za případné tipování odpovědi a udělíte za špatnou odpověď záporné body.
    Následující rubriky doporučujeme vyplnit takto:

    [1] výsledky uložte do poznámkového bloku
    [2] zaškrtněte, pokud nechcete, aby měli studenti bodový výsledek dostupný ihned po vyhodnocení naskenovaných písemek
    [1] studentům nezobrazujte správné odpovědi
    [1] typicky studenti nemají mít Odpovědník v IS přístupný. Toto nastavení provedete v rubrice "Zpřístupnění odpovědníku studentům".
    [2] popis odpovědníku uložte kliknutím na Uložit a zatím studentům nezpřístupnit.

   • 5.Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?
    Sestavení tištěných písemek

    Prvním krokem při přípravě skenovací písemky (hned po vytvoření odpovědníku) je sestavení zadání písemek. Zde zvolíte, kolik písemek bude pro tisk sestaveno. Pokud chcete vytvořit více stejných zadání, specifikujte také počet opakování jednoho zadání, aplikace vám následně vytvoří zadání, která budou obsahově identická a budou se lišit pouze číslem zadání. Tato volba se může hodit v případě, kdy chcete připravit zadání se stejnou náročností pro všechny studenty (např. státní zkouška).

    Tisk zadání

    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk zadání písemek
    Vyberete odpovědník pro konkrétní zkušební termín. Nyní máte dvě možnosti, vyzkoušejte na několika zadáních obě, která pro váš Odpovědník "vyjde lépe":
    • Tisk písemek z prohlížeče: nelze docílit oboustranného tisku. Výstup bude vypadat přesně tak, jak jej vidíte v prohlížeči (tisk připravuje prohlížeč), tj. tabulky, obrázky atd. by měly vypadat jako na stránce v IS. Zvolte počet písemek, které chcete tisknout; zadejte tisk všech zadání na jednu stránku, klikněte připravit pro tisk a vytiskněte. Při tisku vám prohlížeč bude tisknout vždy každé další zadání na novou stránku.
    • Tisk písemek přímo na tiskárnu: můžete zaškrtnout možnost oboustranného tisku, pokud má původní zadání lichý počet stran, ve výsledném souboru určeném pro tisk pak bude mít každé zadání sudý počet stran. Čísla zadání, která budete tisknout, se vám nabídnou automaticky. Zvolíte typ souboru, do kterého budete tisknout (nejvhodnější je pdf soubor) a kliknete na "Vytisknout". Pdf soubor se vám rovnou otevře. Zkontrolujete, zda jsou zadání umístěna dle vašeho přání, např. pro oboustranný tisk, a vytisknete. Tento tisk realizuje subsystém IS, složitější prvky v zadání (tabulky, obrázky) nemusí fungovat.

    Tisk odpovědního listu

    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk odpovědního listu
    Vyberete typ otázek, které používáte ve vašem zadání (typ :r pro výběr jediné správné odpovědi, typ :c pro výběr více možných odpovědí, případně rukou psaný text na stránce s body, pokud používáte otevřené odpovědi); vyberete si jazykovou mutaci a způsob autentizace odpovědí (typicky ponechte volbu "s učem" - další slouží např. pro skenování odpovědí uchazečů o studium (volba "s číslem přihlášky") nebo pro odpovědi lidí bez žádného vztahu k MU (volba "s Vámi vybraným číslem"). Poté zadáte počet odpovědních listů, které chcete tisknout (je dobré vytisknout jich větší množství než je zadání, pokud student otázku špatně zaškrtne a chce svou odpověď změnit či už vyčerpal možný počet oprav, dostane nový odpovědní list a vyplní odpovědi znovu) a vytisknete.

    Tisk průvodky

    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk průvodky
    Zadáte učo osoby, které pak vložíte naskenované písemky do Úschovny (což budete pravděpodobně vy) a zaškrtnete, že chcete po vložení do Úschovny nechat písemky rozpoznat. Vytisknete průvodku a při skenování písemek ji naskenujete; při posílání do IS ji pak umístíte buď před nebo za naskenované písemky. Více informací o posílání naskenovaných písemek do IS najdete v
    Informační systém Tisk Skenování do ISu

   • 6.Co mám říct studentům před započetím písemky?
    Pokyny pro vlastní průběh písemky najdete v
    Informační systém Nápověda Učitel Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

   • 7.Vyhodnocení rozpoznání písemek
    Po naskenování písemek klikněte na
    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Vyhodnocení rozpoznání písemek
    Zvolte příslušný odpovědník a vyhledejte ve vaší Úschovně soubor s naskenovanými písemkami. Po rozpoznání písemek klikněte na "zkontrolovat". Aplikace nabídne k opravě formuláře, které buď nemohla rozpoznat, nebo je v nich jiná nesrovnalost (chybí číslo zadání, učo, odpověď je nečitelná nebo úplně chybí).

    Po kliknutí na "opravit", můžete zkusit sami doplnit chybějící údaje do připravených kolonek, jestliže údaje na odpovědním archu jsou a pouze nebyly rozpoznány.

    Po ukončení oprav je nutné v dolní části kliknout na "Uložit" a pak okno s odpovědním formulářem zavřít.

    Úplně chybějící údaj (číslo zadání, učo) můžete zjistit podle nepoužitých čísel zadání,

    která jsou uvedena pod seznamem chybných formulářů, nebo podle papírových zadání, kde studenti píší jméno a učo. To může být při větším počtu písemek zdlouhavé, proto důsledně vyžadujte od studentů, aby nezapomínali učo a číslo zadání psát, jinak jejich písemka bude neplatná.

    Chybně rozpoznanou odpověď můžeme doplnit dle originálu sami.

    Je-li naskenovaný formulář v pořádku a čitelný, ale přesto nejsou odpovědi rozpoznány, je možné, že formulář je naskenovaný špatně. Pak je třeba odpovědi ručně dopsat.

    Může se stát, že i po opravení chybných formulářů ještě zbývá nějaké nepoužité zadání nebo že je naskenovaných formulářů méně než papírových. Pokud na zkoušku přišli všichni studenti, pak si student vzal zadání i s odpovědním formulářem s sebou domů nebo podavač skeneru vzal místo jednoho listu dva (stává se to zřídka, ale je to možné). Podle čísla zadání můžete papírový odpovědní list najít a použitím možnosti "Zavést jeden prázdný odpovědní list k ručnímu doplnění" vytvořit další formulář pro doplnění odpovědí, který podle papírové formy doplníte; tato možnost je vhodná také v případě, že je formulář jakkoli jinak porušený nebo jej není možné naskenovat.

    Po dokončení všech oprav klikneme opět na "Zkontrolovat". Pokud je už nyní vše v pořádku, klikneme na "Zavést výsledky k odpovědníku". Počet bodů u jednotlivých písemek se nám automaticky vyexportuje do Poznámkového bloku, který bude mít stejný název jako název odpovědníku. Tyto získané body pak můžeme aplikací

    Informační systém Učitel Poznámkové bloky Ohodnotit dle bodů
    převést na známky a dále v
    Informační systém Učitel Poznámkové bloky Přenos hodnocení
    převést známky z Poznámkového bloku do hodnocení předmětu. Více informací najdete v
    Informační systém Nápověda Učitel Poznámkové bloky
    Naskenované náhledy a záznam o rozpoznání (číslo otázky, zaškrtnutá odpověď a počet bodů za otázku) studenti najdou v
    Informační systém Student Naskenované odpovědní listy

    Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

   • 8.Chci později po písemce studentům umožnit, aby do Odpovědníku nahlíželi - podívali se na otázky a svoje odpovědi.
    Po naskenování, rozpoznání a vyhodnocení písemek IS automaticky naváže rozpoznané údaje na odpovědníky s odpověďmi studentů tak, jako by odpovědi zaškrtli přímo do Odpovědníku v IS (studenti je ale zatím nevidí - neplatí pro rukou psané odpovědi). Sebrané odpovědi vidíte v
    Informační systém Učitel Správa odpovědníku Odpovědi
    Má-li student mít možnost si odpovědi prohlédnout, nastavte další rubriky v Popisu odpovědníku. Můžete nastavit ihned při chystání Odpovědníku pro tisk písemek, nebo kdykoliv později.

    Kdy lze s odpovědníkem pracovat

    [1] kdy lze s odpovědníkem pracovat

    Kdo smí s odpovědníkem pracovat

    [1] zadejte typicky studenty přihlášené na konkrétní zk. termín, tj. skupinu studentů, kterým povolíte prohlížení odpovědníku. Pro tuto volbu kliknete na "Zaveď další právo", zde vyberete možnost "přihlášení na zkoušku" (je možné použít i jiné možnosti, ale předkládání testových otázek více studentům, než je nutné, není v případě reálného zkoušení žádoucí), poté vyberete z nabídky konkrétní zkušební termín a potvrdíte kliknutím na "přidat upřesněné právo"

    Vyberte složku, do které se má odkaz na odpovědník umístit

    [1] typické je vybrat složku Odpovědníky ve studijních materiálech konkrétního předmětu. Je možné, že údaj je už předvyplněný ISem podle vašich dříve vytvořených popisů Odpovědníků
    [2] na závěr uložte celý Popis odpovědníku

   • 9.Skenování písemek psaných rukou (tzn. volně tvořených odpovědí, nikoli testový výběr z možností).
    Skenování písemek psaných rukou je možnost, kterou může učitel využít, chce-li, aby studenti řešení úlohy psali na papír (kreslení grafy, obrázky apod.). Učitel jim může řešení na papíře opravit a zadat počet bodů. Student může mít zadáno více úloh na více listech papíru. Své odpovědi zapisuje na lícní stranu odpovědního formuláře. Psát může i na rubovou stranu, ta se ale neskenuje, takže student ji v ISu neuvidí. Po opravení a obodování písemky učitelem a jejím zavedení do ISu mají studenti možnost své odpovědi i učitelův komentář vidět v ISu.

    Postup:

    • Vytvořte odpovědník pro písemky psané rukou (viz Popis Odpovědníku).
    • Vytiskněte průvodku (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
    • Vytiskněte odpovědní listy v dostatečném množství nebo odpovědní list nakopírujte (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
    • Připravte si zadání buď na zvláštní list s tím, že studenti budou psát odpovědi na vytisknuté odpovědní listy s hlavičkou, nebo můžete zadání přikopírovat pod hlavičku. Nesmíte však zasáhnout do strojově zpracovávané zóny (je na odpovědním listu vyznačena).
    • Student vyplní číslo listu (celkem použije např. 3 listy - na každém bude jedna otázka nebo několik otázek) a svoje učo. Student písemku vypracuje. Viz

     Nápověda Učitel Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

    • Písemku ručně opravte, můžete vpisovat svoje připomínky na lícní stranu. Skenuje se pouze lícní strana, údaje na rubové straně se neskenují. Pro opravování můžete zvolit zda chcete opravovat a skenovat písemky barevně nebo černobíle. Při volbě černobílého skenování pro odlišení oprav a poznámek učitele je doporučeno použít např. tlustou černou fixu.
    • Do připraveného políčka vepište počet bodů. Pro případ, že se spletete a potřebujete chybu opravit, pište tužkou a případné chyby vygumujte. Druhý způsob je dopsat do některého volného políčka místo číslice například písmeno E, které způsobí nahlášení chyby při pozdějším rozpoznávání. Chybu pak bude možno ručně opravit.
    • Samostatně nebo s podporou LVT proveďte naskenování odpovědních listů s průvodkou. Při posílání do IS průvodku umístěte buď před nebo za skenované písemky.
     Pozor: Pokud jste písemky opravovali barevně, je třeba před započetím skenování v programu skenování.exe nastavit místo "stupně šedi" skenovat "barevně".
    • Písemky se rozpoznají a zkontrolují (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek)
    • Po kontrole se výsledky zavedou do ISu. V ISu se automaticky vytvoří poznámkové bloky ke každému listu, tj. v bloku 1 budou body všech studentů z listu 1, v bloku 2 z listu 2 atd. V poznámkových blocích jsou naskenované počty bodů s hvězdičkou.
    • V Záznamníku učitele - pomocí funkce 'sumarizace' poznámkových bloků - stanovte celkový počet bodů sečtením bloků za 1. list, 2. list atd.
    • Nakonec proveďte ohodnocení dle celkového počtu bodů (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek).
    • Naskenované odpovědní listy jsou vloženy studentům do přijímáren, kde si je mohou prohlédnout.

    [1] studentova odpověď
    [2] učitelův komentář
    [3] počet dosažených bodů, zapsané učitelem

   • 10.Je možné skenovat odpovědi lidí bez učo?
    Ano. Postup je stejný jako u skenování písemek osob s učem, jen při zakládání popisu odpovědníku je třeba upřesnit, pro kterou skupinu lidí jsou skenované testy určeny. K tomuto účelu použijte odkaz "změnit typ skenovaného čísla" umístěného vedle výběru Režimu odpovědníku. Pokud chcete skenovat testy lidí s podanou přihláškou na MU, použijte volbu "Typ skenovaného čísla: č. přihlášky". Pokud jde o skupinu lidí bez jakéhokoli vztahu k MU (např. máte svůj vlastní seznam dle kterého je budete identifikovat nebo jde o anonymní testy), použijte volbu "Typ skenovaného čísla: přidělené číslo". Pro každou skupinu lidí je nutné vytvořit zvláštní odpovědník, nelze tedy v rámci jednoho odpovědníku skenovat testy studentů s učo a uchazečů o studium.

    Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

   Program Skenování do IS STING

   • 1.Kde najdu program Skenování do IS STING?
    Aplikaci naleznete v:
    Informační systém Tisk Program pro naskenování a odeslání do ISu (exe, Microsoft Windows)

   • 2.Jak mohu používat Skenování do IS STING?
    Program umožňuje:
    • naskenovat sadu odpovědních listů a předat je ISu k vyhodnocení
    • zkopírovat naskenované dokumenty (příp. jiné soubory) do Úschovny uživatele

    Program předpokládá (stolní) skener připojený k počítači se systémem MS Windows, zpravidla s automatickým podavačem a dále ovladače skeneru komunikující dle standardu TWAIN.

    Pozn.: Fungování s jinými typy skenerů není vyloučeno, avšak nebylo testováno.

    Pokud je na počítači nainstalováno více ovladačů skeneru (je připojeno více skenerů, nebo výrobce skeneru dodává více různých ovladačů), objeví se po spuštění dialog umožňující výběr ovladače, pravděpodobně s titulkem Select Source (tento dialog není ovládán programem Skenování do IS MU). Je-li na počítači pouze jeden ovladač skeneru, bude vybrán automaticky.

    V případě, že bude dialog ukončen bez výběru ovladače skeneru, nebo pokud na počítači není nainstalovaný ovladač, zobrazí se varovné hlášení a program bude spuštěn v omezeném módu umožňujícím pouze přenos existujících souborů do ISu.

    Uživatel si po spuštění programu vybere jednu z následujících možností:

    1. skenovat dokumenty a naskenované je odeslat do ISu
    2. odeslat soubory z již existující složky
    3. vybrat již existující složku, k jejím souborům přidat další naskenované stránky a celé předat ISu

   • 3.Jak lze skenovat stránky do souborů?
    Volba 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' je základní funkcí programu. Do pomocného adresáře se postupně ukládají soubory odpovídající naskenovaným stránkám. Skenování je iniciováno tlačítky 'Skenovat z plochy' a 'Skenovat z podavače', která zároveň určují zdroj pro skenování. Tlačítka lze použít opakovaně a libovolně je kombinovat.

    Příklad: Pro skenování sady odpovědních listů použijte několikrát tlačítko 'Skenovat z podavače' podle poměru počtu stránek k naskenování a kapacity automatického podavače skeneru.

    Pozor: Pokud jsou skenovány odpovědní listy, je nutné výchozí nastavení ponechat beze změn, v ostatních případech lze před skenováním měnit barevnost a rozlišení.

    Pod tlačítky 'Skenovat ...' se zobrazuje informace o počtu a umístění dosud naskenovaných souborů (stránek). Po naskenování všech požadovaných stránek je lze odeslat do ISu.

    Při skenování odpovědních listů je nutné Průvodku naskenovat buď jako první, nebo jako poslední stránku (celého balíku odpovědních listů, nikoli každé dávky dle kapacity podavače), jinak nebude možné naskenovanou sadu odpovědních listů po odeslání do ISu správně vyhodnotit. Při skenování více balíků odpovědních listů je nutné odesílat každý zvlášť tak, aby v každém balíku odesílaném do ISu byla právě jedna Průvodka.

    Při skenování odpovědních listů nezáleží na jejich orientaci: budou-li do podavače vloženy "naopak", bude naskenovaný obraz automaticky otočen.

   • 4.Jak mohu odeslat soubory z existující složky?
    Volbou 'Chci odeslat již naskenované soubory' zvolíte existující neprázdnou složku, jejíž soubory budou předány do ISu. Jméno složky lze editovat v příslušné kolonce, nebo ji lze vybrat pomocí tlačítka 'Vyhledat'. Ve složce s naskenovanými odpovědními listy je nutné, aby soubor s Průvodkou byl abecedně buď první, nebo poslední.

   • 5.Jak mohu přidat skenované stránky do existující složky?
    Volbou 'Chci přidat k již naskenovaným další a odeslat' kombinuje výběr existující neprázdné složky a poté skenování dokumentů. Skenované stránky se ukládají do zvolené složky, ze které budou ISu odeslány všechny soubory.

    U naskenovaných odpovědních listů musí být Průvodka abecedně první mezi již existujícími soubory (přidáním znaku vykřičníku na začátek jména souboru s Průvodkou docílíte jejího zařazení na začátek), nebo jméno abecedně posledního souboru ve složce musí být 1xxx.bmp (kdy x je libovolná cifra) a zároveň stránka Průvodky musí být naskenována jako poslední z přidávaných stránek.

   • 6.Jak odešlu data do ISu?
    Předání dat ISu
    Je nutné vyplnit buď učo osoby, do jejíž Úschovny budou soubory přeneseny, nebo zaškrtnout volbu 'Průvodka' udávající, že jde o odpovědní listy s Průvodkou, které mají být na straně ISu vyhodnoceny.
    Po odeslání dat
    Čeká se na odpověď ISu (může trvat i několik sekund). V případě odpovědních listů hlášení o přijetí dat v pořádku znamená, že data byla předána a Průvodka nalezena a zpracována, neznamená to např. analýzu všech přenesených odpovědních listů.

    Aplikace se vrátí do stavu po spuštění programu. Pokud byla v předchozím kroku vybrána nějaká existující složka, zůstane její jméno v kolonce pro výběr složky (ve výchozím stavu neaktivní). Volbou 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' se tato složka nepoužije, zůstává tam pro ostatní dvě volby pro případ, že by se uživatel chtěl vrátit k datům, s nimiž pracoval v předchozím kroku.

    Pozor: Aplikace zatím z technických důvodů neodesílá data serveru průběžně ihned po kompresi jednotlivých naskenovaných souborů, ale ukládá je před odesláním na disk jako jeden zkomprimovaný soubor do adresáře s odesílanými soubory. Na disku tak musí být na komprimovaná data místo (alespoň polovina místa, které zabírají nezkomprimovaná data, raději však stejně). Dále to znamená, že pokud v adresáři s odesílanými daty bude existovat soubor is_sken.tmp, bude bez varování smazán (Pravděpodobně bude takto fungovat jen dočasně).

   • 7.Poznámky a možné problémy
    Potíže, které mohou skenování komplikovat:
    Usazování prachu na skeneru
    Před skenováním, i v jeho průběhu při doplňování stránek do podavače, je vhodné šetrně otřít prach a drobná smítka z té části plochy skeneru, přes kterou automatický podavač posunuje skenované stránky. Při skenování mnoha stránek se usazené drobné nečistoty mohou promítnout do naskenovaných souborů jako svislé čáry a ztížit tak rozpoznávání.
    Uváznutí papíru v podavači
    Stane se snadno, např. když jsou odevzdané odpovědní listy pomačkané. Proto ve složce s naskenovanými soubory zkontrolujte, který odpovědní list byl naskenován jako poslední a který/které je ještě potřeba vrátit do podavače. Novější skenery pro urychlení začínají natahovat další stránku do podavače již při skenování předchozí. Skener se tak může zastavit ještě před odesláním obrazu předchozí stránky do počítače, takže tato projde podavačem mezi ostatní již naskenované, třebaže z pohledu počítače/programu naskenovaná nebude.
    Rozdíly v ovladačích skeneru
    Ne všechny ovladače skenerů dodržují svým chováním normu, proto nemusí na konkrétním ovladači vše fungovat podle popisu výše. Takové situace by měly být ošetřeny informativními či varovnými hlášeními a neměly by mít vliv na funkčnost resp. použitelnost programu. Pokud by přesto došlo k neuspokojivému či nestandardnímu chování a nepomohlo ani použití jiného ovladače skeneru (je-li k dispozici), zašlete prosím popis průběhu spolu se souborem log.txt z adresáře Skenování v dokumentech přihlášeného uživatele na adresu stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

   Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů

   • 1.Co znamená rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů?
    Pod pojmem rozpoznávání rozumíme proces označovaný optické rozpoznávání znaků (OCR - Optical Character Recognition). Skenerem naskenujete jednu nebo více stran textu, příp. textu spolu s grafikou a získáte tak počítačový soubor s obrazem skenované předlohy. Rozpoznáním získáte ze souboru s obrazem naskenované předlohy text, který pak můžete např. označit myší, můžete v něm vyhledávat, přenést text do Wordu a dále ho zpracovávat a upravovat.

   • 2.Jaké soubory umí IS rozpoznávat?
    IS umí rozpoznávat obsah PDF (Portable Document Format) souborů, tj. souborů majících typicky .pdf na konci jména souboru. Budete-li chtít naskenované předlohy rozpoznat, musíte skenovacímu software sdělit, že má produkovat PDF soubor. V jednom PDF souboru může být libovolný počet naskenovaných předloh (stran textu).

    Rozpoznáním lze zpracovávat i PDF soubory, které vznikly jinak než skenováním. Rozpoznat lze i PDF soubory vytvořené některými sázecími (grafickými) programy zvláště v případech, že z nich text nelze běžnými postupy získat (typicky pokud je "rozbitá" diakritika).

   • 3.Kam IS rozpoznaný text uloží?
    Rozpoznaný text se ukládá jedním ze dvou způsobů:

    jako text:
    IS implicitně ke každému PDF souboru vytváří jeho textový formát a ve Správci souborů textový formát najdete na stejném řádku (vedle) originálního PDF souboru. Textový formát je určen pro fulltextové vyhledávání a pro kontrolu podobných souborů.
    jako dvouvrstvé PDF:
    Vkladatel souboru smí ve Správci souborů požádat o vytvoření tzv. dvouvrstvého PDF. Rozpoznávací systém vytvoří nový PDF soubor, který bude obsahovat jak oskenovaný originál (v první vrstvě), tak i rozpoznaný text (ve druhé vrstvě). Tzn. že pod naskenovanými obrázky písmen jsou uloženy počítačové znaky tak, že je nyní lze vzít do myši. IS při požadavku vytvořit dvouvrstvé PDF původní PDF soubor přejmenuje na _orig.pdf a změní mu typ z application/pdf na application/octet-stream. Nový (dvouvrstvý) soubor uloží pod originálním jménem s typem application/pdf. Dále pak IS ještě z dvouvrstvého PDF automaticky vytvoří formát .txt. Ve Správci souborů pak uvidíte na řádku s PDF souborem jeho tři formáty. Soubor _orig.pdf se může zdát nadbytečný, ale zatím se provozovatelé systému neodhodlali jej automaticky rušit, protože s vytvářením dvouvrstvého PDF v ISu nejsou dlouhodobé zkušenosti a může se stát, že se dvouvrstvé PDF vytvoří v nějaké situaci špatně. Proto originál zachováváme.

   • 4.Jak o rozpoznání souboru požádám?
    IS je schopen rozpoznat PDF soubory uložené do libovolné agendy, ve které funguje Správce souborů. Tzn. ve Studijních materiálech, v Úschovně, na Mém webu, v Poskytovně, v Dokumentovém serveru atp. IS automaticky rozpoznává do formátu text. O rozpoznání do formátu text není nutné žádat.

    Chcete-li vytvořit dvouvrstvé PDF, musíte požádat ve Správci souborů následovně:

    • Na řádku se souborem kliknete vlevo na symbol montážního klíče (Nástroje).
    • Kliknete na odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání".
    • Vyberete, zda chcete dvouvrstvé PDF nebo text. Zřejmě chcete dvouvrstvé PDF.
    • Kliknete na tlačítko "Zařadit do fronty na rozpoznání".

   • 5.Proč nevidím odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání"?
    Odkaz se vám nezobrazuje pravděpodobně proto, že
    nemáte právo soubor spravovat
    Abyste mohli nechat soubor rozpoznat, je potřeba mít právo daný soubor spravovat. V případě, že toto právo k danému souboru nemáte, nenabídne se vám odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání".
    složka obsahuje mnoho souborů, a proto u nich nebyla přepočítána práva
    Práva překontrolujete (přepočítáte) pomocí ikony montážního klíče se zaškrtávátkem v hnědé liště označující úroveň, ve které se právě nacházíte.

    [1] přepočítání práv

   • 6.Smím požádat o rozpoznání libovolného počtu souborů?
    Systém dovolí požádat o rozpoznání libovolného počtu souborů, nicméně rozpoznávání souborů je řízeno prioritami. Student pro dva soubory a učitel pro dvacet souborů získá nejvyšší prioritu. Pro další soubory získáte už prioritu nižší. Při stanovování priorit se vychází z počtu souborů, které jsou aktuálně zařazené ve frontě na zpracování. Soubory, které již byly zpracovány (rozpoznány), se do výpočtu nezahrnují. Jednou přidělená priorita se nemění. Proto nemá smysl žádat o zpracování velkého počtu souborů naráz, protože další soubory by se zpracovávaly s nižší prioritou. Soubory na nižší prioritě se dostanou ke zpracování až v okamžiku, kdy systém zpracoval všechny soubory s prioritou vyšší a také zpracoval všechny soubory, kterým automaticky bez žádosti uživatele vytváří implicitní textový formát.

    Je třeba upozornit, že rozpoznání jednoho souboru trvá od jednotek minut po jednotky hodin podle počtu stran a složitosti obsahu. Dobu, do které bude váš soubor rozpoznán, nelze předem určit, ani garantovat.

    Správci systému budou stav rozpoznávacích front sledovat a při zjištěném dlouhodobém přeplnění front se pokusí zakoupit další servery a rozšířit tak počet serverů, které rozpoznávání provádějí.

   • 7.Jak se dozvím, že soubor byl rozpoznán a jak rozpoznání dopadlo?
    Pokud jste požádal/a o rozpoznání souboru ve Správci souborů, obdržíte po provedení rozpoznání od systému informační e-mail. Informační e-mail se posílá po zpracování každého vyžádaného souboru zvlášť.

    Soubor byl buď zpracován úspěšně, nebo neúspěšně. O výsledku zpracování budete informováni v e-mailu.

    Neúspěšné zpracování může mít jeden z následujících důvodů:

    • PDF soubor je nějakým způsobem chráněný. Např. je zašifrovaný, nebo je v něm vypnutá možnost kopírovat text (označit něco myší). Musíte dodat soubor, který není tímto způsobem chráněný.
    • PDF soubor neobsahuje žádný text.
    • PDF soubor obsahuje nečitelný text, např. rukou psaný. Rukou psaný text systém neumí rozpoznat.
    • Obsah souboru byl nekvalitně naskenován. Text je příliš světlý nebo kontrast kolísá.
    • Soubor je příliš velký. Rozpoznávací systém má pojistku, která rozpoznávání násilně ukončí po několika hodinách práce nad jedním souborem. Pokud se do té doby nestihlo soubor rozpoznat (např. 500 stran a více), prohlásí se soubor za nezpracovatelný. Přesně určit předem maximální zpracovatelný počet stran však nelze.
    Je-li soubor jednou označen za neúspěšně zpracovaný, nelze znovu požádat o jeho zpracování. Uživatel by jej měl typicky upravit a zavést do systému znovu. Pak může znovu požádat.

   • 8.Jak se dozvím, v jakém stavu je můj požadavek na rozpoznání?
    V aplikaci
    Informační systém Tisk Rozpoznávání (OCR)
    se dozvíte stav svých žádostí vzhledem k žádostem ostatních uživatelů, zde můžete svůj požadavek na rozpoznání zrušit, uvidíte seznam souborů, které se nepovedlo úspěšně převést, a příp. můžete vyhledat PDF soubor a zařadit jej do fronty na rozpoznání. Pro zařazování do fronty na rozpoznání se preferuje postup přes Správce souborů, viz výše.

   • 1.K čemu jsou Záložky? A co jsou štítky?
    Agenda přináší:
    • mám záložky (odkazy do internetu, „Oblíbené“, Bookmarks) na jednom bezpečném místě v IS STING,
    • pokud mne něco zaujme, založím veřejnou záložku i pro ostatní,
    • vidím, jaké záložky založili ostatní.

    Zde jsou záložky, které si v poslední době uložilo nejvíce lidí (tzv. žhavé záložky): https://is.sting.cz/auth/ln/hot. Zobrazit žhavé záložky.

    Veřejné záložky jsou k nahlédnutí i uživatelům nepřihlášeným do IS STING, např. https://is.sting.cz/ln/hot.

    Štítky (anglicky tag) si k záložkám vepisuji jako nehierarchická klíčová slova - o čem záložka je, proč jsem si ji uložil, co si o ní myslím, k čemu ji chci později použít. Pro představu zkuste

    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/radio Zobrazit.

    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/brno+cajovna Zobrazit.

    Názvy štítků lze vepsat do adresy, jak je zde naznačeno, nebo v agendě použijte vyhledávací pole.

    Co znamenaji údaje u zobrazené mé záložky?

    1 Zadám-li štítek „favorit“ nebo „favourite“, je záložka dostupná v pohledu „oblíbené“.

    2 Štítek s kódem předmětu zakončený vykřičníkem zadal učitel předmětu.

    3 Cizí štítky: tuto záložku mají uloženou i jiní lidé, s těmito štítky.

    4 Možnost záložku upravit.

    5 Počet osob, které mají tuto záložku: odkaz vede na seznam osob a podrobnosti.

    6 Kdo záložku jako první vložil do IS STING a kdy.

    7 Odkaz na veřejné záložky osoby, která záložku první vložila do IS STING.

    8 Můžete si vkladatele vyhledat nebo mu napsat.

   • 2.Nemám zájem sdílet záložky!
    Nechcete-li sdílet záložky, je možné si položky ukládat výhradně jako soukromé. Pokud pracujete z mnoha počítačů (různé počítačové učebny, studovny, domov, kolej, ...), je pro vás stále dostupná báze vašich odkazů přínosem - nemusíte synchronizovat mezi jednotlivými počítači a prohlížeči; je k dispozici všude, kde se dostanete k IS STING

    Kdykoli vás zaujmou materiály, které takto poskytují kolegové, můžete se také do sdílení (do informování o tom, co jste kde na webu zajímavého četl) zapojit.

   • 3.Vložení a oštítkování záložky
    Při vkládání nové záložky vyplňte Název, Adresu, ev. Popis. Pokud systém tuší, jaké štítky se k záložce hodí či jste již používali, nabídne vám je:

    1 Náhled výběru štítků.

    Kliknutím štítky vkládáte a opětovným kliknutím odstraňujete, do políčka můžete připsat další. Štítek „favorit“ se nabízí vždy, můžete jím záložku označit jako oblíbenou.

    Veřejné štítky: o čem záložka je, jaká je. Informace využitelné ostatními uživateli. Soukromé štítky: k čemu vám záložka je, značky pro další použití (ukol_precist, darek_koupit), kterými nechcete „rušit“ veřejnou znalostní bázi.

    Soukromá poznámka: text poznámky nevidí další uživatelé. Příznak „soukromá záložka“: celou tuto záložku nevidí další uživatelé.

    Štítky pro předmět a pro obor: používejte je, upozorňujte svoje spolužáky na zajímavé zdroje.

   • 4.Rychlé zkopírování cizí záložky (jen s editací štítků)

    Odkaz „rychle“ v libovolném seznamu záložek zobrazí formulářové políčko, ve kterém můžete upravit štítky k záložce. Ostatní údaje budou okopírovány ze vzorové záložky beze změn.

    Pokud chcete touto metodou přidat soukromý štítek, uveďte před něj znak dolar „$“, např. $proklikat.

   • 5.Za jakým účelem si lidé obvykle záložky a štítky k nim ukládají?
    • Práce do školy, výzkum – označte si podklady k psaní eseje či článku společným štítkem, budou se vám lépe dělat citace.
    • Studijní obory – máte zajímavé zdroje k oblasti, kterou studujete? Označte je např. obor_sociologie či obor_fyzika. Lze očekávat, že ostatní přidají zase svoje.
    • Co jste si přečetli a zaujalo – články na libovolné téma, které stojí za přečtení, ev. je chcete doporučit ostatním.
    • Cestování – chystáte se někam? Najděte a uložte si možnosti ubytování, stravování, zajímavé destinace. Při hledání štítky kombinujte, např. znojmo+vino
    • Vaření – ukládejte si recepty štítkované např. dle surovin, ceny, způsobu přípravy, ...
    • Hodnocení – vyjádřete počtem hvězdiček váš názor na odkazovanou restauraci, knihu, článek ...
    • Odborník doporučuje – zajímá vás, které odkazy k určitému tématu si založil známý expert? Mají adresu https://is.sting.cz/auth/ln/UCO.
    Pohled na záložky je dostupný i uživatelům nepřihlášeným do IS STING na adrese is.sting.cz/ln/ (nemohou do agendy přispívat). To vám dovoluje používat agendu např. pro vaše veřejné seznamy
    • Co jsem poslední dobou četl zajímavého – evidujte si v systému a odkaz na seznam dejte na svůj web, svůj blog

   • 6.Jak vyhledám Záložky?
    Nahoře v navigační liště si můžete přepnout pohled na záložky dle různých kritérií. Pro přístup ke svým záložkám volte:
    • moje: oblíbené – co mám označeno štítkem favorit nebo favourite,
    • moje: všechny – vše, co mám uložno jako záložku.

    Pro orientaci co nového v agendě přibylo, co uživatelé na internetu čtou a zakládají:

    • ostatní: žhavé – co si nedávno uložilo více lidí,
    • ostatní: populární – co má uloženo nejvíce lidí,
    • ostatní: nejnovější – poslední uložené záložky,
    • štítky – všechny používané štítky.

    Zajímají-li vás záložky označené konkrétním štítkem nebo založené konkrétní osobou, použijte vyhledávací pole a v menu zvolte „ve štítcích“.

    1 Možnosti přístupu k záložkám.

    2 Pole pro vyhledávání ve štítcích.

    Slova ve vyhledávání lze kombinovat pomocí znamének plus a minus:

    • kas+linux
     Záložky uživatele s přezdívkou „kas“, které označil štítkem „linux“ (nebo záložky označené štítky „kas“ a „linux“ zároveň).
    • linux+1885
     Záložky uživatele s učo 1885 označené štítkem „linux“.
    • recept-cukr
     Záložky označené „recept“, ale neoznačené „cukr“.

    Do vyhledávacího pole můžete zadat také url - adresu záložky (musí přesně odpovídat).

    Lze také plnotextově vyhledávat v názvech, popisech a poznámkách (přepněte v menu na „v textech“). Toto vyhledávání je realizováno jiným mechanismem, než hledání mezi štítky, a proto se v něm používají jiné operátory pro případné kombinování:

    • víno MINUS Znojmo
     Záložky, jejichž texty obsahují víno, ale neobsahují Znojmo.
    • víno AND Znojmo
     Záložky, jejichž texty obsahují víno i Znojmo.
    Pokud si nejste jisti přesným tvarem hledaného slova, lze jej doplnit znakem procento, tj.
    vín%
    vyhledá výskyty slov víno, vína, vínový ap.

    Lze také vyhledat záložky neoznačené žádnými štítky - odkaz „moje záložky bez štítků“ ke konci pravého sloupce s vašimi štítky. Jsou dostupné také na adrese /ln/učo/>/bez či /ln/učo/>/without. Cizí veřejné záložky bez štítku najdete pod volbou „štítky“ v horní liště (pod mrakem štítků), nebo na adrese /ln/tag/bez, /ln/tag/without.

    Tip

    Do agregačních mechanismů nejsou zahrnuty záložky, v jejichž URL se objevuje „is.sting.cz/“ Takové záložky se nevypisují v pohledech žhavé záložky, populární a nejnovější.

   • 7.K čemu slouží mrak štítků?
    Mrak štítků zobrazuje štítky, které byly nejčastěji použity k označení záložek. Pomáhá tak nejen k lepší orientaci na stránce, ale i k vyhledávání. Častěji používané štítky jsou zvýrazněny větším písmem. V mraku štítků tak vidíte, které štítky jsou ve vybrané kategorii použity a můžete podle nich dále vyhledávat. Mrak štítků se mění podle toho, v jaké kategorii štítků se právě nacházíte. Pokud si nějaký štítek rozkliknete, bude mrak na nové stránce odkazovat na související štítky. Štítky mohou být seřazeny podle abecedy nebo podle četnosti výskytu.

    1 Ukázka mraku štítků.

    Pokud vám pro zobrazení štítků nevyhovuje mrak, můžete si nejpoužívanější štítky zobrazit v seznamu. V závorce se pak zobrazuje četnost výskytu štítku.

    1 Možnosti zobrazení a seřazení štítků.

   • 8.Záložky a výuka, e-learning
    Na adrese
    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu
    lze vyhledat záložky týkající se tohoto studijního předmětu. Na adrese
    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu!
    (tj. s vykřičníkem na konci) jsou záložky k předmětu, které uložili bývalí i současní vyučující tohoto předmětu. Můžete tedy zvolit, zda vás zajímají výhradně odkazy doporučované učiteli, nebo cokoliv co k předmětu kdokoliv zařadil (bude typicky obsáhlejší, ale možná může být méně kvalitní).

    Jak lze Záložky využít v e-learningu? Odkazy na zajímavé zdroje v internetu má mnoho učitelů zájem studentům poskytovat - nejčastěji formou souboru se seznamem odkazů zavěšeným do Studijních materiálů předmětu. Agenda Záložky přináší nové možnosti: odkazy lze snadno editovat, štítkovat, třídit a zejména do nich mohou snadno přispívat studenti. Zapojení studentů do spoluvytváření informačních zdrojů je v e-learningu trendem. Jako učitel můžete například:

    • vystavit záložky k určitému tématu, označit je štítkem a např. v textu studijního materiálu na ně upozornit - jsou na adrese https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu+jmeno_stitku tj. např.

     https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+web

     Variantu bez vykřičníku použijete, pokud chcete vyhledat i ty záložky, které k předmětu nevložili učitelé, ale lib. uživatelé:

     https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005+web

    • vystavit seznam doporučené literatury, jejíž položky jsou dostupné on-line (články, volně šířené publikace). Pokud zadáváte studentům např. každý týden čtení, lze toto snadno vyznačit štítky, např.
     https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+prvni_tyden
     https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+druhy_tyden
     https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+nepovinne
     Snadnou editací štítků můžete seznamy pohodlně měnit, doplňovat. Může to být pohodlnější, než udržovat seznamy odkazů např. v souborech ve Wordu. Studentům jen sdělíte zvolenou konvenci (např. že mají hledat „cteni+prvni_tyden“) nebo jim v Interaktivní osnově či jinde připravíte odkaz se seznamem pro daný týden;
    • zadat studentům vyhledat/aktualizovat záložky k určitému tématu a strukturovaně je oštítkovat a popsat (vyjádřit, co obsahují, proč by na ně čtenář měl klikat, jak jim připadají kvalitní, ...). Pokud vaši studenti zpracovávají např. referáty k danému tématu, může být součástí úkolu průzkum a doplnění „Dalšího čtení k tématu“ prostřednictvím této agendy;
    • vyzvat studenty, aby si zkopírovali a okomentovali záložku - vložte odkaz např. na určitý článek. Pomocí „přidat k mým“ si student snadno odkaz zkopíruje a může u něj vyplnit štítky a popis. Pod odkazem např. „14 osob“ se pak zobrazuje souborná stránka, kde lze popisy zhlédnout.

     Někdy se v těchto systémech kromě sběru komentářů sbírá také „agregovaný názor“ studentů: v popisu k vloženému článku formulujte dotaz, např. „Myslíte si, že autor Platónovo východisko správně pochopil? Vyjádřete svůj názor štítkem ano / ne“ a přidejte k záložce štítky „ano“ a „ne“. Student pak může použít volbu „rychle“, umazat štítek, pro který „nehlasuje“ a záložku si uložit. Cizí štítky jsou u záložky vypsány v pořadí dle četnosti použití, tj. je vidět, zda studenti hlasují spíše „ano“ nebo „ne“. Můžete samozřejmě nechat „hlasovat“ i z více možností, např. pomocí počtů hvězdiček ap.

   • 9.K čemu využiju Oblíbené Záložky?
    Jsou to ty vaše Záložky, které mají štítek favorit nebo favourite. Máte je přehledně pod odkazem „oblíbené“ a lze u nich nastavit pořadí. Typicky pro:
    • odkazy jinam, které používáte hodně často: vaše e-mailová schránka na cizím serveru, vaše oblíbené rádio, předpověď počasí, slovník, encyklopedie wikipedia a podobně;
    • odkazy do ISu, které např. aktuálně používáte více, ale nejsou dostupné „na jeden klik“ z titulní strany - např. přehled poznámkových bloků, poskytovna předmětu, který nemáte zapsaný, diskusní vlákno, kde čekáte na odpověď.
     Pozor

     Některé stránky IS STING - zejména výsledky vyhledávání v různých agendách - nemusí být možné do Záložek zařadit, resp. po otevření takové Záložky se vám zobrazí jen nabídka vyhledávání a nikoliv dříve vyhledaný výsledek. Musíte v konkrétním případě vyzkoušet, zda umožňuje.

   • 10.Jak můžu záložky importovat/exportovat?
    Pro export záložek si nejprve vyberte záložky, se kterými chcete pracovat, v navigační liště nahoře na stránce (volba „moje oblíbené/všechny“). Následně zvolte v pravém sloupci v sekci Správa záložek možnost „export“. V aplikaci pro export můžete upřesnit rozsah exportu či typ výstupu.

    Pokud chcete do IS STING nahrát svoje záložky z jiné služby pro ukládání záložek, vyberte v sekci Správa záložek možnost „import“ a následně dohledejte soubor ve vašem počítači.

    1 Odkaz na import/export záložek.

   • 11.Podrobněji o štítcích
    Štítek je jedno slovo (bez mezery), které je vepsáno ke konkrétní záložce a podle kterého pak můžete vyhledat skupinu záložek. Ve štítku lze používat pouze písmena (i s diakritikou, malá i velká), číslice, znak podtržení (_) a hvězdičku.

    Záložky označené štítkem nebo kombinací štítků jsou na adrese:
    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/stitek1+stitek2

    Záložky označené štítkem1 a současně neoznačené štítkem2 jsou na adrese:
    https://is.sting.cz/auth/ln/tag/stitek1-stitek2

    Tipy:

    • Štítek formulujte v 1. pádu jednotného čísla, tj. např. „internet“ nikoliv „internetový“, „internetové“ nebo „hra“ nikoliv „hry“. Štítky se tak méně množí.
    • Slova v nutně víceslovných štítcích oddělujte podtržítkem, např. dvur_kralove.
    • Rozhodněte se, zda budete používat štítky česky, anglicky, s diakritikou, bez a dodržujte to - budou se vám méně množit. Většina prohlížečů umí zobrazovat adresy s diakritikou s URL. Pokud vyhledáte štítek s diakritikou a nic se vám nenajde, např. is.sting.cz/ln/tag/víno, zkuste ještě bez diakritiky: is.sting.cz/ln/tag/vino - chyba může být ve vašem prohlížeči. V seznamech/mracích štítků se štítky slučují - nevidíte vícekrát štítky lišící se pouze diakritikou nebo velkými/malými písmeny.
    • Nápadným formátováním (velká písmena, hvězdičky, více podtržítek, ...) si lze opticky zvýraznit soukromé štítky, které třeba chcete mít v abecedním seznamu svých štítků pohromadě (např. __ukol_tisk, __ukol_cist, __ukol_koupit)
    • Víte, že s dalšími uživateli sdílíte podobný speciální zájem (anime, web 2.0, Carl Gustav Jung, ...). Domluvte se na systému štítkování – štítky se pak méně množí.
    Jako štítky nelze používat slova „bez“ a „without“, protože takto systém označuje záložky, které nemají žádný štítek.

   • 12.Proč používat Záložky v IS STING a ne jiný social bookmarking server?
    Podobná služba je k dispozici např. na linkuj.cz, jagg.cz, del.icio.us, digg.com. Jedná se o tzv. social bookmarking. Více o tomto fenoménu najdete např. v záložkách na adrese https://is.sting.cz/auth/ln/tag/social_bookmarking Zobrazit.

    V čem může být přínos obdobné služby v univerzitním prostředí?

    • Do sdílení se zapojí i lidé, kteří podobné služby na internetu nenavštěvují, ale IS STING používají aktivně.
    • Služba není anonymní – vidím, kdo záložku přidal, kdo a jaký má na záložku názor (podle veřejných štítků).
    • Univerzitní komunita je (oproti širému internetu) poměrně sourodá: zajímají nás informace o našem městě, o studiu, o studentském trávení volného času, nebo o učení, cestování, vědě, ... Lidé mají obvykle zájem o dění v oboru, který studují nebo vyučují. Sdílení odkazů do internetu tak může být velmi přínosné.
    • Služba agreguje záložky týkající se studijních předmětů – snadno můžete se zajímavým materiálem seznámit své spolužáky či své studenty.

   • 13.Jaká jsou pravidla pro užívání služby?
    Platí pravidla pro používání Informačního systému STING. Je povoleno vkládat záložky odkazující na komerční subjekty či nabídky služeb. Je zakázáno spamovat opakovaným vkládáním stejných nebo podobných položek s cílem dosáhnout efektu inzerce. Není povoleno duplikovat funkci Vývěsky ISu.

    Štítkujte záložky s rozmyslem. Neoznačujte např. oborovými štítky relaxační (vtipný ap.) materiál – ctěte omezený čas jiných uživatelů, kteří v agendě hledají např. užitečné zdroje ke svému studiu.

   Volba cizí identity v e-learningu

   • 1.Co znamená 'volba cizí identity v e-learningu'?

    V aplikacích spojených s e-learningem v ISu má učitel možnost podívat se na vybrané stránky ISu pohledem konkrétního studenta. Učitel tak má možnost si ověřit, že jím vložená informace do Poznámkového bloku se správně dostala ke studentovi, že správně nastavil interaktivní osnovu předmětu, že správně nastavil parametry odpovídání odpovědníku apod.

    Mechanismus byl zaveden na přání učitelů, kteří chtěli do systému zavést testovacího studenta. Testovací student by však v tomto ISu (na rozdíl od jiných systémů) nebyl použitelný, protože osoba, která má zapsaný předmět, nemá společná a jednotná práva studenta (jak bývá v jiných systémech obvyklé), ale má práva individuální. Studenti se mohou lišit studijním stavem, seminární skupinou, mohou mít udělená individuální práva apod.

    Učitel může cizí identitu použít cestou:

    Učitel výběr předmětu E-learning pohledem studenta

   • 2.Kdo smí volbu cizí identity použít?
    Cizí identitu IS umožňuje volit učitelům a majitelům práva s_vyuka. Učitel si smí změnit identitu na libovolného ze studentů, kteří v posledních 3 letech měli zaregistrovaný učitelův předmět. Majitelé práva s_vyuka smí měnit identitu na studenta fakulty, na kterou mají právo přiděleno.

   • 3.Může učitel číst poštu v mé poštovní schránce v ISu?

    Učitel po zvolení cizí identity smí používat jen vybrané aplikace. Jedná se o aplikace související s e-learningem. Seznam aplikací je vyjmenován níže. Rozhodně se učitel nedostane ke studentově poště, soukromým záložkám, známkám z jiných předmětů, do Úschovny apod.

   • 4.Může učitel za mě odpovídat odpovědníky?

    Aplikace spuštěné se zvolenou cizí identitou fungují ve zvláštním režimu. Učiteli je zabráněno provádět pod zvolenou identitou jiné operace, než prohlížení či čtení. Učitel tak nemůže provést žádnou operaci, která by byla v databázi identifikována učem studenta. Tzn. že učitel se může podívat, zda smí student odpovídat v odpovědníku, ale nemůže např. uložit odpovědi nebo nemůže sestavit novou sadu otázek.

   • 5.Jak učitel pozná, že je použita cizí identita?
    Pokud má učitel zvolenou cizí identitu, pak má v záhlaví každé stránky výrazný červený vodorovný pruh se symbolem otisku prstu. Jméno studenta se zobrazuje jak v záhlaví stránky vpravo nahoře, tak v červeném pruhu. Pokud pruh zmizí, pak jste kliknuli na stránku, na které už právo měnit identitu nemáte a stránku už vidíte pod vlastní identitou (vpravo nahoře bude vaše jméno).

    [1] zobrazení jména vybraného studenta

   • 6.V jakých aplikacích smí učitel cizí identitu použít?
    Učitel smí cizí identitu použít v aplikacích:

    Titulní stránka Osobní administrativy
    Učitel vidí pouze odstavec Student.
    Moje studium
    Na stránce jsou klikatelné pouze odkazy Studijní materiály, Odpovědníky, Informace z poznámkových bloků, Statistika bodů z poznámkových bloků.
    Interaktivní osnovy
    Učitel uvidí interaktivní osnovu studenta v takovém stavu sbalenosti či rozbalenosti podosnov, v jakém ji student zanechal. Učitel nemá právo sbalenost či rozbalenost podosnov studentovi měnit.
    Studijní materiály
    Nepoznačuje se informace o přečtení souboru, které učitel přečetl se zvolenou cizí identitou (tzn. že student uvidí soubor nadále jako nepřečtený, pokud jej přečetl učitel, ale student ne).
    Správce souborů
    Ve Správci souborů lze měnit identitu pouze při prohlížení Studijních materiálů. Učitel se tak nedostane do cizích Úschoven atp. Při změněné identitě nelze ve Správci souborů provádět operace jiné než prohlídku či čtení. Pokud učitel ve Správci souborů při změněné identitě se pokusí provést operaci, pak nevypíše-li se v červeném chybovém rámečku chyba, pak operaci smí student provést. Učiteli se operace odmítne s modrým informačním rámečkem.
    Odpovědníky
    Učitel může prohlížet odpovědníky a rozpoznat, zda odpovědník dobře nastavil. Učiteli není povoleno sestavovat novou sadu otázek a učiteli není povoleno ukládat odpovědi.
    Informace z poznámkových bloků
    Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
    Statistika bodů z poznámkových bloků
    Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
    [1] dostupné aplikace v agendě Student
   • 7.Proč se někdy mění design, když volím cizí identitu?

    Změníte-li identitu na konkrétního studenta, pak se použije ten design, který má zvolený student nastavený.

   • 8.Jsou zaznamenávány operace, které učitel provádí pod cizí identitou?

    Všechny operace se v ISu zaznamenávají. Operace, které učitel provádí pod cizí identitou, se zaznamenávají stejně jako všechny ostatní operace učitele.

   • 9.Porušuji pravidla ISu či počítačové sítě, když se vydávám za jiného?

    Použitím cizí identity v e-learningu způsobem popsaným v této Nápovědě neporušujete ani Pravidla užívání informačního systému, ani směrnice o chování v počítačové síti. Tento mechanismus změny identity je ISem podporován a operace jsou zaznamenávány.

    Poskytnutím hesla, či zpřístupněním svého účtu jiné osobě byste pravidla i směrnici porušovali a vystavovali se tak riziku disciplinárního projednávání.

   Komunikace se studenty

   • 1.Přínosy a rizika komunikace se studenty
    U plně e-learningových kurzů (není živý kontakt s učitelem) je bohatá komunikace se studentem nutná jako
    • Motivace - osamělé samostudium má obrovskou úmrtnost
    • Možnost položit dotaz - technický nebo k probírané látce
    V prezenčním nebo kombinovaném kurzu je komunikace vhodná v přiměřené míře.

    Problematické může být udržet komunikaci ve vhodné kvantitě. Inspirujte studenty k diskusi, vyzvěte je k dotazům, ale nezadávejte příliš mnoho komunikačních úkolů, které by vyžadovaly vaše individuální reakce. Stanovte termíny, pravidla.

   • 2.Komunikační nástroje
    • E-mail, hromadný e-mail. Ve vstupu do Záznamníku předmětu můžete omezit seznam studentů, kterým následně rozešlete e-mail. Jde o nejspolehlivější typ komunikace - studenti mají povinnost e-mail sledovat. Důležitá sdělení rozesílejte e-mailem.
    • Poznámkový blok. Textové pole pro každého studenta, kam můžete napsat bodované nebo slovní hodnocení či jiné sdělení. Poznámkové bloky lze sčítat a na konci kurzu automaticky udělit známky. Lze nastavit, zda do bloku student smí nebo nesmí nahlížet. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
    • Předmětové a tematické diskusní fórum. Využití: předmětové fórum slouží především pro dotazy a diskuse organizačního charakteru. Tematické diskusní fórum je vhodné na řízené diskuse s možností bodování příspěvků a přepojení s poznámkovými bloky. Obsahuje navíc i další pokročilé možnosti nastavení, např. hodnocení příspěvků, možnost číst fórum až po vložení příspěvku, omezení vkládání příspěvků, nastavení přístupových práv atd. Učitel může fóra moderovat - mazat příspěvky. Zkušenost: nestačí studenty pozvat; stanovte téma a cíl diskuse, termíny, ev. další pravidla. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
    • Podosnova Novinky nebo diskusní vlákno Novinky. Mění-li se obsah vašeho kurzu, je vhodné soustředit informace o nových zdrojích, povinnostech atd. na jednom místě. Očekáváte-li změn relativně málo, pište důležité informace do podosnovy, které nastavíte, že má být studentům implicitně rozbalená po celé trvání kurzu. Krátká podosnova je pro čtenáře přehledná. Očekáváte-li změn mnoho, vyčleňte na ně diskusní vlákno, informujte studenty, že do něj nemají přispívat, ale mají jej pečlivě sledovat.
    • Složka Organizační pokyny ve Studijních materiálech. Komunikujete-li prostřednictvím rozsáhlejších souborů či dopisů s pokyny, ukládejte je do připravené složky, odkaz na ni zaveďte do osnovy a doporučte studentům ji pravidelně sledovat. Ve složce Organizační pokyny naleznete také složku Hromadné dopisy. Automaticky se do ní ukládají hromadné e-maily, které byly v rámci předmětu odeslány studentům.

   • 3.Diskuse studentů mezi sebou
    U distančních kurzů se může jednat o silný motivační prvek - pocit učícího se společenství. Požádejte studenty ať si navzájem radí, nechte je prostřednictvím fóra vytvořit si skupinky pro projektový úkol ve skupině, zašlete do fóra pro zábavu a poučení zajímavý odkaz v Internetu a povzbuďte studenty k témuž. Zkušenost: není zaručeno, že vaše aktivita bude "úspěšná", záleží to na míře společenskosti vašich studentů.

   • 4.Experimentální využití diskuse
    Diskusní vlákno lze využít jako didaktickou platformu pro prohlubování znalostí. Předpokladem je relativně malý počet účastníků, nebo rozdělení účastníků do seminárních skupin (vlákna pro jednotlivé skupiny). Příklady režimů:
    • Každý týden v určitou dobu zformulujte ve vláknu problémovou úlohu. Prvních několik kvalitních řešení odměňte. Odměňte také kvalitní kritiku cizího řešení.
    • Každý student nechť má za úkol zformulovat ve svém vláknu tezi (např. studenti učitelství - vymyslet dobrý chemický pokus pro 8. třídu ZŠ), ostatní studenti mají za úkol řešení ohodnotit/provést kritiku, kvalitní kritiku taktéž obodujte.
    Tyto aktivity lze provádět také pomocí Odevzdáváren. Diskusní vlákna se pro ně hodí zejména v případě, kdy máte dobré zkušenosti s rozvíjením diskuse (účastníci mohou reagovat vícekrát atd.), hodnocení celé aktivity ale může být méně přehledné - nutno ručně.


   Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.